Преузмите комплетан рад/Downloads

 

Аутори/Authors: Sanja M. Maričić, Sanja Z. Zekić

 

УДК 371.3::51-028.31

 

PRESENCE OF LEARNER AUTONOMY AS AN ELEMENT OF THE TARGET MODEL OF MOTIVATION IN ELEMENTARY MATHEMATICS EDUCATION

Abstract: Authors draw attention to the TARGET model for stimulating student motivation and single out the category of learner/student autonomy in instruction as a major motivation tool. In view of this, they start from the fact that to motivate students, we must satisfy their need for autonomy, create conditions in which they can experience the feeling of personal initiative, actively participate in math classes and make decisions regarding their activities in the learning process, methods of assessment, instruction methods used in class, as well as methods of content and task realisation. Authors organised a survey on a sample of teachers and students the aim of which was to examine teachers’ opinions about the importance of learner autonomy for stimulating their motivation, and students’ opinions about the presence of personal autonomy in elementary mathematics education. Results show teachers recognise the importance of learner autonomy in mathematics education, but also that most students believe they are not given a chance to organise mathematics classes together with their teachers. In addition, most teachers claim student wishes and interests regarding mathematics classes should be respected, but most students are certain their wishes and interests are not acknowledged or acted on in elementary mathematics education. 

 

Key words: learner/student autonomy, motivation, elementary mathematics education, TARGET model.

 

ЗАСТУПЉЕНОСТ АУТОНОМИЈЕ УЧЕНИКА КАО ЕЛЕМЕНТА TARGET МОДЕЛА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ МОТИВАЦИЈЕ У ПОЧЕТНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ

 

Резиме: У раду аутори скрећу пажњу на TARGET модел за подстицање мотивације ученика у настави и издвајају категорију ауторитет ученика (Аuthority) и указују на значај аутономије ученика у настави као важног мотивационог средства. При томе полазе од чињенице да је за мотивацију ученика битно задовољити њихове потребе за аутономијом, створити услове да доживе осећај личне иницијативе, да активно учествују у настави математике и одлуче о својим активностима у процесу учења, начинима оцењивања, облицима рада на часу, као и о начинима реализације садржаја и задатака. На узорку учитеља и ученика организовали су истраживање с циљем да испитају мишљења учитеља о значају аутономије ученика за подстицање њихове мотивације и мишљења ученика о заступљености личне аутономије у раду у почетној настави математике. Добијени резултати показују да учитељи препознају значај аутономије ученика у настави математике, али да већина ученика сматра да нема прилику да заједно са учитељем организују час математике. Такође, већина учитеља се изјаснила да треба уважавати жеље и интересовања ученика на часовима математике, али већина ученика сматра да се не уважавају њихове жеље и интересовања на часовима у почетној настави математике. 

 

Кључне речи: аутономија ученика, мотивација, почетна настава математике, TARGET модел.

 

References/Литература

 

Ames, C. (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. Journal of Educational Psychology, 84, 261–271.

Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom: Students’ learning strategies and motivation process. Journal of Educational Psychology, 80(3), 260–267. Retrieved July 5, 2018 from the World Wide Web  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.536.9309&rep=rep1&type=pdf.

Antonijević, R. (2010). Karakteristike motivacije u procesu vaspitanja. Nastava i vaspitanje, 58(1), 54 –71.

Bojović, I. (2017). Primena TARGET programa za podsticanje motivacije za učenje u nastavnom procesu. Pedagogija, 1, 109–122.

Brofi, Dž. (2015). Kako motivisati učenike da uče. Beograd: Clio.

Đerić, I. (2014). Mogućnosti i ograničenja razvoja autonomije učenika u vaspitno-obrazovnom procesu. (Neobjavljena doktorska disertacija). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Egerić, M. (2001). Motivacija u nastavi matematike. Nastava i vaspitanje, 1, 36–46.

Epstein, J. (1989). Family Structures and Student Motivation: A Developmental Perspective. In C. Ames and R. Ames (eds.): Research On Motivation in Education, 3, 76–135. Orlando: Academic Press. Retrieved Juny 12, 2018 from the World Wide Web https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED291504.pdf.

Grolnick, W. S. & Ryan, R. M. (1987). Autonomy in children’s learning: an experimental and individual difеference investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52(5), 890–898.

Lalić-Vučetić, N. (2016). Mogućnosti razvijanja motivacija za učenje – perspektiva nastavnika i učenika. Inovacije u nastavi, 29(1), 1–15.

Lalić-Vučetić, N. i Mirkov, S. (2017). Motivacija za učenje, opažanje postupaka učitelja i doživljaj samoefikasnosti učenika u matematici i prirodnim naukama. Inovacije u nastavi, XXX(2), 29–48.

Mansfield, C. (2010). Motivation goals during adolescence: A cross-sectional perspective. Issues in Educational Research, 20(2), 149–166. Retrieved July 11, 2018 from the World Wide Web http://www.iier.org.au/iier20/mansfield.pdf.

Niemiec, C. P. & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence and relatedness in the classroom: applying self-determination theory to educational practice. Theory and Research in Education, 7(2), 133–144.

Pantziara, M. & Philippou George, N. (2015). Students’ motivation in the mathematics classroom. Revealing causes and consequences. International Journal of Science and Mathematics Education 13(2), 385–411.

Špijunović, K. i Maričić, S. (2016). Metodika početne nastave matematike. Užice: Učiteljski fakultet.

Trebješanin, B. (2009). Motivacija za učenje: teorije, principi, primena. Beograd: Učiteljski fakultet.

Vero, E. & Puka, E. (2017). The Importance of Motivation in an Educational Environment. Formazione & Insegnamento, XV(1), 57–66.