Преузмите комплетан рад/Download


Аутор/Author: Gordana М. Ljubicic

 

УДК 371.3::811.111

 

Dictionaries in Foreign Language Learning

Abstract: Although many things concerning foreign language dictionaries have already been said and discussed in scientific papers, we can still add some facts that seem important at this moment. The main thing is the appearance of online dictionaries which are taking place of the print ones. The paper discusses the types of dictionaries and how their definitions have changed over time, compares the advantages and disadvantages of monolingual and bilingual  dictionaries, as well as the print and online ones, and says something about the situation in our country as far as the dictionaries are concerned.

Keywords: dictionary, print dictionary, online dictionary, translation, monolingual, bilingual.

 

РЕЧНИЦИ У УЧЕЊУ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

Резиме: Иако је много тога о речницима страних језика већ речено и продискутовано у научним радовима, можемо додати још нека запажања која изгледају важна и релевантна у овом тренутку. Најважнији моменат је појава online речника који све више преузимају примат штампаних издања. Рад се бави врстама речника и тиме како су се њихови уноси мењали током времена, пореди предности и недостатке монолингвалних и билингвалних речника, као и online и штампаних издања, и даје поглед на ситуацију у којој се налази издавачка делатност у нашој земљи сада, посебно када су речници  енглеског језика у питању.

Кључне речи: речник, штампани речници, online издања, превод, монолингвални, билингвални.

 

Литереатура/References

Baxter, J. (1980). The Dictionary and Vocabulary Behavior: a Single Word or a Handful? TESOL Quarterly, XIV(3), 325–336.

Benson, M. (1978). Englesko-srpskohrvatski rečnik. Beograd: Prosveta.

Collins, C. (2001). Dictionary for Advanced Learners. Harper Collins Publishers.

Hartmann, R. R. K. (2003). Lexicography with Particular Reference to English Learners’ Dictionaries, Language Teaching, 25, 151–159.

Wentworth, H. and B. S. Flexner (1960). Dictionary of American Slang. Thomas.Y. Crowell Company.

Oxford English-Serbian Dictionary (2006). Oxford University Press.

htpps://.economist.com/blogs/ How Dictionary-makers decide which words toinclude-The Economist.

www.dictionary.com

www.ted.com/talks/erin_mckean_redefines_the_dictionary, Erin McKean: The Joy of Lexicography.