Скочи на садржај

Изјава о отвореном приступу

Часопис Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу излази под лиценцом отвореног приступа. Сав његов садржај доступан је корисницима бесплатно. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују цео текст чланака, као и да успостављају HTML линкове до њих, без потребе да траже сагласност аутора или издавача. Право на употребу садржаја без пристанка не ослобађа кориснике обавезе да дају признање часопису и цитирају његов садржај на начин описан у одељку Лиценцирање.
Све објављене свеске часописа се архивирају по закону у дигитални депозит Народне библиотеке Србије и у исто време се полажу у Репозиторијум СЦИндекса – Српског цитатног индекса као примарну базу пуног текста. Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу не наплаћује трошкове објављивања ауторима као ни трећим странама. Бесплатне су, како услуге пријављивања рукописа и њихове обраде, тако и услуге публиковања чланака. Не постоје било какви скривени трошкови.