Преузмите комплетан рад/Download

Аутори:

Ксенија В. Бубњевић, Јасмина Милошевић Столић, Борис Главач

DOI 10.5937/ZRPFU2224159B 

УДК 371.3::796(497.113)  

ПОВЕЗАНОСТ ВЕРЕ И НАВИКА УЧЕНИКА СА ПОЈЕДИНИМ ПАРАМЕТРИМА И  УЧЕШЋЕМ У ДОДАТНИМ ФИЗИЧКИМ АКТИВНОСТИМА НАКОН ШКОЛЕ – ПИЛОТ ИСТРАЖИВАЊЕ

Апстракт: Деци школског узраста препоручује се свакодневна физичка активност у трајању од најмање 60 минута. Сматра се да половину од тог времена дете треба да буде физички активно у школи где проводи доста времена. Будући да мотивација за активним учешћем у настави физичког васпитања опада током школовања, породичне навике су веома важне и имају утицаја на активно учешће детета у настави физичког васпитања и другим облицима физичке активности.

Циљ овог пилот истра­живања био је да укаже на могућу повезаност варијабли које имају утицаја на мотивацију ученика (BMI, мотивација за физичким вежбањем, здраве навике које се тичу исхране и спавања, спортске навике родитеља, као и верност (веровање) породице или стечена унутрашња уверења детета) са активним учешћем у некој ваннаставној спортској активности. Извршено је анкетирање родитеља (N = 12) чија деца иду у основну школу. Утврђено је да деца (7–14 година) имају оптималне вредности BMI (16,3 kg/m2), као и да се свако дете бави неком спортском активношћу. Oцењено је да деца свако­дневно уносе довољно воћа/поврћа, али и слаткиша. Деца спавају довољан број сати у току дана (9 часова). На питања о веровању родитељи наводе веру у „Бога” или у „себе”. Може се закључити да је посећеност бесплатног спорта мала, као и да се родитељи радије опредељују за спорт­ску активност која се организује ван школе.

Кључне речи: физичко васпитање, образовање и спорт, физичка активност, мотивација, веровање.

RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS’ FAITH AND HABITS WITH CERTAIN PARAMETERS AND PARTICIPATION IN ADDITIONAL PHYSICAL ACTIVITIES AFTER SCHOOL – PILOT RESEARCH

Summary

School-age children are recommended to participate in physical activities for at least 60 minutes daily. It is considered that half of that time should be used for physical activities at school where children spend a lot of time. It has been emphasized that motivation for active participation in physical education decreases during schooling. Family habits are considered to be very important and have an impact on the active participation of a child in physical education as well as in all other forms of physical activity.

The aim of the present pilot research was to indicate the possible relationship between variables that have an impact on students’ motivation (BMI, physical exercise motivation, healthy habits concerning healthy diet and sleeping, parental sports habits, family beliefs and devotion or child`s acquired internal beliefs) and their active participation in any of extracurricular sport activities. The survey of parents (N = 12) whose children are at primary school was conducted. It was found that children (aged 7–14) have optimal BMI values (16.3 kg / m2). It also showed that each child is involved in some sport activity. It was estimated that every child takes enough fruit/vegetables per day, as well as sweets. Children sleep enough (9 hours a day). When asked about faith (belief), the parents referred to faith in “God” or belief in “Self”. It can be concluded that there is very little interest in free sport activities. At the same time, the parents prefer sport activites organized outside the school.

Keywords: Physical Education, Education and Sports, Physical Activity, Motivation, Belief.

Литература

Ekelund, U., Luan, J. A., Sherar, L. B., Esliger, D. W., Griew, P., Cooper, A. & International Childrenʼs Accelerometry Database (ICAD) Collaborators (2012). Moderate to vigorous physical activity and sedentary time and cardiometabolic risk factors in children and adolescents. Jama, 307(7), 704–712.

Karić, S., Radisavljević-Janić, S., Lazarević, D. & Milanović, I. (2015). Physical education class teachersʼ self-evaluation of competency. Настава и васпитање, 65(4), 645–661.

Лескошек, Ј. (1980). Теорија физичке кулуре. Београд: Савез за физичку културу Југославије.

Матић, М. (1992). Физичко васпитање као стручна делатност, Физичко васпитање – теоријско-методичке основе стручног рада. У Д. Куштимировић (ур.): Зборник радова. Ниш: НИУ, Народне новине.

Милошевић, А. (2020). Социјална дистанца одељенских старешина од ученика и родитеља. Зборник радова Учитељског факултета, Ужице, 23(22), 43–66.

Павловић, С. (2018). Предикција индекса телесне масе (ИТМ) и физичке активности родитеља на физичку активност ученика на часу физичког васпитања. Зборник радова Педагошког факултета, Ужицe, 20, 249–260.

Pate, R. R., Davis, M. G., Robinson, T. N., Stone, E. J., McKenzie, T. L. & Young, J. C. (2006). Promoting physical activity in children and youth: a leadership role for schools: a scientific statement from the American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Physical Activity Committee) in collaboration with the Councils on Cardiovascular Disease in the Young and Cardiovascular Nursing. Circulation, 114(11), 1214–1224.

Стефановић, В. (1988). Педагогија физичке културе. Београд: ГРО, Димитрије Туцовић.

Troiano, R. P., Berrigan, D., Dodd, K. W., Masse, L. C., Tilert, T. & McDowell, M. (2008). Physical activity in the United States measured by accelerometer. Medicine and science in sports and exercise, 40(1), 181.

Trost, S. G., Pate, R. R., Sallis, J. F., Freedson, P. S., Taylor, W. C., Dowda, M. & Sirard, J. (2002). Age and gender differences in objectively measured physical activity in youth. Medicine and science in sports and exercise, 34(2), 350–355.

CDC – Centers for Disease Control and Prevention (2003). Youth Risk Behavior Surveillance–United States. Morbidity and Mortality Weekly Report, 53(SS02), 1–96.

Шекељић, Г., Стаматовић, М. & Марковић, Ж. (2012). Is there a difference between genders in attitudes and interests in curricula and teaching of physical education?. Зборник радова Учитељског факултета, Ужицe, 14, 229–242.

World Health Organization (2019). Global action plan on physical activity 2018–2030: more active people for a healthier world. World Health Organization.