Преузмите комплетан рад/Downloads

 

 Аутори/Authors: Snežana S. Marinković, Teodora Z. Marinković, Lidija Đ. Zlatić

 

УДК 342.726-053.4:373.2

 

CONTENT COMPONENTS OF THE CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD AND FOLK PEDAGOGY IN FUNCTION OF PUPILS DEVELOPMENT

Abstract: The content components of the curriculum of children’s rights learning: knowledge, values, skills, indicate that the value aspect is dominant in education for the rights of the child. Teacher education is also value-colored and under the influence of personal and explicit theories about the development and learning of the child.

Socialization, upbringing and education are based on intuitive theories about the nature of the child and childhood. These theories are partly personal attitudes, and partly a result of an archetypal, rooted cultural code. This paper discusses the image of childhood and child seen through Serbian folk pedagogy and the idea of child and childhood from the perspective of the Convention of the Rights of the Child. By the content analysis method we came to the socialization forms that carry a cultural product such as the Convention of the Rights of the Child and the forms we find in folk tales and proverbs. This paper points out pedagogical values of both models, their diversity, as well as the ability to implement the values that both models carry in school context and in initial education of teachers in Serbia.

Key words: pupil, school, folk pedagogy, socialization, Convention of the Rights of the Child.


Садржајне компоненте Конвенције о правима детета и народне педагогије у функцији развоја ученика

Резиме: Садржајне компоненте курикулума учења о дечјим правима: знање, вредности, вештине, указују да је вредносни аспект доминантан у образовању за дечја права. Образовање наставника је такође вредносно обојено и под утицајем је личних и експлицитних теорија о развоју и учењу детета. Социјализација, васпитање и образовање темеље се на интуитивним теоријама о природи детета и детињства. Те теорије су делом лични ставови, а једним делом су резултат архетипског, укорењеног културног кода. У овом раду говори се о слици детињства и детета виђеним кроз српску народну педагогију и виђењу детета и детињства из угла Конвенције о правима детета. Методом анализе садржаја дошли смо до социјализацијских образаца који носи један културни продукт какав је Конвенција о правима детета и образаца које налазимо у народним предањима и пословицама. Овај рад указује на педагошке вредности оба модела, на њихову различитост као и на могућност имплементирања вредности које носе оба модела у школски контекст и у иницијално образовање наставника у Србији.

Кључне речи: ученик, школа, народна педагогија, социјализација, Конвенција о правима детета.

 

Литература/References

Antić, S. (2010). Kooperativno učenje: modeli, potencijali, ograničenja. Beograd: Institut za psihologiju i Filozofski fakultet.

Arijes, F. (1989). Vekovi detinjstva. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Bruner, J. (2000). Kultura obrazovanja. Zagreb: EDUCA.

Cvijić, J. (1966). Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika Socijalističke Republike Srbije.

Fountain, S. (1992). Education for Development, A Teacher’s Resource for Global Learning. N. Y.: Hodder and Stoughton (UNICEF, publ.).

Havelka, N. (1996). Pitanje odnosa autonomije nastavnika i autonomije učenika. U S. Gašić-Pavišić (ur.): Autonomija ličnosti i vaspitanje (167–181). Beograd: Pedagoško društvo Srbije.

Ivić, I., Pešikan, A. i Antić, S. (2001). Aktivno učenje 2. Beograd: Institut za psihologiju.

Ivić, I. (1984). Predstave o detetu i detinjstvu. Psihologija, 3, 27–36.

Jarić, I. (1994). Začarani krug predstava o muškom i ženskom. U R. Rosandić i V. Pešić (prir.): Ratništvo, patriotizam, patrijahalnost: analiza udžbenika za osnovne škole (105–116). Beograd: Centar za antiratnu akciju.

Jokanović, Ž. (1993). Prava deteta sa njegove tačke gledišta. Psihologija, 26(3–4), 401–420.

Kaurin, Lj. (1995). Nesklad između proklamovanog i stvarnog položaja učenika u vaspitno-obrazovnom procesu. Pedagoška stvarnost, 1–2, 17–24.

Капетановић Љубушак, M. (2007). Народно благо Сарајево 1888 (фототипско издање). Ужице: Историјски архив. Сарајево: Историјски архив.

Караџић Стефановић, В. (1935). Српски рјечник, четврто издање. Београд: Штампарија Краљевине Југославије.

Kon, I. S. (1991). Dete i kultura. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Kuzmanović, B. (1995). Društvene promene i promene vrednosnih orijentacija učenika. Psihološka istraživanja, 7, 17–24.

Marinković, S. i Pešikan, A. (1999). Tipičan muški i ženski lik u udžbenicima Priroda i društvo. Psihologija, 3–4, 225–240.

Маринковић, С. (2004). Дечја права и уџбеник. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Me­a­dows, S. (2006). The Child as Thin­ker: the de­ve­lop­ment and ac­qu­i­si­ti­on of  cog­ni­tion in child­hood. Lon­don and New York: Ro­u­tled­ge.

Миодраговић, Ј. (2009). Народна педагогија у Срба или Како наш народ подиже пород свој. Београд: Радио Телевизија Србије.

Pešić, M. (1996). Konvencija UN i obrazovanje za dečija prava. U M. Pešić (ur.): Dečja prava − čija odgovornost (25–39). Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju.

Pešikan, A. i Janković, S. (1998). Analiza udžbenika i radne sveske za predmet poznavanje društva za IV razred osnovne škole. Psihologija, 1–2, 137–152.

Plut, D. (2003). Udžbenik kao kulturno-potporni sistem. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Протић, Д. М. (2004). Јеличанке (пословице и изреке из Драгачева, Чачка и  околине). Београд: Етос.

Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in Thinking, Cognitive Development in Social Context. New York: Oxford University Press.

Смиљанић, М. П. (2002). Узгредице (прир. Р. Цвијетић). Ужице: Историјски архив.

Стојичић, Ђ. (2006). Српске народне изреке 1. Београд: Публикум.

Tomanović, Mihajlović, S. (1999). Participativna prava mladih u porodici iz perspektive roditelja. U M. Pešić, M. B. Branković, S. Tomanović, Mihajlović i V. Dejanović (ur.): Participacija mladih pod lupom (79–111). Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta.

Trebješanin, Ž. (1991). Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Srpska književna zadruga.

Vranješević, J. (2006). Razvojno-psihološki aspekti Konvencije o pravima deteta. Pedagogija, LXI(4), 469–478.

Vučković-Šehović, N. (1998). Prava deteta i Konvencija o pravima deteta. U N. Vučković-Šehović (ur.). Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta.

Wells, G. (1986). The Meaning Makers: Children Learning Language and Using Language to Learn. Portsmouth. New Hampshire: Heinemann Educational Books.

Wood, D. (1988). How Children Think and Learn. Oxford: Blackwell.