Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Катарина Г. Мијаљевић

DOI: 10.46793/Zbradova21.157M

УДК: 37.091.64:821.163.41]:316.72(438)

Апстракт: Предмет овог рада јесте методички приступ примењен приликом конципирања слике савремене српске стварности, на корпусу који чине уџбеници за српски као страни језик објављени на Универзитету у Кракову: Приручник за српски као страни језик (2011) и Култура живог језика (2012). Циљ је да се за сваки ниво знања испита: (1) у којим садржајима се запажа слика Србије; (2) каква се слика Србије открива страним студентима. Анализа је показала да аутори доследно кроз све нивoе учења уводе садржаје који имају културолошки потенцијал. Спроведен је методички приступ према коме се студенти упознају са Србијом, истовремено поредећи српску културу са културом своје земље и сагледавајући Србију као део Европе и света. Основни ниво знања садржи већином текстове разговорног стила, а на средњем и напредном нивоу доминирају аутентични информативни (публицистички и научно-популарни) текстови. Активности на текстовима усмеравају студенте да са више аспеката и без културолошких стереотипа разматрају информације о Србији. Закључује се да анализирани уџбеници осветљавају савремену стварност у Србији из различитих углова, усмеравајући полазнике да на објективан начин сагледавају сва питања, што се постиже кроз аналитичко читање и различите усмене и писане активности.

Кључне речи: уџбеник, српски као страни језик, ниво знања, језичке вештине, социолингвистичка компетенција, интеркултурна компетенција.

IMAGE OF SERBIA IN TEXTBOOKS FOR SERBIAN AS FOREING LANGUAGE PUBLISHED AT UNIVERSITY OF KRAKOW

Abstract: The main subject of this paper is a methodical approach applied to the concept of contemporary Serbian reality in a corpus made of textbooks for Serbian as a foreign language published at University of Krakow: A Handbook for Serbian as a Foreign Language (2011) and Live Language Culture (2012). The aim of the paper is to examine the following for each level of knowledge: 1) In what contexts is observed the image of Serbia; 2) what kind of image of Serbia is presented to students. The analysis showed that the authors consistently introduce content that has cultural potential through all levels of learning. It was implemented methodical approach through which students met with Serbia, at the same time comparing Serbian culture with culture of their own country and realized Serbia as part of Europe and the world. The basic level contains mostly conversational style texts, while the intermediate and advanced levels are dominated by authentic informative (publicist and scientific-popular) texts. Activities on texts direct students to look at information about Serbia with many aspects and without cultural stereotypes. It is concluded that the analyzed textbooks illuminate contemporary reality in Serbia from different angles, directing the participants to see all issues in an objective way, which is achieved through analytical reading and various oral and written activities.

Keywords: textbook, Serbian as a foreign language, level of knowledge, language skills, sociolinguistic competence, intercultural competence.

Извори

Liber, K. i Prpa, S. (2011). Priručnik za srpski kao strani jezik. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego.      

Liber, K. i Prpa, S. (2012). Kultura živog jezika. Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego.                             

Литература/References

Bońkowski, R. (2016). Poljski udžbenici za nastavu srpskoga jezika kao stranog. У А. Пешикан (ур.), Настава и учење − уџбеник у функцији наставе и учења, рад штампан у целини, 4. новембар 2016, Ужице (217–226). Ужице: Учитељски факултет.

Bońkowski, R. (2017). Властите именице као културно-потпорно средство у упознавању српског народа приликом учења српског језика као страног. У С. Маринковић (ур.), Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења, рад штампан у целини, 3. новембар 2017, Ужице (213–222). Ужице: Учитељски факултет.

Bońkowski, R. (2018). O nekim elementima jezičke kulture pri učenju srpskog jezika kao stranog. У С. Маринковић (ур.), Језик, култура, образовање, рад штампан у целини, 2. новембар 2018, Ужице (239–252). Ужице: Педагошки факултет.

Bońkowski, R. i Baer, M. (2012). Ciljevi i metode nastave srpskog jezika u Poljskoj. У С. Маринковић (ур.), Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи, рад штампан у целини, 9. новембар 2012, Ужице (425–432). Ужице: Учитељски факултет.

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercurtural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Вељковић Станковић, Д. (2011). Развијање комуникативне и културне компетенције у настави српског језика као страног на примеру говорног чина молбе и употребе глагола молити и мољакати. У В. Крајишник (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси II (133−144). Београд: Филолошки факултет / Центар за српски као страни језик.

Вујовић, A. (2004). Кратак историјски преглед изучавања стране цивилизације у оквиру наставе страног језика. Педагогија, 59(1), 68–79.

Вујовић, A. (2007). Образовање професора страних језика у области стране културе. Педагогија, 62(4), 657–666.

Драгићевић, Д. (2007). О културно стереотипним појмовима у српском језику. У М. Дешић (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси (83−90). Београд: Филолошки факултет / Центар за српски као страни језик.

Драгићевић, Д. (2011). Лингвокултуролошки приступ настави српског језика као страног. У В. Крајишник (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси II (81−93). Београд: Филолошки факултет / Центар за српски као страни језик.

Дурбаба, О. (2004). Новински текстови у настави српског језика као страног. Научни састанак слависта у Вукове дане, 32(1), 271−278.

Дурбаба, О. (2006). Реафирмација аутентичног текста као новог (старог?) базичног елемента страних језика. Иновације у настави, XIX(3), 16−28.

Зенчук, В. (2002). Садржај и организација курса за нову српску специјализацију на Московском универзитету „Ломоносов”. Научни састанак слависта у Вукове дане, 30(1), 237−241.

Ковачевић, Б. и Крајишник, В. (2013). Утицај културних разлика на језичку комуникацију у настави српског као страног језика. У Љ. Бајић (ур.): Култура: у потрази за новом парадигмом, књ. 3 (43–52). Београд: Филолошки факултет.

Кончаревић, К. (2005). Презентација српске културе у уџбеницима српског језика као страног – теоријски оквир и конструкцијска решења. Научни састанак слависта у Вукове дане, 34(1), 217–228. 

Кончаревић, К. (2008). Лингвокултуролошка презентација ономастичке лексике у настави лексике српског језика у инословенској средини. Научни састанак слависта у Вукове дане, 37(1), 441−451.

Крајишник, В. и Несторовић, В. (2013). Доживљај традиционалне и савремене културе у настави српског као страног језика. У А. Вранеш (ур.): Културе у дијалогу: Филологија и интеркултуралност, књ. 1 (51–68). Београд: Филолошки факултет.

Krasner, I. (1999). The Role of Culture in Lnguage Teaching. Dialogue on Language Instruction, 13(1–2), 79–88.

Lubaś, W. (2005). Настава српског језика у Пољској – некад и сад. Научни састанак слависта у Вукове дане, 34(1), 207−215. 

Мркаљ, З. (2016). Коришћење различитих типова текстова у настави српског језика као страног. У В. Крајишник (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси III (357−377). Београд: Филолошки факултет / Центар за српски као страни језик.

Несторовић, З. (2016). Књижевни текстови у настави српског као страног (примери обраде). У В. Крајишник (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси III (347−355). Београд: Филолошки факултет / Центар за српски као страни језик.

Николић, Б. (2016). Лингвокултуролошки лексички слој у уџбеницима српског језика за странце. Славистика, ХХ, 433–444.

Pepin, B. (2008). Mathematical tasks in textbooks: Developing an analytical tool based on „connectivity”. Discussion group The changing nature and roles of mathematics textbooks: form, use, access, ICME 11, Mexico. Retriеved June 30, 2019 from the World Wide Web http://dg.icme11.org/tsg/show/18.

Перишић, Ј. (2016). Употреба књижевног текста у настави (српског као страног) језика. Методички видици, 7, 255−276.

Перишић, Ј. (2017). Аутентичност текстова у настави српског као страног језика на вишим нивоима учења. Методички видици, 8, 233−249.

Perišić Arsić, O.  (2017). Elementi kulture u udžbenicima srpskog i hrvatskog kao stranog. U V. Karlić, S. Šakić i D. Marinković (ur.): Tranzicija i kulturno pamćenje (369−380). Zagreb: Filozofski fakultet.

Perišić Arsić, O. (2018). Različiti aspekti kulture u udžbenicima srpskog jezika kao stranog. U I. Živančević Sekeruš i Ž. Milanović (ur.): Susret kultura (95−105). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Раковић, М. (2018). Садржаји о српској култури у уџбеницима српског као страног језика за А ниво (методички аспект). У Д. Бошковић, М. Ковачевић и Н. Бубања (ур.): Брендови у књижевности, језику и уметности (373–386). Крагујевац: ФИЛУМ.

Redli, J. (2018). Razvijanje interkulturalne svesti u radu sa studentima srpskog jezika kao stranog. U I. Živančević Sekeruš i Ž. Milanović (ur.): Susret kultura (83−93). Novi Sad: Filozofski fakultet.

Смольска, А. (2002). Улога текстова у изучавању српског језика као страног. Научни састанак слависта у Вукове дане, 30(1), 231−236.

Спасић, Н. (2018). Аутентичност српске културе у дидактичким материјалима српског као страног језика за А ниво (лингвокултуролошки аспект). У Д. Бошковић, М. Ковачевић и Н. Бубања (ур.): Брендови у књижевности, језику и уметности (387–406). Крагујевац: ФИЛУМ.

Стрижак, Н. (2016). Културолошки садржаји у настави српског као страног језика. У В. Крајишник (ур.): Српски као страни језик у теорији и пракси III (311−322). Београд: Филолошки факултет / Центар за српски као страни језик.

Sharifian, F. (2011). Cultural Conceptualisations and Language: Theoretical Framework and Applications. Philadelphia / Amsterdam: John Benjamins.

Sharifian,  F. (2015). The  Routledge  Handbook  of  Language  and  Culture. New York / London: Routledge.

Canale, M. & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1–47.

Ciliberti, A. (2012). La noziuone di ’competenza’ nella pedagogia linguistica: dalla ’competenza linguistica’ alla ’competenza comunicativa interculturale’. Italiano Lingua Due, 4(2), 1–10.

Cortazzi, M. & Jin, L. X. (1999). Cultural mirrors: Materials and me thods in the EFL classroom. In E. Hinkel (еd.): Culture in second language teaching and learning (196–219). Cambridge: Cambridge University Press.