Преузмите комплетан рад/Download

Аутор: Милијана Р. Вулин

DOI: 10.5937/ZRPFU2224029V

УДК: 37.091.26-057.874   

 

КОМПОНЕНТЕ САМОВРЕДНОВАЊА УЧЕНИКА МЛАЂЕГ  ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Aпстракт: Сaмoврeднoвaњe учeникa je фeнoмeн кojи свe вишe зaoкупљa мисли и интeрeсoвaњa како вaспитнo-oбрaзoвних рaдникa тако и друштвa у цeлини. То је из разлога што је васпитно-образовни процес изгу­био своју карактеристику вредновања и оцењивања у познатим дидактич­ким релацијама у којима су наставници једини евалуатори, а ученици искључиви објекти у реализацији тога процеса. Oслањајући се на скромне резултате претходних проучавања и истраживања самовредновања ученика, припремљено је и спроведено емпиријско истраживање с циљем утврђи­вања корелације компоненти самовредновања ученика млађег основно­школског узраста. Истраживањем је обухваћено 208 ученика млађег основ­ношколског узраста, а приликом интерпретације добијених резултата при­мењена је метода теоријске анализе и синтезе, сервеј истраживачки метод и аналитичко-дескриптивна метода. На основу добијених резултата устано­вљено је да су ученици заступљеност појединачних компоненти самовред­новања проценили као поприлично једнако заступљене (M = 3,90), а утвр­ђена је и углавном статистички значајна корелација између процењиваних компоненти самовредновања ученика млађег основношколског узраста. Рeзултaти истрaживaњa имплицирajу пoтрeбу увoђeњa сaмoврeднoвaњa учeникa у нaстaвну прaксу с циљeм унaпрeђивaњa успeхa учeникa, aли и дeмoкрaтизaциje oднoсa у нaстaви штo oтвaрa рaзнa питaњa зa дaљa нaучнa истрaживaњa.

Кључне речи: самовредновање, вредновање, ученик млађег основно­школског узраста, емпиријско истраживање, скала процене.

 

COMPONENTS OF SELF-EVALUATION OF YOUNG LEARNERS AT PRIMARY SCHOOL

Summary: Student self-evaluation is a phenomenon that increasingly occupies the thoughts and interests of both educational workers and society as a whole. This is due to the fact that the educational process has lost its characteristics of evaluation and assessment in well-known didactic relations where teachers are the only evaluators and students are the exclusive objects in the implementation of that process. Relying on the modest results of previous studies and research of studentself-evaluation, empirical research was prepared and conducted with the aim of determining the connection between the components of self-evaluation of young learners at primary school. The research included 208 young learners at primary school. The method of theoretical analysis and synthesis, the research method as well as the analytical-descriptive method were applied in the interpretation of the obtained results. Based on the obtained results, it was found that students assessed the representation of individual components of self-evaluation as fairly equally represented (M = 3.90) and a statistically significant correlation was found among the assessed components of self-evaluation of young learners at primary school. The results of the research imply the need to introduce not only student self-evaluation into teaching practice with the aim of improving student success, but also the democratization of relations in teaching, which raises various questions for further scientific research.

Keywords: self-evaluation, evaluation, young learners at primary school, empirical research, assessment scale.

Литература:

Bursać, L., Dadić, J. i Kisovar-Ivanda, T. (2016). Učeničkim samovrednovanjem do kvalitetnih učeničkih postignuća. Magistra ladertina, 11(1), 73–88.

Василијевић, Д., Бојовић, Ж. и Стаматовић, Ј. (2012). Поступци и технике само­вредновања васпитно-образовног рада учитеља. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 15(14), 99–108.

Gojkov, G. (2009). Dokimologija. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”.

Dubow, E. F., Tisak, J., Causey, D., Hryshko, A. & Reid, G. (1991). A two-year longitudinal study of stressful life events, social support, and social problem-solving skills: Contributions to children’s behavioral and academic adjustment. Child Development, 62, 583–599.

Đurinić, A., Hraste, I. i Kolak, A. (2022). Stavovi učenika o učenju formativnim vrednovanjem u nastavi prirode i društva. Školski vjesnik, 71(1), 34–51.

Ilić, M. (2012). Inkluzivna nastava. Istočno Sarajevo: Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Илић Стошовић, Д., Дромњаковић, А., Николић, С. и Нишевић, С. (2016). Мотивација ученика у инклузивној настави и школски успјех. Настава и васпитање, 65(2), 263–277. DOI 10.5937/nasvas1602263I.

Јерковић, Љ. (2018). Дидактичке основе и образовно-васпитни ефекти индивидуално планиране наставе. (Необјављена докторска дисертација). Бања Лука: Филозофски факултет.

Kačapor, S., Vilotijević, M. i Kundačina, M. (2005). Umijeće ocjenjivanja. Mostar: Univerzitet „Džemal Bijedić”, Fakultet humanističkih nauka – Međuopštinski pedagoški zavod.

Koludrović, M. i Reić Ercegovac, I. (2013). Motivacija i školski uspjeh: dobne i spolne razlike u ciljnim orijentacijama. Napredak, 154(4), 493–509.

Luteršek, N. i Backović, A. (2014). Pedagoško-psihološki aspekti nastave. Podgorica: Zavod za školstvo.

Маричић, С. (2017). Самовредновање и квалитет педагошког рада школе. Иновације у настави, XXX, 1, 12–24. DOI 10.5937/inovacije1701012M.

Matijević, M. (2011). (Na)učiti kako se uči (matematika). Poučak,12(45), 30–38.

Михајловић, Т. (2013). Самостално учење и образовно-васпитна постигнућа. Бања Лука: Филозофски факултет.

Perućica, R. (2017). Motivacija za učenje u zavisnosti od pola i uzrasta učenika. Biomedicinska istraživanja, 8(1), 69–74.

Reić Ercegovac, I. i Koludrović, M. (2010). Akademska samoefikasnost i školski uspjeh adolescenata. Pedagogijska istraživanja, 1, 111–128.

Rowlison, R. T. & Felner, R. D. (1988). Major life events, hassles and adaptation in adolescence: Confounding in conceptualization and measurement of life stress and adjusment revised. Journal of Personality and Social Psychology, 55, 432–444.

Rolheiser, C. & Ross, J. A. (2001). Student Self-Evaluation: What Research Says and What Practice Shows. In R. D. Small & A. Thomas (еds.): Plain Talk about Kids (43–57). Covington, LA: Centerfor Development and Learning.

Стаматовић, Ј. (2016). Примена акционих истрaживања у процесу самовредновања рада наставника. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 19(18), 33–44.

Suzić, N. (1997). Metodika vaspitnog rada u savremenim uslovima. Naša škola, 3–4, 303–318.

Hayenga, A. O. & Corpus, J. H. (2010). Profiles of intrinsic and extrinsic motivations: A person-centered approach to motivation and achievement in middle school. Motivation and Emotion, 34(4), 371–383.