Скочи на садржај

УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу јесте научни часопис који објављује теоријске, прегледне и оригиналне истраживачке радове из области васпитања и образовања, као и из области других друштвених и хуманистичких наука уколико су мултидисциплинарно засновани тако да садрже васпитне и образовне аспекте разматраног проблема с циљем да се унапреде, разви­јају и иновирају. Циљ овог часописа је да се читалачком аудиторијуму (истра­живачи, реализатори педагошке праксе и студенти) омогући приступ ова­квим истраживањима.

У часопису се објављују научни чланци, и то: изворни научни чланак који садржи необјављене резултате сопствених спроведених истраживања према IMRAD структури и прегледни научни чланак у коме су изнети оригинални и критички прикази конкретног проблема који се истражује. У часопису се у мањем обиму објављују прикази књига или преведени радови који су значајни за васпитно-образовну област.

Од 2024. године Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу прешао је на систем електронског уређивања часописа (Asistent).

Радови за часопис се пријављују преко Asistent-а:

https://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfu/login

Техничко упутство за коришћење система Asistent може се преузети на:

https://aseestant.ceon.rs/public/podsetnik.pdf

Часопис излази једном годишње.

Радови који нису написани у складу са Упутством за ауторе, као и радови са више од три коаутора неће бити разматрани за објављивање.

Систем Asistent електронског уређивања часописа подразумева коришћење сервиса CrossCheck, па се сви пријављени радови аутоматски, пре првог корака уређивачког поступка проверавају на плагијаризам или аутоплагијаризам.

Рад процењују два независна рецензента. У циљу анонимности рецензије потребно је избегавати било какве формулације које упућују на идентитет аутора. Рецензенти користе образац за оцењивање радова, оцењују различите аспекте рада, дају сугестије за унапређење, као и предлог категорије рада. У случају да одлуке два рецензента нису исте (прихватање/одбијање рада), тражи се мишљење трећег рецензента или ако се процени да то није неопходно Редакција доноси одлуку без ангажовања нових рецензената.

Радови се објављују на српском и енглеском језику. Рад написан на српском језику мора имати апстракт на енглеском, а рад написан на енглеском мора имати апстракт на српском језику. Радови на енглеском језику треба да задовоље стандарде савременог енглеског језика. Редакција задржава право лекторисања апстраката и текстова на оба језика, као и вршења измена које се односе на техничку припрему текстова.

Радови треба да буду обима до 30.000 карактера (с празним местима). Изузетак су прегледни радови који могу бити обима до 40.000 карактера (с празним местима). Редакција задржава право да објави и радове који премашују овај обим у случајевима када јасно и сажето изражавање научног садржаја захтева то. Прикази могу бити обима до 7.000 карактера.

Рукопис се доставља у Word формату с Times New Roman фонтом, величина 11 pt, са single проредом на формату А4, са маргинама од 2,5 cm Justify. Табеле, графикони, слике и фотографије достављају се у jpg или png фор­мату. Све странице морају бити нумерисане. Уколико се радови достављају на српском језику користи­ти Serbian, Cyrillic.

Уз рукопис прилаже се скенирана Изјава о ауторству (преузми), потписана од стране свих аутора и коаутора којом се потврђује да су испуњени сви постављени технички захтеви; да рад није раније у целости или делимично објављен или прихваћен за објављивање у другој публикацији; да не постоји сукоб интереса. Овим поступком аутор, односно коаутори постају одговорни за испуњавање свих постављених услова.

Приликом пријаве рукописа у систем Asistent, аутор прилаже:

Насловну страну рукописа (наслов на српском и енглеском језику; у горњем левом углу име, средње слово и презиме аутора/коаутора; после сваког од презимена аутора/коаутора ставља се ознака за фусноту у коју се уписују сарадничко/наставничко/научно звање аутора/коаутора, афилијација, имејл адреса, година рођења и ORCID број. Уколико је рад настао у оквиру пројекта, у посебној напомени везаној звездицом за наслов рада навести назив и број. Ако је чланак био изложен на скупу у виду усменог саопштења, под истим или сличним насло­вом, податак о томе треба такође навести у напомени везаној за наслов рада).

Апстракт и кључне речи (на другој страници налази се апстракт обима до 1.400 карактера с празним местима, у фонту Times New Roman, величина фонта 10 pt; прилаже  се на два језика – српски и енглески и садржи: предмет, циљ, методе истраживања, резултате и закључке. Кључне речи, до пет су на српском и енглеском језику, у фонту Times New Roman, величина 10 pt испод апстракта. За приказ потребно је навести следеће податке о делу које се приказује: име и презиме аутора приказаног дела, наслов, место издања, издавач, година издања, укупан број страна).

Текст рукописа започиње на трећој страници и садржи: увод, метод, резултате, дискусију, закључке, референце и прилоге у складу са IMRAD форматом прописаним од стране Америчке психолошке асоцијације (APA). Елементе текста ускладити са следећим захтевима:

Наслови и поднаслови. Главни наслов наводи се верзал болд словима. Поднаслови су болдирани са великим почетним словом.

Графички прилози. Графичке прилоге достављати у црно-белој варијан­ти. Број и наслов табеле наведени су изнад, а број и наслов графикона/слика су испод прилога. Резултате статистичке обраде података у тексту наводити у загради: (F = 27,35, df = 12, p < 0,01).

Табеле. Позициониране су у самом тексту и сачињене у Word-у или у неком формату који је са њим компатибилан. Наслов табеле треба да буде јасан, кратак и прецизан, написан курзивом и означен одговарајућим редним бројем, а подаци у табелама откуцани single проредом. Колоне и редови у табелама нису одвојени линијама, осим заглавља које треба одвојити хоризонталном линијом од података.

Табела 1. Пол ученика и анксиозности у настави физичког васпитања

 

PESAS

Пол

N

M

SD

Брига

Мушки

346

1,75

0,73

Женски

368

2,31

1,03

Соматска анксиозност

Мушки

346

1,41

0,57

Женски

368

1,67

0,71

Когнитивни процеси

Мушки

346

1,53

0,53

Женски

368

1,76

0,63

 

 

Табела 2. Заступљеност коментара о активном и пасивном слободном времену

 

                                   Пасивно слободно време    Активно слободно време

Категорија коментара

 

Позитивни коментари

Негативни коментари

Позитивни коментари

Негативни коментари

Циљеви и

значај

f

12

15

7

/

%

2,1

2,7

10,9

/

Ментална захтев­ност

f

6

1

12

/

%

1,1

0,2

18,7

/

Мотивациона вредност

f

321

52

28

3

%

57,4

9,3

43,8

4,7

 

Референце: Списак референци навести single проредом. Све референце на српском језику у списку референци и у заградама у тексту наводе се латиницом, без обзира на врсту коришћеног писма у тексту и писма на коме су штампани коришћени извори.

Презимена српских аутора наведена у тексту ван заграде пишу се писмом на коме је достављен текст. Презимена страних аутора у тексту се наводе транскрибовано, а потом их у загради навести у оригиналу, на пример: Томас (Thomas, 2000). Навођење више аутора у загради треба уредити абецедно, а не хроно­лошки.

Ако су у питању два аутора, у загради се наводе оба (Pavlović i Šefer, 1995) или ако је референца на страном језику (Kupersmidt & Coie, 1990). Референца која садржи више од три, а мање од шест аутора наводи се у пуном обиму када је први пут употребљена у тексту. Сваки наредни пут, у загради се наводи пре­зиме првог аутора и скраћеница – и сар. (ако је референца на српском језику) или еt аl. (ако је референца на страном језику). На пример, уместо (Vujačić, Pavlović, Stanković, Džinović, Đerić, 2011) написати (Vujačić i sar., 2011) или уместо (Mori, Ming, Mobd Nor, Suppiah, Imm, 2011) написати (Mori et al., 2011).

Уколико се у тексту цитира неки аутор у загради се наводи аутор/и, година издања и број странице са које је цитат преузет: (Nikolić i Đurović, 2012: 565).

На крају рада наводи се листа референци, односно само спи­сак коришћене литературе на које се аутор позвао у раду.

Ако се један аутор наводи више пута, наводи се по редоследу годинa публиковања референце. Уколико се наводи више радова истог аутора у истој години, треба их означити словима а, b, с (2000а, 2000b, 2000с).

Референце у књизи треба да садрже презиме и почетно слово имена аутора, годину издања, наслов књиге (курзивом), место издања и издавача: 

Maksić, S. (1998). Darovito dete u školi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Fletcher, J., Lyon, F. & Marcia, B. (2006). Learning Disabilities: From Identification to Intervention. New York: Guilford.

– Поглавље у књизи наводи се на следећи начин: Аутор, А. А. (година). Назив поглавља. У А. Уредник и Б. Уредник и (ур.): Назив књиге (стр. xxx–xxx). Место: Издавач.

Marušić, М. (2010). Tok promena u sistemu stručnog obrazovanja i usavršavanja učitelja. U N. Polvina i  Ј. Pavlović (ur.): Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika (str. 41–62). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

– Чланак у часопису садржи презимена и почетна слова имена свих аутора, годину издања у загради, наслов чланка, пуно име часописа (кур­зивом), волумен и број странице:

Bjekić, D. i Zlatić, L. (2023). Životni stilovi i preduzetnička orijentacija studenata – budućih prosvetnih radnika. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta u Užicu, 26(25), 23–42. https://doi.org/10.5937/ZRPFU2325029B

Riesch, S. K., Henriques, J. & Chanchong, W. (2003). Effects of Communication Skills Training on Parents and Young Adolescents From Extreme Family Types. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 16(4), 162–175. https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2003.00162.x

DOI број наводи се након броја страница у следећем облику: https://doi.org/10.18844/cjes.v13i4.3897

– Научни скупови. Референца која се односи на радовe штампане у целини наводи се на следећи начин: Аутор, А. А., Аутор, Б. Б., Аутор, В. В. и Аутор, Г. Г. (година). Наслов прилога. У А. Уредник, Б. Уредник и В. Уредник (ур.), Назив научног скупа, време одржавања конферен­ције, град (стр. xxx–xxx). Град: Назив институције која организује скуп.

Maksimović, J. (2013). Uloga nastavnika u unapređivanju odgojno-obrazovne prakse posredstvom akcijskih istraživanja. U N. Hrvatić, A. Lukenda, S. Pavlović, V. Spajić-Vrkaš i M. Vasilj (ur.), Pedagogija, obrazovanje, nastava, 21–23. mart 2013, Mostar (str. 76–82). Mostar: Fakultet prirodoslovno-matema­tičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.  

– Wеb документ. Референца садржи име аутора, годину, назив документа (курзивом), датум када је сајт посећен, интернет адресу сајта.

Seikkula-Leino, Ј., Ruskovaara, E., Ikavalko,  Markku, M. & Rytkola, T. (2010). Teachers reflections about Entrepreneurship Education. Retriеved May 12, 2017 from http://www.
utbildningsstyrelsen.fi/download /116383_EARLI2009_Hollanti.pdf

– Званична документа. Референца треба да садржи назив документа (курзивом), годину објављивања, назив гласила и број.

Pravilnik o standardima kvaliteta ustanove (2018). Prosvetni glasnik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 14/2018.

– Докторскa дисертацијa. Референца садржи име аутора, годину, назив тезе (курзивом), назнаку: докторска дисерта­ција (уколико је необјављена навести у зaгради: (Необја­вљена докторска дисертација). Место: Институција:

Milinković, N. (2021). Kontekstualni pristup nastavi algebre u mlаđim razredima osnovne škole. (Neobjavljena doktorska disertaсija). Užice: Pedagoški fakultet.

 

Прилог. У прилогу треба дати само оне описе материјала који би били корисни читаоцима за разумевање, евалуирање или понављање истраживања. 

Фусноте и скраћенице. Фусноте и скраћенице треба избегавати. Фусноте садрже само додатни текст (коментар), а не библиографске рефе­ренце. Све скраћенице наведене у табелама и графичким прилозима треба да буду детаљно објашњене.

Дозвола за цитате. Аутори су обавезни да прибаве писмену дозволу за публиковање цитата обима преко 350 знакова, илустрација итд. за које немају ауторска права.