Преузмите комплетан рад/Downloads

Аутор/Author: Gordana М. Ljubičić

 

УДК 811.111´276.6:331.54

 

Derivation in English – Names of Professions and Their Translation into Serbian

Abstract: Derivation is one among the many processes of word-formation in English. It is a word-formation process by which a new word is produced from an already existing one by adding affixes (prefixes, infixes or suffixes) to a base. Affixes are also added to a base in the process of inflection, but in the case of inflection, it is not a new word that is produced, but only a grammatical variant of an already existing word. The paper discusses the affixes (suffixes mostly), which are used to produce the words denoting professions in English. It also deals with the new professions that are appearing every day due to the changes in all areas of human life and how the English language produces the new terms to cover these new needs. The point is that the names of all those professions are hard or even impossible to translate into Serbian, so the job of a translator is to discover the ways of how to find the best solution for the problem either by inventing a new term, or more often by adapting the foreign words to follow the rules of the Serbian language, which is not an easy task to do.

 

Key words: morphology, word-formation, derivation, suffix, profession, translation.

 

Деривација у енглеском језику – имена занимања и    њихов превод на српски језик

 

Резиме: Деривација је један од процеса грађења речи у енглеском језику. То је процес образовања речи у којем се од већ постојеће речи производи нова реч додавањем афикса (префикса, инфикса или суфикса) на основу. Наставци се такође додају на основу и у процесу флексије, али, у том случају, резултат није нова реч већ само граматичка варијанта већ постојеће речи. Рад се бави афиксима (суфиксима углавном) који се користе да произведу нове речи у енглеском језику које означавају занимања. Он такође разматра нова занимања која се појављују сваког дана због промена у свим сферама људског живота и тиме како енглески језик производи нове термине да испуни те потребе. Чињеница је да је тешко или готово немогуће превести имена свих нових занимања на српски језик, тако да преводилац мора да открије начине како да пронађе најбоље решење за овај проблем, било измишљајући нови термин у матерњем језику или, чешће, прилагођавајући стране термине правилима српског језика – што није лак посао.

 

Кључне речи: морфологија, грађење речи, деривација, суфикси, занимања, превођење.

 

References/Литература

 

Bauer, L. (1983). English Word Formation. Cambridge University Press.

Carstairs-Mc Carthy, A. (2002). An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press.

Collins, C. (2001). English Dictionary for Advanced Learners. Harper Collins Publishers.

Dictionary.com

https.//www.thoughtco.com

Plag, I. (2003). Word Formation in English. Cambridge University Press. Retrieved from the World Wide Web https.//www.careerfaqs.com.au/ 10 Jobs that the Internet Created by Julia Watters, usefulenglish.ru/vocabulary/jobs-professions-occupations.