Преузмите комплетан рад/Download

 

Author/Authors: Gordana M. Ljubičić

DOI: 10.46793/Zbradova21.253LJ

УДК: 796/799

 

Abstract: We can rightly say that sport is the real source of multiculturalism, as it connects different people from different countries into a world community. Everybody finds enjoyment either in participating or in watching different sports events. Sport reduces stress and is especially important in lives of children because it enhances their self-confidence and keeps them healthy and fit. The language of sport is rich and encompasses different terms and expressions which are mainly internationally known and accepted without translation in almost all the countries of the world of today. The paper deals with different categories of words and their production, as well as with the specific idioms and phrases which appear in particular sports.

Keywords: sport, language, word-formation, idioms, phrases.

 

Неке чињенице о спортској терминологији

Апстракт: Са правом можемо рећи да је спорт прави извор мултикултурализма, зато што повезује људе из различитих земаља у једну светску заједницу. Свако проналази задовољство било у учествовању било у посматрању различитих спортских дешавања. Спорт смањује стрес и нарочито је важан за развој деце, зато што повећава њихово самопоуздање и чини их здравим и способним. Језик спорта је богат и обухвата различите термине и изразе који су интернационално познати и прихваћени без превода, на исти начин, у скоро свим земљама света. Рад се бави различитим категоријама речи спортске терминологије и начинима њиховог стварања и примене, као и посебном терминологијом специфичном за одређене спортове.

Кључне речи: спорт, језик, формирање речи, идиоми, фразе.

 

References

Carstairs-McCarthy, A. (2002). An Introduction to English Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Guttmann, A. (2006). Is Mountain Climbing a Sport? And What is a Sport Anyway? blogs.britanica.com/2006/11/is-mountain-climbing-a-sport.

Rimm, S. (2008). The Importance of Sports, www.sylvisrimm.com/articlesports.html.

Whannel, G. (2003). Media Sport Stars: Masculinities and Moralities. Routledge: Abingdon.

Cambridge Dictionary Online, https://dictionary.cambridge.org. 

Collins, C. (2001). Dictionary for Advanced Learners. Glasgow: Harper Collins Publishers.

https.//www.fluentu.com/blog/english/english-sports-idioms/.