Преузмите комплетан рад/Downloads


Aутори/Authors: Бисера С. Јевтић, Мариола З. Ђорђевић

 

УДК 316.624-057.874

 

МОГУЋНОСТ ПРЕВЕНЦИЈЕ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА ПОДСТИЦАЊЕМ ПРОСОЦИЈАЛНЕ ВРЕДНОСНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ

Aпстракт: Вршњачко насиље је раширена појава у многим школама и до­ми­нан­тан про­блем да­на­шњи­це. Ка­ко је вр­шњач­ко на­си­ље зна­ча­јан дру­штве­ни про­блем ко­ји мо­же оста­ви­ти ире­вер­зи­бил­не по­сле­ди­це на раз­вој мла­дих, им­пе­ра­тив са­вре­ме­не пе­да­го­ги­је је упра­во пре­вен­ци­ја овог не­га­тив­ног дру­штве­ног фе­но­ме­на. На­ша основ­на прет­по­став­ка је да упра­во под­сти­ца­ње по­зи­тив­ног, дру­штве­но-при­хва­тљи­вог по­на­ша­ња, од­но­сно не­го­ва­ње про­со­циј­алне вред­но­сне ори­јен­та­ци­је, чи­ни осно­ву свих пре­вен­тив­них ак­тив­но­сти и ме­ра у шко­ли усме­ре­них ка вр­шњач­ком на­си­љу. У овом ра­ду ана­ли­зи­ра­ће­мо мо­гућ­ност пре­вен­ци­је овог не­га­тив­ног дру­штве­ног фе­но­ме­на, упра­во под­сти­ца­њем по­зи­тив­ног, дру­штве­но-при­хва­тљи­вог по­на­ша­ња и раз­ви­ја­њем про­со­ци­јал­не вред­но­сне ори­јен­та­ци­је.

Кључ­не ре­чи: вр­шњач­ко на­си­ље, пре­вен­ци­ја, про­со­ци­јал­но по­на­ша­ње, мо­рал­не вред­но­сти

 

Possibility of Preventing Peer Violence by Promoting Prosocial Value Orientation

Summary: Peer violence is a widespread phenomenon in many schools and the dominant problem of today. As peer violence is a significant social problem that can leave  irreversible consequences on the development of young people, the imperative of contemporary pedagogy is precisely the prevention of this negative social phenomenon. Our basic assumption is that the encouragement of positive, socially acceptable behavior, or the cultivation of prospective value orientations, forms the basis of all preventive activities and measures in the school directed towards peer violence. In this paper we will analyze the possibility of preventing this negative social phenomenon, precisely by encouraging positive, socially acceptable behavior and developing a prosocial value orientation.

Key words: peer violence, prevention, prosocial behavior, moral values.

 

Литература/References

Доневска, М. (1997). Подстицање алтруизма код младих преко волонтерске активности. У С. Јоксимовић, С. Гашић Павишић и Љ. Миочиновић (прир.): Васпитање и алтруизам (163–170). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Eisenberg, N., Fabes, R. & Spinrad, T. (2007). Prosocial Development. In Handbook of Child Psychology. Arizona: Arizona State University, 646–718.

Жилинек, М. (1997). Теоријска разматрања и примена прогама просоцијалног васпитања. У С. Јоксимовић, С. Гашић Павишић и Љ. Миочиновић (прир.): Васпитање и алтруизам (131–140). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Ивановић, О. (2010). Могућност подстицања просоцијалног понашања код деце основношколског узраста помоћу посебних програма васпитног рада. Религија и толеранција, 14, 289–304.

Jevtić, B. (2011). Causes of antisocial bahavior of adolescents. Problems of Education, 38, 24–36.

Jevtić, B. (2012). Jačanje socijalnih kompetencija unutar interkulturnih vršnjačkih grupa. Pedagogijska istraživanja, 9(1–2), 103–115.

Јевтић, Б. (2017). Индикативни показатељи изложености вршњачком насиљу. Годишњак Педагошког факултета у Врању, VIII(1), 153–166.

Јевтић, Б. и Васић, А. (2014). Наставник – фасилитатор просоцијалности. Синте­зе,  6, 75–86.

Јок­си­мо­вић, С. (1990). Уло­га вр­шња­ка у раз­во­ју про­со­ци­јал­не ори­јен­та­ци­је уче­ни­ка. На­ста­ва и вас­пи­та­ње, 1–2, 107–115.

Јок­си­мо­вић, С. (1991). Раз­вој про­со­ци­јал­не ори­јен­та­ци­је уче­ни­ка. Збор­ник Ин­сти­ту­та за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња, 23, 69–93.

Јок­си­мо­вић, С. (1994). Об­ли­ци про­со­ци­јал­ног по­на­ша­ња мла­дих. Збор­ник Ин­сти­ту­та за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња, 26, 34–50.

Јок­си­мо­вић, С. и Га­шић-Па­ви­шић, С. (2007). Под­сти­ца­ње про­со­ци­јал­не ори­јен­та­ци­је мла­дих у по­ро­ди­ци и шко­ли. Бе­о­град: Ин­сти­тут за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња.

Јок­си­мо­вић, С. и Мак­сић, С. (2006). Обра­зо­ва­ње за де­мо­кра­ти­ју у школ­ском кон­тек­сту. Пе­да­го­ги­ја, 4, 441–551.

Јок­си­мо­вић, С. и Мак­сић, С. (2006). Вред­но­сне ори­јен­та­ци­је адо­ле­сце­на­та: усме­ре­ност пре­ма соп­стве­ној до­бро­би­ти и до­бро­би­ти дру­гих. Збор­ник Ин­сти­ту­та за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња, 2, 415–429.

Jukić, R. (2013). Mo­ral­ne vred­no­sti kao osno­va od­go­ja. No­va pri­sut­nost, 3, 401–414.

Kna­fo, A. & Plo­min, R. (2006). Pro­so­cial Be­ha­vi­or From Early to Mid­dle Child­hood: Ge­ne­tic and En­vi­ron­men­tal In­flu­en­ces on Sta­bi­lity and Chan­ge. De­ve­lop­men­tal Psi­cho­logy, 42(5), 771–786.

Кр­ња­јић, С. (2004). Со­ци­јал­но по­на­ша­ње уче­ни­ка. Бе­о­град: Ин­сти­тут за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња.

Ко­јић, М. и Мар­ков, З. (2011). Про­со­ци­јал­ни дис­курс и мо­рал­ност као им­пе­ра­тив  у пре­вен­ци­ји на­си­ља у дру­штву. Пе­да­го­ги­ја, 2, 234–244.

Ла­лић-Ву­че­тић, Н. и Спа­се­но­вић, В. (2007). На­гра­ђи­ва­ње и ка­жња­ва­ње де­це раз­ли­чи­тог со­ци­јал­ног по­на­ша­ња. Збор­ник Ин­сти­ту­та за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња, 2, 367–382.

Мар­ко­вић, М. (2014). Уче­ни­ци као ак­те­ри у пре­вен­ци­ји вр­шњач­ког на­си­ља у шко­ли. Спе­ци­јал­на еду­ка­ци­ја и ре­ха­би­ли­та­ци­ја, 2, 237–253.

Мар­ко­вић, М. (2017). Пре­вен­ци­ја вр­шњач­ког на­си­ља у школ­ској сре­ди­ни: пре­глед ме­ра и ак­тив­но­сти, LXVI(1), 157–168.

Ми­нић, В. и Јо­ва­но­вић, М. (2015). По­тре­ба, зна­чај и са­др­жај мо­рал­ног вас­пи­та­ња у мла­ђим раз­ре­ди­ма основ­не шко­ле. Збор­ник ра­до­ва Учи­тељ­ског фа­кул­тета,  9, 37–50.

Ми­о­чи­но­вић, Љ. (2004). Мо­рал­ни раз­вој и мо­рал­но вас­пи­та­ње. Бе­о­град: Ин­сти­тут за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња.

По­по­вић, Д. (2014). Пре­вен­ци­ја вр­шњач­ког на­си­ља у школ­ском си­сте­му. Ино­ва­ци­је у на­ста­ви, XXVII(1), 74–83.

Спа­се­но­вић, В. (2004). Про­со­ци­јал­но по­на­ша­ње и школ­ско по­стиг­ну­ће уче­ни­ка. Збор­ник Ин­сти­ту­та за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња, 36, 131–150.

Stojiljković, S. i Dosković, Z. (2006). Im­pli­cit­ne te­o­ri­je o mo­ral­nom vas­pi­ta­nju od na­stav­ni­ka. Godišnjak za psi­ho­lo­gi­ju, 4–5, 237–251.

Suzić, N. (1999). Ko­o­pe­ra­tiv­ne me­to­de učenja. U N. Suzić (prir.): In­ter­ak­tiv­no učenje. Ba­nja Lu­ka: Mi­ni­star­stvo pro­sve­te i UNI­CEF.

Sta­ub, I. (1997). Po­di­za­nje altruistične de­ce. U S. Joksimović, S. Gašić Pavišić i LJ. Miočinović (prir.): Vas­pi­ta­nje i al­tru­i­zam (71–78). Beograd: In­sti­tut za pedagoška istraživanja.

Twen­ge, J. et al. (2007). So­cial Ex­clu­si­on Dec­re­a­ses Pro­so­cial Be­ha­vi­or. Jo­ur­nal of Per­so­na­lity and So­cial Psycho­logy, 92(1), 56–66.

Шев­ку­шић, С. (2003). Кре­и­ра­ње усло­ва за ко­о­пе­ра­тив­но уче­ње, основ­ни еле­мен­ти. Збор­ник Ин­сти­ту­та за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња, 35, 94–110.

Швец, Ш. (1997). Ху­ма­ни­стич­ки ори­јен­ти­са­но обра­зо­ва­ње као мо­дел за раз­вој ал­тру­и­зма. У С. Јоксимовић, С. Гашић Павишић и Љ. Миочиновић (прир.): Вас­пи­та­ње и ал­тру­и­зам (120–130). Београд: Ин­сти­тут за пе­да­го­шка ис­тра­жи­ва­ња.

Šurbanovska, O. (2012). Ko­le­ra­ti so­ci­jal­nog ponašanja de­te­ta u školskoj sre­di­ni. Pri­me­nje­na psi­ho­lo­gi­ja, 1, 25–41.