Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Далиборка С. Пурић

 

УДК 316.72:371.134

 

УСАВРШАВАЊЕ УЧИТЕЉА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТИ

Ап­стракт: Промене на глобалном плану и хетерогеност мо­дер­них дру­шта­ва у на­ци­о­нал­ном, је­зич­ком, вер­ском и дру­гом по­гле­ду ре­зул­ти­ра­ле су афир­ма­ци­јом ин­тер­кул­ту­ра­ли­зма и по­тре­бом за ин­тер­кул­ту­рал­ним обра­зо­ва­њем. У том про­це­су са­вре­ме­на шко­ла као ме­сто су­сре­та на­ци­о­нал­не и гло­бал­не кул­ту­ре има ва­жну уло­гу у ства­ра­њу усло­ва за сти­ца­ње кул­тур­них на­ви­ка и ус­по­ста­вља­ње ди­ја­ло­га ме­ђу раз­ли­чи­тим кул­ту­ра­ма, чи­ме се омо­гу­ћу­је њи­хов су­жи­вот. Обра­зо­ва­ње за раз­ли­чи­тост, као осно­ва раз­во­ја мул­ти­кул­ту­рал­ног дру­штва, тре­ба да бу­де ин­кор­по­ри­ра­но у про­гра­ме обра­зо­ва­ња и про­фе­си­о­нал­ног уса­вр­ша­вањa учи­те­ља, у окви­ру ко­јих мо­гу сти­ца­ти зна­ње о ди­стинк­тив­ним обе­леж­ји­ма кул­тур­ног по­ре­кла сво­јих уче­ни­ка, као и ве­шти­не ко­је су им нео­п­ход­не да то зна­ње пре­ве­ду у ефи­ка­сну на­ста­ву.

Аутор у ра­ду ис­пи­ту­је мо­гућ­но­сти уса­вр­ша­ва­ња учи­те­ља у функ­ци­ји под­сти­ца­ња ин­тер­кул­ту­рал­но­сти у окви­ру про­гра­ма струч­ног уса­вр­ша­ва­ња у Ср­би­ји. Ре­зул­та­ти ис­тра­жи­ва­ња по­ка­зу­ју да про­гра­ми струч­ног уса­вр­ша­ва­ња за­по­сле­них у обра­зо­ва­њу отва­ра­ју мо­гућ­ност сти­ца­ња основ­них зна­ња и ве­шти­на у до­ме­ну ин­тер­кул­ту­рал­но­сти. Не­до­ста­је си­стем­ско пра­ће­ње по­тре­ба са­вре­ме­ног обра­зов­ног си­сте­ма и са­вре­ме­ног дру­штва, због че­га је ин­тер­кул­ту­рал­но де­ло­ва­ње су­штин­ски пре­пу­ште­но до­број во­љи и ан­га­жо­ва­но­сти по­је­ди­них на­став­ни­ка, а не бри­зи дру­штва у це­ло­сти.

 

Кључ­не ре­чи: ин­тер­кул­ту­рал­ност, про­гра­ми струч­ног уса­вр­ша­ва­ња, учи­тељ, уса­вр­ша­ва­ње.

 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS IN THE FUNCTION OF DEVELOPING INTERCULTURALITY

Summary: Changes in the global plane and heterogeneity of modern societies in national, linguistic, religious and other terms have resulted in the affirmation of interculturalism and the need for intercultural education. In this process, a modern school, as a place of meeting of national and global culture, plays an important role in establishing dialogue among different cultures, thus enabling their coexistence. Education for diversity as the basis for the development of a multicultural society should be incorporated in the programs of education and professional development of teachers, within which they can acquire knowledge about the distinctive features of the cultural origin of their pupils, as well as the skills they need to translate that knowledge into effective teaching.

The author in the paper examines the possibilities of training teachers in the function of encouraging interculturality within the framework of professional training programs in Serbia. The results of the research show that the programs of professional development of employees in education open the possibility of acquiring basic knowledge and skills in the domain of interculturality. Systemic monitoring of the needs of the modern educational system and modern society is lacking, which is why intercultural activity is essentially left to the good will and commitment of individual teachers, and not to the care of society as a whole.

Keywords: interculturalism, professional development programs, teacher, training.

 

Литература/References

Banks, J. A., Cookson, P., Gay, G., Hawley, W. D., Irvine, J. J., Nieto, S., Schofield, J. W. and W. G. Stephan (2001). Diversity Within Unity: Essential Principles For Teaching and Learningin a Multicultural Society, Phi Delta Kappan, Vol. 83, Issue 3, 196–203.

Bedeković, V. (2011). Interkulturalna kompetencija cjeloživotnog obrazovanja nastavnika, Pedagogijska istraživanja 8(1), 139‒151.

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Byram, M. (2000). Assessing Intercultural Competence in Language Teaching. Sprogforum, 6(18), 8–13.

Byram, M. and G. Zarate (1997). Definitions, objectives and assessment of sociocultural competence. In: M. Byram, G. Zarate, G. Neuner (eds.): Sociocultural Competence in LanguageLearning and Teaching. Strasbourg: Councile of Europe.

Varga, R. (2012). Interkulturalna kompetencija kao kompetencija za cjeloživotno učenje. U: K. Posavec i M. Sabljić (ur.): Pedagogija i kultura ‒ Interkulturalna pedagogija: prema novim razvojima znanosti o odgoju. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 334‒343.

Видосављевић, С., Видосављевић, М. и Ј. Круљ Драшковић (2016). Интеркултурална настава у васпитно-образовном процесу, Зборник радова Учитељског факултета, 10, Косовска Митровица, 185‒201.

Gajić, O. (2011). Interkulturalna dimenzija kurikuluma građanskog odgoja i demokratizacija obrazovanja, Pedagogijska istraživanja, 8(1), 103‒116.

Drandić, D. (2012). Interkulturalne kompetencije nastavnika i barijere u interkulturalnoj komunikaciji. U: K. Posavec i M. Sabljić (ur.): Pedagogija i kultura ‒ Interkulturalna pedagogija: prema novim razvojima znanosti o odgoju. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 83‒92.

Зуковић, С. и Ј. Милутиновић (2008). Школа у духу новог времена: образовање за различитост, Настава и васпитање, LVII(4), 530‒538.

Jevtić, B. i B. Mikanović (2012). Interkulturalnost u očima nastavnika ‒ problemi i perspektive. U: А. Peko, M. Sablić i R. Jindra (ur.): Obrazovanje za interkulturalizam, Zbornik radova sa 2. međunarodne znanstvene konferencije, 139‒150.

Lafraya, S. (2011). Intercultural learning in non-formal education: theoretical frameworks and starting points.

(Preuzeto sa: http://youth-partnership-eu.coe.int/youthpartnership/documents/Publications/Others/9501_Intercultural_learning_Lafraya_Final.pdf , 16.10.2017).

Magos, K. (2007). The contribution of action-research to training teachers in intercultural education: A research in the field of Greek minority education. Teaching and Teacher Education, 23(7), 1102‒1112.

Mlinarević, V. i M. Brust Nemet (2010). Posjeduju li budući učitelji interkulturalne kompetencije za rad u izvannastavnim aktivnostima. U: А. Peko, M. Sablić i R. Jindra (ur.): Obrazovanje za interkulturalizam, Zbornik radova sa 2. međunarodne znanstvene konferencije, 151‒67.

Mlinarević, V., Peko, A. i J. Ivanović (2013). Interkulturalno obrazovanje učitelja, Napredak, 154 (1‒2), 11‒30.

Mrnjaus, K. (2013). Interkulturalnost u praksi – socijalna distanca prema „drugačijima“, Pedagogijska istraživanja, 10(2), 309–325.

Piršl, E. (2005). Interkulturalni odgoj i obrazovanje. (Preuzeto sa: www.ffpu.hr/fileadmin/Dokumenti/Interkulturalni_odgoj.ppt, 31.11.2017).

Правилник о стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника. Службени гласник Републике Србије, бр. 13/2012, 31/2012, 85/2013, 86/2015, 81/2017.

Purić, D. (2016). Interculturality in Readers in Serbian Language for Younger Elementary School Grades, Journal Plus Education, 64‒79.

Račić, M. (2013). Modeli kompetencija za društvo znanja, Savremene teme, 6(1), 86‒100.

Seelye, H. N. (1997). Cultural Goals for Achieving Intercultural Communicative Competence. U: A. E. Fantini (ed.): New Ways in Teaching Culture. TESOL Series II.Illinois: Pantagraph Printing, 22‒27.

Spajić-Vrkaš, V. (1999). Globalizacija i izobrazba: apokalipsa raja ili rajska apokalipsa, Društvena istraživanja, 4(42), 579‒600.

Стојановић, А. (2012). Улога школе у неговању различитости култура и моралних вредности постмодерне. У: Н. Хрватић, А. Клапан (ур.): Педагогија и култура: зборник радова са другог конгреса педагога Хрватске. Загреб: Хрватско педагогијско друштво, 370‒388.

Hammer, M. R., Bennett, M. J. and R. Wiseman (2003). Measuring intercultural sensitivity: The intercultural development inventory, International Journal of Intercultural Relations, 27(4), 421‒443.

Hrvatić, N. (2007). Interkulturalna pedagogija: nove paradigme. U: V. Previšić, N. N. Šoljan, N. Hrvatić (ur.): Pedagogija prema cjeloživotnom obrazovanju u društvu znanja. Sveska I. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 41–57.

Hrvatić, N. (2009). Interkulturalno obrazovanje: Novi razvoji. U: A. Peko i V. Mlinarević (ur.): Izazovi obrazovanja u multikulturalnim sredinama. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku, Nansen dijalog centar Osijek, Gradska tiskara Osijek, 99‒130.

Hrvatić, N. i E. Piršl (2005). Kurikulum pedagoške izobrazbe i interkulturalne kompetencije učitelja, Pedagogijska istraživanja, 2(2), 256‒266.

Šurbek, B. (2012). Interkulturalne kompetencije učitelja. U: K. Posavec i M. Sabljić (ur.): Pedagogija i kultura ‒ Interkulturalna pedagogija: prema novim razvojima znanosti o odgoju. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, 307‒315.