Преузмите комплетан рад/Download

Аутор: Radoje B. Jevtić

DOI: 10.5937/ZRPFU2224045J

УДК: 077.5:159.922.8.072

 

DIGITAL VIOLENCE AMONG SECONDARY SCHOOL PUPILS

Abstract: Today’s way of working and living involves the use of many products of new technologies. Many analyses of the influence of modern technologies on people and children emphasize benefits of modern technologies. But there are also some very bad effects of the use of modern technologies that are much less noted. One of the very frequent and very dangerous effects of the use of modern technologies is digital violence (cyberbullying). Increasing use of mobile phones, laptops, computers, the Internet, social networks and the like caused this type of violence to become very frequent, especially among school age children. The constant increase of this type of violence implies serious and detailed strategies for their reduction and elimination. This paper had both scientific and professional goals. The scientific goal of the paper was to identify the presence and exposure extent of digital violence among secondary school pupils. The professional goal was to present the results of the research conducted by a questionnaire as well asto emphasize the importance of such survey of pupils in order to better and more effectively monitor digital violence impact on pupils. The research presented in this paper was conducted by the author of this paper and included pupils from secondary schools in Niš.

Keywords: digital violence, school, pupils, research.

 

ДИГИТАЛНО НАСИЉЕ МЕЂУ УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА

 

Резиме: Данашњи начин живота и рада подразумева употребу многих производа нових технологија. Многе анализе утицаја савремених технологија на људе и децу истичу предности савремених технологија. Али постоје и неки веома озбиљни ефекти употребе савремених технологија који су много мање примећени. Један од веома честих и веома опасних лоших ефеката употребе савремених технологија је дигитално насиље (енгл. cyberbullying). Све чешће коришћење мобилних теле­фона, лап­топова, рачунара, интернета, друштвених мрежа и сличног довело је до тога да
је ова врста насиља веома учестала, посебно међу децом школског узраста. Стални пораст ове врсте насиља подразумева озбиљне и детаљне стратегије за њихово смањење и елиминисање. Овај рад има научне и стручне циљеве. Научни циљ овог рада био је да се утврди степен присутности и изложености дигиталном насиљу међу ученицима средњих школа. Стручни циљ овог рада био је да се пред­ставе резултати истраживања које је реализовано путем упитника и да се истакне значај оваквог истраживања ученика у циљу бољег и ефикаснијег праћења утицаја дигиталног насиља на ученике. Истраживања приказана у овом раду реа­лизована су од стране аутора овог рада и обухватала
су ученикe нишких средњих школа.

Кључне речи: дигитално насиље, школа, ђаци, истраживање.

 

References

Ignjatović, V. (2018). Istraživanje prisustva elektronskog nasilja u populaciji učenika osnovnih škola na teritoriji Beograda. Мaster rad. Univerzitet Singidunum, Beograd, https://singipedia.singidunum.ac.rs/preuzmi/42915-istrazivanje-prisustva-elektronskog-nasilja-u-populaciji-ucenika-osnovnih-skola-na-teritoriji beograda/ 3461: 8, 9, 12–17, 25–27.

Jevtić, B. R. & Jevtić, D. D. (2015). Uticaj modernih tehnologija na život i rad školske dece. Učenje i nastava, 2, 383–398.

Jevtić, R. (2020). Digital Violence and the Roleof Different Factors in ITS Prevention and Sanction in Serbia. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Užicu, 23(22), 195–212. DOI 10.5937/ZRPFU2022195J.

Jevtić, R. & Jevtić, D. (2019). The Internet Addiction as A Problem in School Age Children. Zdravstvena zaštita, 48(3), 49–55.

Milovanović, S. (2019). Nasilje na Internetu – kriminološki aspekt. Master rad. Univerzitet u Nišu: Pravni fakultet.

Попадић, Д. и Кузмановић, Д. (2013). Коришћење дигиталне технологије, ризици и заступљеност дигиталног насиља међу ученицима у Србији. Београд: Мини­старство просвете, науке и технолошког развоја, http://sbn.rs/clientpub/uploads/Digitalno %20nasilje-Izvestaj %202 013.pdf.

Ranđelović, M., Jevtić, R., Veljović, A. i Papić, M. (2019). IKT u nastavi kroz digitalni dijalog – pametno i bezbedno. Informacione tehnologije, obrazovanje i preduzetništvo ITOP 19, Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem. Čačak: Tehnički fakultet.

Smith, P. K. (2012). Cyberbullying and cyber aggression. In S. R. Jimerson, A. B. Nickerson, M. J. Mayer & M. J. Furlong (еds.): Handbook of school violence and school safety: International research and practice (93–103). New York, N.Y: Routledge.