Преузмите комплетан рад/Download

Аутори:  Јасна M. Максимовић, Бранка Ђ. Јаблан, Шпела Голубовић

DOI 10.5937/ZRPFU2224191M

УДК 376-056.26/.36-053.5  

 

Инклузија у настави физичког васпитања и спорту

Апстракт: Постоји међународнa сагласност за идеју да физичка активност и спорт могу представљати стратегије друштвене инклузије, као и да особе са сметњама и тешкоћама у развоју поседују капацитете за уче­ствовање у овим активностима. Ипак, процеси кроз које интервенције засноване на физичкој активности и спорту могу утицати на инклузивне исходе још увек захтевају свеобухватну и континуирану истрагу. Циљ овог рада је да кроз преглед извора научне продукције са међународних научних скупова, научних часописа из области спортских и друштвених наука, као и референтне литературе, укаже на проблеме и перспективе развоја наставе инклузивног физичког васпитања и спорта. Подаци су прикупљени прегле­дом доступних штампаних извора и електронских база ERIC, JSTOR, Goo­gle Scholar, са одговарајућим кључним речима. Резултати анализе указују да постоји више фактора који утичу на наставу физичког васпитања у инклу­зивном образовном контексту (ставови наставника и ученика, компетенције наставника, приступачност и сл.) као и да је инклузија у спорту условљена како личним (природа саме сметње, здравље, мотивација и сл.) тако и фак­торима везаним за друштвену средину (приступачност, креирање и примена адаптираних физичких активности и сл.).

Кључне речи: инклузија у спорту, сметње и тешкоће у развоју, настава физичког васпитања, адаптирана физичка активност.

 

INCLUSION IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

Summary: There is an international consensus that physical activity and sport can be used as strategies for social inclusion, as well as that people with disabilities have the capacity to participate in these activities. However, interventions based on physical activity and sport and their processes that can influence inclusive outcomes are yet to be continuously and comprehensively investigated. The aim of this paper is to point out the problems and perspectives of the development of inclusive physical education and sport by providing an overview of scientific production sources from international scientific conferences, scientific journals in the field of sports and social sciences, as well as reference literature. Data were collected by reviewing available print sources and electronic databases suh asERIC, JSTOR, and Google Scholar etc., using relevant keywords. The results indicate that there are several factors which influence physical education and its teaching methods in an inclusive educational context (attitudes of students and teachers, teachers’ competencies, approachability, etc.), and that inclusion in sport is dependent on both personal (nature of the disability, health, motivation, etc.) and social environment factors (accessibility, creating and implementing planned physical activities adapted for students with disabilities, etc.).

Keywords: inclusion in sport, disabilities and developmental difficulties, physical education, adapted physical activity.

Литература

Alanazi, A. (2021). Developing social skills and self-satisfaction of adults with intellectual disabilities through sports: a parental perspective. International Journal of Developmental Disabilities, 67, 1–11, https://doi.org/10.1080/20473869.2021.2012751

Арсић, Р. (2020). Спорт код деце са посебним освртом на глуве ученике у Србији. У M. Николић, M. Шешум и И. Веселиновић (ур.): Специфичност оштећења слуха–нове тенденције тематски зборник радова (269–282). Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Arsic, R., Slavnić, S. & Kovačević, J. (2012). Sports activities as a factor in socialization of deaf students. Journal of Physical Education and Sport, 12(1), 3–8.

Anoceto, A. O. R., Ríos, R. T., González, D. M. P., Vidal, Y. R. & Rodríguez, J. F. S. (2021). Pedagogical competences of Physical Education teachers from Santa Clara (Cuba) for the inclusion of schoolchildren with disabilities. Atena Journal of Sports Sciences, 3(4), 1–11.

Bailey, R. (2005). Evaluating the relationship between physical education, sport and social inclusion. Educational review, 57(1), 71–90.

Bailey, R., Armour, K., Kirk, D., Jess, M., Pickup, I., Sandford, R. & Education, B. P. (2009). The educational benefits claimed for physical education and school sport: an academic review. Research papers in education, 24(1), 1–27.

Barfield, J. P. & Malone, L. A. (2013). Perceived exercise benefits and barriers among power wheelchair soccer players. Journal of rehabilitation research and development, 50(2), 231–238.

Bebetsos, B., Derri, В., Filippou, F., Zetou, E. & Вernadakis, N. (2014). Elementary school children’s behavior towards the inclusion of peers with disabilities, in mainstream physical education classes. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 152, 819–823.

Bechara, I. & Grosub, E. F. (2016). Physical activity and intellectual disabilities. The European Proceedings of Social and Behavioural Sciences,18, 225–234.

Block, M. E. & Obrusnikova, I. (2007). Inclusion in physical education: A review of the literature from 1995–2005. Adapted Physical Activity Quarterly, 24(2), 103–124.

Block, M., E., Kwon, E. H. & Healy, S. (2016). Preparing future physical educators for inclusion: Changing the physical education teacher training program. Revista da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, 17(1), 9–12.

Booth, T. i Ainscow, M. (2010). Priručnik za inkluzivni razvoj škole (upotreba Indeksa za inkluziju za razvoj inkluzivne kulture, politike i prakse). Beograd: Save the Children UK SEE – Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Brunes, A., Flanders, W. D.  & Augestad, L. B. (2015). The effect of physical activity on mental health among adolescents with and without self-reported visual impairment: The Young-HUNT Study, Norway. British Journal of Visual Impairment, 33(3), 183–199.

Budimir Ninković, G., Milanović, N. M. i Milošević, S. (2020). Zastupljenost spotskih i kulturnoumetničkih aktivnosti u slobodnom vremenu osoba sa intelktualnim smetnjama. Pedagoška stvarnost, 66(1), 15–27.

Vandermeerschen, H., Vos, S. & Scheerder, J. (2015). Who’s joining the club? Participation of socially vulnerable children and adolescents in club-organised sports. Sport, Education and Society, 20(8), 941–958.

Verderber, J. M., Rizzo, T. L. & Sherrill, C. (2003). Assessing student intention to participate in inclusive physical education. Adapted Physical Activity Quarterly, 20(1), 26–45.

Golubović, Š., Maksimović, J., Golubović, B. & Glumbić, N. (2012). Effect of Exercise on Physic-Fitness in Children with Intellectual Disability. Research in Developmentai Disabilities, 3(2), 608–614.

Goodwin, D. L. & Watkinson, E. J. (2000). Inclusive physical education from the perspective of students with physical disabilities. Adapted physical activity quarterly, 17(2), 144–160.

D’Isanto, T. & Di Tore, A. (2016). Physical activity and social inclusion at school: A paradigm change. Journal of Physical Education and Sport, 16(2), 1099–1102.

Donnelly, P. & Coakley, J. J. (2002). The role of recreation in promoting social inclusion. Toronto: Laidlaw Foundation. www.laidlawfdn.org/assets/
wpsosi_2002_december_the-role-of-recreation.pdf.

Doulkeridou, A., Evaggelinou, C., Mouratidou, K., Koidou, E., Panagiotou, A. & Kudlacek, M. (2011). Attitudes of Greek Physical Education Teachers towards Inclusion of Students with Disabilities in Physical Education Classes. International journal of special education, 26(1), 1–11.

Đorđić, V. i Tubić, T. (2012). Učitelji kao nosioci inkluzivnog fizičkog vaspitanja. Sportske nauke i zdravlje, 2(1), 60–64.

Đorđić, V., Tubić, T. i Protić-Gava, B. (2014). Stavovi učitelja seoskih i gradskih škola prema inkluzivnom fizičkom vaspitanju. Sportske nauke i zdravlje, 4(1), 33–40.

Ilić-Stošović, D., Milivojević, M. i Nikolić, S. (2013). Pristupačnost ustanova kulture i sportsko-rekreativnih centara osobama sa invaliditetom. U V. Žunić Pavlović (ur.), Zbornik radova sa VII Međunarodnog  naučnog skupa Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, rad štampan u celini, 27–29. novembar 2013, Beograd (193–200). Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Jaarsma, E. A., Dijkstra, P. U., Geertzen, J. H. B. & Dekker, R. (2014). Barriers to and facilitators of sports participation for people with physical disabilities: A systematic review. Scandinavian journal of medicine & science in sports, 24(6), 871–881.

Јаблан, Б. & Максимовић, Ј. (2020). Развој инклузивног образовања из угла наставничких компетенција-стање, проблеми и перспективе. Зборник радова Педагошког факултета, Ужицe, (22), 85–100.

Jin, J., Yun, J. & Wegis, H. (2013). Changing physical education teacher education curriculum to promote inclusion. Quest, 65(3), 372–383.

Kasum, G. (2019). Sport osoba sa invaliditetom – koraci ka smanjenju isključenosti i novoj vrednosnoj paradigmi srpskog društva. Fizička kultura, 73(1), 23–39,  https://doi.org/10. 5937/fizkul1901023K.

Kelly, L. (2011). ‘Social inclusion’ through sports-based interventions?. Critical social policy, 31(1), 126–150.

Kodish, S., Kulinna, P. H., Martin, J., Pangrazi, R., & Darst, P. (2006). Determinants of physical activity in an inclusive setting. Adapted Physical Activity Quarterly, 23(4), 390–409.

Kocić, M., Bojić, I., Aleksandrović, M., Ignjatović, A. & Radovanović, D. (2017). Physical activity in adolescent with mental retardation: Is adapted basketball training adequate stimulus to improve cardiorespiratory ftness and sport skills performance? Acta Facultatis Medicae Naissensis, 34(2), 159–168, https://dpi.org/10.1515/afmnai-2017-0018.

Lutfiyya, Z. M.  & Bartlett, N. A. (2020). Inclusive societies. In Oxford Research Encyclopedia of Education, https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1022.

Максимовић, Ј., Голубовић, Ш. и Јаблан, Б. (2015). Подстицање развоја координације код ученика са сметњама у развоју у редовној основној школи. Настава и васпитање, 65(4), 753–767, https://doi.org/10.5937/
nasvas1504753M.

Мацура Миловановић, С. и Вујисић Живковић, Н. (2014). Значај ставова будућих учитеља према инклузивном образовању у контексту наставе физичког васпитања. У А. Игњатовић и  Ж. Марковић (ур.), Физичка култура и модерно друштво, рад штампан у целини, 15–16, јун 2014, Јагодина (237–244). Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.

Milićević Marinković, B. (2021). Impact and application of adapted sports activities in work with persons with Down syndrome. Sport-nauka i praksa, 11(1), 25–33.

Младеновић, М. (2015). Самоопажање и мотивација за спорт код особа са сметњама и поремећајима у развоју. Мултидисциплинарност физичке културе за особе са сметњама и поремећајима у развоју (59–84). Београд: Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитет Сингидунум.

Obrusnikova, I. (2008). Physical educators‘ beliefs about teaching children with disabilities. Perceptualand Motor Skills, 16(2), 637–644.

Obrusnikova, I., Вalkova, H. & Block, M. E. (2003). Impact of inclusion in general physical education on students without disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 20(3), 230–245.

Орлић, А., Пејчић, Б., Лазаревић, Д. и Милановић, И. (2016). Предиктори става студената према инклузији деце са развојним сметњама у наставу физичког васпитања. Физичка култура, 70(2), 126–134.

Pavlović, S. L., Marinković, D. B. & Mitrović, N. Z. (2020). Motor skills of primary school children: The differences compared to age. Zbornik radova Pedagoškog  fakulteta, Užice, 22, 181–194.

Papadopoulou, D., Kokaridas, D., Papanikolaou, Z. & Patsiaouras, A. (2004). Attitudes of Greek physical education teachers toward inclusion of students with disabilities. International Journal of Special Education, 19(2), 104–111.

Perić, D. i Milićević-Marinković, B. (2021). Uticaj adaptiranog programa fudbala na psihosocijalno ponašanje adolescenata sa Daunovim sindromom. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 20(1), 17–33.

Радисављевић Јанић, С., Бубања, И., Лазаревић, Б., Лазаревић, Д. и Милановић Т. И. (2018). Ставови ученика основне школе према инклузији у настави физичког васпитања. Настава и васпитање, 67(2), 235–248.

Рапаић, Д. и Недовић, Г. (2015). Физичка култура за децу и омладину са сметњама и поремећајима у развоју. Мултидисциплинарност физичке културе за особе са сметњама и поремећајима у развоју (40–57). Београд: Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитета Сингидунум.

Rizzo, T. L. & Vispoel, W. P. (1991). Physical educators’ attributes and attitudes toward teaching studentswith handicaps. Adapted Physical Activity Quarterly, 8(1), 4–11.

Salapura, S. (2018). Efekti adaptiranog karate programa u tretmanu osoba sa smetnjama u razvoju. (Neobjavljena doktorska disertacija). Sremska Kamenica:  Fakultet za sport i turizam.

Sekret, I. & Feiner, F. (2014). The Vision of an Inclusive Society – Is it Possible to Realize? In F. Feiner, G. Pickl, H. Schwetz, R. Straßegger-Einfalt, U. Straßegger & B. Swoboda (hrsg.): Jugend in ihrer Vielfalt – ihre Werte, ihre Perspektiven. Ergebnisse einer Studie der KPH Graz zu Erlebens – und Befindenswelten Jugendlicher (177–183). Graz: Leykam.

Slininger, D., Sherrill, C. & Jankowski, C. M. (2000). Children’s attitudes toward peers with severe disabilities: Revisiting contact theory. Adapted physical activity quarterly, 17(2), 176–196.

Stanimirov, K., Grbović, A., Dimoski, S. & Jorgić, B. (2020). Fizičke aktivnosti osoba sa oštećenjem vida i faktori koji ih određuju. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 19(2), 91–107.

Трунић, Н., Лазаревић, П. и Јовановић, Ј. (2015). Значај физичке активности за децу и омладину са моторичким, сензорним и интелектуалним оштећењима и поремећајима у развоју. Мултидисциплинарност физичке културе за особе са сметњама и поремећајима у развоју (87–111). Београд: Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитет Сингидунум.

Ćosić, M. & Koprivica, V. (2010). Specifičnosti strukture treninga kod sposrtista sa oštećenim vidom. Proceedings, 2, 284–296. DOI 10.5550/SP.2.2010.35.

Franciosi, E., Guidetti, L., Gallotta. M. C., Emerenziani, G. P. & Baldari, C. (2010). Contributions of selected fundamental factors to basketball performance in adult players with mental retardation. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(8), 2166–2171.

Hutzler, Y., Fliess, O., Chacham, A. & Van den Auweele, Y. (2002). Perspectives of children with physical disabilities on inclusion and empowerment: Supporting and limiting factors. Adapted physical activity quarterly, 19(3), 300–317.

Carmeli, E., Barchad, S., Lenger R. & Coleman, R. (2002). Muscle power, locomotor performance and flexibility in aging mentally-retarded adults with and without Down’s syndrome. Journal of Musculoskelet & Neuronal Interact, 2(5), 457–462.

Coates, J. & Vickerman, P. (2008). Let the children have their say: children with special educational needs and their experiences of physical education – a review. Support for Learning, 23(4), 168–175.