Скочи на садржај

Преузмите комплетан Зборник 23/2021

Садржај

 

Dana Kollárová (прегледни научни чланак)

Forest Pedagogy in a Primary Education and its Perception by the Pedagogues (11–26)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123011K

 

Andrea Juhásová, Petra Balážiová (прегледни научни чланак)

Supportive Education for Children with Alcohol-Dependent Parents (27–42)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123027J

 

Далиборка Шкипина (прегледни научни чланак)

Стручни испит као облик стручног усавршавања у учитељским школама у Босни и Херцеговини у другој половини 20. века (43–58)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123043S 

 

Бранка Брчкало, Златко Павловић, Бранка Малинић Чугаљ (оригинални научни чланак)

Интересовања ученика трећег и четвртог разреда гимназије за читање лектире      (59–76)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123059B

 

Марија Раковић (прегледни научни чланак)

Обрада творбе речи у основној школи на примеру индивидуалних лексема у поезији Милосава Тешића (77–90)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123077R

 

Maria Petkova (стручни чланак)

Humor Competence in English as a Second or Foreign Language (91–102)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123091P

 

Gordana Ljubičić (стручни чланак)

How Do the Social Changes Influence the English Language Grammar? (103–110)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123103L

 

Сања Маричић, Јелена Стојкановић (оригинални научни чланак)

Тачкаста и квадратна мрежа у настави геометрије у млађим разредима основне школе (111–126)

DOI : 10.5937/ZRPFU2123111M 

 

Рада Шћепановић, Јасмина Милинковић (прегледни научни чланак)

Формативно вредновање постигнућа у математици и одабир задатака (127–150)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123127S

 

Radoje Jevtić (стручни чланак)

The Use of Modern Technologies in the Life and Work of Teachers before and During Covid Virus (151–166)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123151J

 

Вељко Алексић, Олга Ристић (оригинални научни чланак)

Идентификација искуства тока у гејмификованом образовном окружењу (167–176)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123167A

 

Марија Танасковић (стручни чланак)

Упоредна анализа приступа музичком образовању у методама Едгара Вилемса и Мориса Мартеноа (177–186)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123177T

 

Мартин Кратохвил (прегледни научни чланак)

Значение серийности и повторения музыкального и художественного выражения в педагогической среде (187–206)

DOI: 10.5937/ZRPFU2123187K

 

 

II КРИТИКЕ И ПРИКАЗИ

Милица Стојковић: Психолошки оквири предузетнички оријентисаног образовања

[Драгана Бјекићи Лидија Златић (2021). Психологија предузетништва: наставник у фокусу.

Ужице: Педагошки факултет, 242 стр.]                209–214