Преузми комплетан рад/Download

 

Аутор/Author: Марија К. Ивановић

DOI: 10.46793/Zbradova21.227I

УДК: 37.016:78

 

Апстракт: У раду је разматран феномен савремених медија данас, као и могућност њихове примене у образовању, са посебним освртом на техно­логије и потенцијал интернета, друштвених мрежа и апликација у настави музике и учењу музичких садржаја. Било је речи о дидактичким специфич­ностима и потенција­лима савремених медија у настави музике и начину на који они могу бити инте­грисани у наставу музике. Циљ рада је да се направи преглед оних савремених медија који могу послужити развоју и унапређењу квалитета музичког образовања.

Кључне речи: савремени медији, технологија, интернет, друштвене мреже, образовање, настава музике.

 

MODERN MEDIA IN TEACHING MUSIC – DIDACTIC SPECIFICS AND POTENTIALS

Abstract: The paper discusses the phenomenon of modern media today, as well as the                 possibility of their application in education, with particular reference to the technologies and potential of the Internet, social networks and applications in teaching music and learning musical contents. There was talk about didactic specifics and poten­tials of modern media in teaching music and how they can be integrated into teaching music. The aim of the paper is to provide an overview of the modern media that can serve the development and improvement of the quality of music education.

Keywords: modern media, technology, the Internet, social networks, education, teaching music.

 

Литература/References

Albert, D. (2015). Social Media in Music Education. Extending Learning to Where Stu­dents „Live”, Music Educators Journal, National Association for Music Education, 31–38.

Bereiter, C. (2002). Education and Mind in the Knowledge Age. New Jersey: Erlbaum.

Brown, A. (1999). Music, media and making: humanising digital media in music educa­tion. International Journal of Music Education, 33, 10–17.

Василијевић, Д. (2015). Друштвене мреже у образовању. Годишњак Учитељског факултета у Врању, 117–127.

Giebelhausen, R. (2015). What the Tech Is Going On? Social Media and Your Music Classroom. General Music Today, 28(2), 39–46.

Godwin-Jones, В. (2003). Blogs and Wikis: Environments for On-Line Collaboration. Language Learning & Technology, 7(2), 12–16.

Draper, P. (2007). Music Two-point-zero: How participatory culture is reclaiming knowledge, power and value systems from the inside out. Retrieved November 20, 2015 from the World Wide Web http://www29.griffith.edu.au/radioimersd/images/stories/draper_091007_twilight_lecture.pdf.

Ilić, V. (2012). Savremeni mediji i nastava likovne kulture. U D. Golubović (ur.), Tehika i informatika u obra­zovanju, 4, rad štampan u celini, 1–3. jul 2012. Čačak: Tehnički fakultet.

Juvonen, A. & Ruismäki, H. (2009). The New Horizons for Music Technology in Music. Tallin: Tallin University, 98–104.

Клајн, И. и Шипка, М. (2006). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: Прометеј.

Kratus, J. (2007). Music Education at the Tipping Point. Music Educators Journal, 94(2) (November 2007), 42–48.

Manojlović-Kovačević, G. (2013). Osvrt na tri Android aplikacije za sticanje i razvijanje muzičkih sposobnosti. Infoteh-Jahorina, 12, 802–806.

Мијановић, М. (2003). Образовни мултимедији у функцији ефикаснијег организо­вања индивидуализоване наставе. У М. Даниловић и С. Попов (ур.): Технологија, информатика, обра­зовање, 2 (235–244). Београд–Нови Сад. Институт за педагошка истраживања – Цен­тар за развој и примену науке, технологије и информатике.

Nadrljanski, M., Nadrljanski, Đ. & Bilić, M. (2007). Digitalni mediji u obrazovanju. U S. Sejan i H. Stančić (ur.), INFuture2007: Digital Information and Heritage, rad štampan u celini, 7–9. novembar 2007 (527–537). Zagreb: Odsek za informacijske znanosti i Filozofski fakultet.

Nadrljanski, Đ., Nadrljanski, M. i Domitrović, V. (2016). E-obrazovanje – pitanja i dileme uticaja i rezultata. Pedagogija, LXXI(1/16), 16–24.

Rajan, R. (2014). Tapping into Technology: Experiencing Music in a Child’s Digital World. General Music Today, 28(1), 8–11.

Richardson, W. & Mancabelli, R. (2011). Personal learning networks: Using the power of connections to transform education. Bloomington, IN: Solution Tree.

Ruismäki, H. (1996). Music learning in Internet 2006. Finnish Journal of Music Educa­tion, 1(2), 66–69.

Salavuo, M. (2008). Social media as an opportunity for pedagogical change in music education. Journal of Music Education and Technology, 1, 121–136.

Стошић, A. (2008). Могућности примене мултимедијалне технологије у настави музичке културе. Иновације у настави, XXI(1), 88–97.

Tobias, E. (2013). Toward Convergence Adapting Music Education to Contemporary Society and Participatory Culture. Music Educators Journal, 29–36.

Thibeault, M. (2014). Media as an Invitation to Rethink Music Education. General Music Today, 27(3), 36–39.

Hargreaves, D., Marshall, N. A. & North, A. C. (2003). Music Education in the twenty-first century: a psychological perspective. British Journal of Music Education, 20(2), 147–163.

Ho, W. (2004). Use of information technology and music learning in the search for quality education. British Journal of Educational Technology, 35(1), 57–67.

Collins, A. & Halverson, R. (2009). Rethinking education in the age of technology: The digital revolution and schooling in America (1st ed.). New York, NY: Teachers College Press.