Преузмите комплетан рад /Download

 

Аутори/Author: Нена А. Васојевић, Ивана Т. Вучетић, Снежана Д. Кирин

DOI: 10.46793/Zbradova21.077V

УДК: 37.014.5:005]:303.433.2(497.11)

 

Апстракт: Идеја лина је настала у аутомобилској индустрији, где брзе монтажне линије и стандардизоване радне процедуре представљају сасвим другачије окружење од школе. Ипак, у свету је препознато да се принципи лин размишљања у значајној мери могу применити у великом броју обла­сти људског деловања. Сврха овог рада је да прикаже како се алати и прин­ципи лин филозофије могу имплементирати у области образовања и приме­нити за побољшање ефикасности. Креатори образовних политика у Србији предлажу различите моделе који ће довести до увећања ефикасности обра­зовног система, при чему може бити корисно размотрити и лин приступ који је у свету показао своје предности. Рад се заснива на анализи реле­вантних извора научне и стручне литературе. Ауторке су користиле преглед литературе и примену лина у образовању на конкретном примеру да би објасниле однос и између лин филозофије и образовања, како би одгово­риле на питања, какве користи савремене школе могу очекивати од примене ове филозофије.

Кључне речи: образовање, лин, лин приступ, менаџмент.

 

ПРИМЕНЕНИЕ LIN МЕНЕДЖМЕНТА В ШКОЛАХ: ОБЗОР ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕРОВ

Аннотация: Идея LIN возникла в автомобильной промышленности, где быстрые сборочные линии и стандартизированные рабочие процедуры представляют собой совершенно другую среду, чем школа. Тем не менее, в мире признается, что принципы LIN-мышления могут в значительной степени применяться во многих областях человеческой деятельности. Целью данной работы является демонстрация того, как инструменты и принципы философии LIN могут быть реализованы в области образования и применены для повышения эффективности. Лица, формирующие политику в области образования в Сербии, предлагают различные модели, которые повысят эффективность системы образования, и может быть полезно рассмотреть LIN подход, который показал свои преимущества в мире. Статья основана на анализе соответствующих источников научной и профессиональной литературы. Авторы использовали обзор литературы и применение ссылки в образовании на тематическое исследование, чтобы объяснить связь между философией LIN и образованием, чтобы ответить на вопросы о том, какие выгоды могут ожидать современные школы от применения этой философии.

Ключевые слова: образование, LIN, LIN подход, управление.

 

Литература/References

A3. Retrieved June 4, 2015 from the World Wide Web https://www.minskole.
no/Baerland/Underside/6679.

Berner, NJ. (2014). Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle, institusjonelle-og nyinstitusjonelleperspektivet. Master rad. Norway: Universite­tet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige fakultet Institutt for medie-, kultur-, ogsamfunnsfag.

Bærland skole. Retrieved Septembar 7, 2019 from the World Wide Web https://www.minskole.no/Baerland. 

Vukadinovic, S., Djapan, M. & Macuzic, I. (2017). Education for lean & lean for education: a literature review. International Journal for Quality Research, 11(1), 35–50.

Чечевић, Б. (2016). Управљачко-рачуноводствена подршка менаџменту предузећа у леан пословном окружењу. (Необјављена докторска дисертација). Ниш: Економски факул­тет.

George, M. L. & George, M. (2003). Lean six sigma for service. New York, NY: McGrawHill.

Greif, M. (1991). The Visual Factory: Building Participation Through Shared Informa­tion. Boca Raton: CRC Press.

Hirano, H. (1995). Pillars of the Visual Workplace: The Sourcebook for 5S Implementa­tion. New York: Productivity Press.

Kirin, S., Vasojević N. & Vučetić I. (2019). Lean implementation challenges. U Slović i Stojanović (ur.), Lin transformacija i digitalizacija privrede Srbije. Međunarodni naučniskup XII skup privrednika i naučnika SPIN ʼ19, 7–8.11.2019. Beograd: Fakultet organizacionih nauka, 61–69.

LEAN i hjemmelekse. Retrieved June 3, 2013 from the World Wide Web https://www.minskole.no/Baerland/Underside/6667.

Lean, en pilot på Bærland. Retrieved September 15, 2012 from the World Wide Web  https://www.minskole.no/Baerland/Underside/6656.

Милинковић, З. (2017). Домети и ограничења у примени студије случаја у педаго­шким истраживањима. Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу, 20(19), 47–58.

Netland, T. (2015). Lean management in a primary school in Norway. The Lean Global Network Journal. Retrieved September 6, 2019 from the World Wide Web https://planet-lean.com/primary-school-lean-norway/.

Nygård, S. R. (2014). Hit, men ikke lenger? En casestudie av implementeringen av Lean på Bærland skole. Master rad. Norway: Masteroppgave, Universitetet i Stavanger. Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Радошевић, М., Баошић, М., Радичев, С., Иконов, Д. и Матић, Б. (2011). Европа 2020: Друштво засновано на знању. У В. Катић (ур.), Унапређење високог образовања филозофија „Леан” (1–4). Научни скуп XVII – Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА: ЕВРОПА 2020: друштво засновано на знању, 07–10.03.2011. Нови Сад: Факултет техничких наука.

Стаматовић, Ј. и Милошевић, А. (2017). Место и реализација васпитних програма у савременој школи. Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу, 20(19), 9–20.

Žvorc, M. (2013). Lean manadžment u neproizvodnoj organizaciji. Ekonomski vje­snik, 26(2), 695–709.

Yalçin Tilfarlioĝlu, F. (2017). A new method in education: Lean. International Periodi­cal for the Languages: Literature and History of Turkish or Turkic, 12(6), 811–826.