Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Драгица Б. Максимовић

DOI: 10.46793/Zbradova21.183M

УДК: 37.016:821.112.2-028.31

 

Апстракт: Упоредо са појавом нових медија и уређаја долази до про­блема стицања и одржавања пажње ученика како током часа, тако и током самосталног рада ученика. Као један од начина ублажавања овог проблема се намеће коришћење стрипа. У овом раду је дата анализа употребе стрипа у уџбеничкој литератури наставе немачког језика за основну школу од петог до осмог разреда. Циљ рада је утврђивање мере у којој су аутори користили стрип као начин презентације градива и његовог увежбавања. Анализирано је 40 уџбеника и радних свезака разних аутора и издавача. Извршена је подела стрипа на стрипове са једном и стрипове са више илустрација и након тога је бележен број стрипова у уџбенику, тј. радној свесци. Том при­ликом је утврђено да су аутори препознали могућност употребе стрипа у настави немачког језика. Најчешће су коришћени стрипови у презентацији градива коришћењем форме једне слике. Поред тога, уочено је да су стри­пови заступљенији у настави за почетне разреде и да су аутори препознали и могућност употребе стрипа у утврђивању градива у радним свескама.

Кључне речи: стрип, настава немачког језика, немачки језик, стрип у настави.

 

THE USE OF STRIP IN GERMAN LANGUAGE ELEMENTARY    SCHOOL TEACHING MATERIAL

Abstract: Parallel with the invention of new media and devices, the problem of achieving and sustaining attention in the classrooms and during individual work of students, increases. Using comics is one approach to address this problem. In this paper the analysis of comics usage in learning materials for German language classes for fifth – eight grade of elementary school is given. The purpose of this paper is to investigate the usage of comics in presentation and practising. Forty textbooks and workbooks from different authors and publishers have been analysed. The appearance of comics with a single picture and with several pictures has been counted. It was established that the authors recognized the possibility of using comics in German language teaching. Single picture comics have been used more often than comics with multiple pictures. It was also noticed that the authors recognized the usefulness of comics in practice tasks.

Keywords: comics, German language teaching, German language, comics in teaching.

 

Литература/References

Atkinson, P. (2009). Movements within Movements: Following the Line in Animation and Comic Books. Animation, 4(3), 265–281.

Banas, J. A., Dunbar, N., Rodriguez, D. & Liu, S. J. (2011). A review of humor in               educational settings: Four decades of research. Communication Education, 60(1), 115–144.

Bunce, D. M, Flens, E. A. & Neiles K. Y. (2010). How Long Can Students Pay Attention in Class? AStudy of Student Attention Decline Using Clickers. Journal of Chemical Education, 87(12), 1438–1443.

Waninge, F., Dörnyei, Z. & De Bot, K. (2014). Motivational dynamics in language learning: Change, stability, and context. The Modern Language Journal, 98(3), 704–723.

Garner, R. L. (2006). Humor in pedagogy: How ha-ha can lead to aha!. College Teaching, 54(1), 177–180.

Gligora Marković, M., Plantak Vukovac, D. & Kliček, B. (2015). A study on knowledge gain and retention when using multimedia learning materials of different quality. Journal of Information and Organizational Sciences, 39(1), 33–48.

Kunzle, D. (2007). Father of the comic strip: Rodolphe Töpffer. Univ. Press of Mississippi.

Lamb, M. (2017). The motivational dimension of language teaching. Language Teaching, 50(3), 301–346.

Lazzarich, M. & Tomljenović, Z. (2011). The Possibilities of Using Comic Strips for Developing Comunication Competence. Nastava i vaspitanje, 1, 5.

Mayer, R. E. (2009). Multimedia learning (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Стојановић, Б. Д., Мишић, Д. Б. и Цветановић, З. В. (2017). Стрип у настави језика и књижевности у млађим разредима основне школе − методичке могућности. Зборник радова Филозофског факултета, ХLVII(2), 317–336.