Преузмите комплетан рад/Download

 

Аутор/Author: Мирјана М. Стакић

DOI: 10.46793/Zbradova21.143S

УДК: 37.016:821.163.41-028.31

 

Апстракт: У раду се испитује функционалност и приказују могућно­сти примене бајке као језичког предлошка у настави граматике у млађим разредима основне школе. Испитивање функционалности бајке као језичког предлошка засновано је на теоријској анализи жанровских карактеристика бајке, њеног утицаја на развој личности ученика и заступљености  у настав­ним програмима за млађе разреде основне школе. Резултати указују да је реч о књижевној врсти која је ученицама блиска и занимљива, има велики естетски, сазнајни и васпитни потенцијал и део је прописаних програмских садржаја у другом, трећем и четвртом разреду основне школе. Приказане могућности примене показују да се народна и ауторска бајка у настави гра­матике могу користити као језички предложак у свим млађим разредима основне школе. Предност оваквих предложака огледа се у томе што се језичка појава ситуира у контекст који је ученику близак и занимљив. Наве­дени резултати упућују на закључак да бајка као језички предложак омогу­ћава не само да се оствари унутарпредметна корелација, већ је и у функцији мотивисања ученика за усвајање садржаја из граматике. 

Кључне речи: српски језик, настава граматике, језички предложак, бајка, млађи разреди основне школе.

 

FAIRY TALE AS A LANGUAGE MODEL FOR TEACHING GRAMMAR IN LOWER ELEMENTARY SCHOOL

Abstract: The paper analyses the functionality and illustrates the possibilities of using fairy tales as a language model for teaching grammar in lower elementary school. The exami­nation of the functionality of fairy tales as a language model is based on a theoreti­cal analysis of their genre characteristics, their influence on the development of student per­sonality and their presence in the junior elementary curricula. The results indicate that this literary form is familiar and interesting to students, as well as that it has a significant aesthetic, cognitive and educational potential, which is why it belongs among prescribed content for the second, third and fourth grade of elementary school. Application possi­bilities described in the paper show that both the folktale and literary fairy tale may be used as a language model to teach grammar throughout lower elementary school. The main advantage of these models lies in the fact that a language phenomenon is placed in a context both familiar and interesting to the student. The results mentioned above sug­gest that fairy tales used as a language model not only enable us to achieve intra-cur­ricular correlation, but to motivate students to adopt grammar content as well.      

Keywords: Serbian language, teaching grammar, language model, fairy tale, lower elementary school.

 

Литература/Rferences

Boltman, A. & Druin, A. (2003). Children’s Storytelling Technologies: Differences in Elaboration and Recall. Journal of Educational Psychology. Retriеved  October  27,  2019  from  the  World  Wide  Web from: https://drum.lib.umd.edu/handle/1903/1169.

Bettelheim,  B.  (1976). The  Uses  of  Enchantment:  The  Meaning  and  Importance  of  Fairy Tales. London: Penguin Group.

Betelhajm, B. (2015). Značenje bajki. Beograd: Kosmos izdavaštvo.

Вајлд, О. (2014). Себични џин. У Р. Жежељ-Ралић, Читанка за трећи разред основне школе – Река речи (50–54). Београд: Klett.

Velički, V. (2013). Pričanje priča – stvaranje priča: Povratak izgubljenomu govoru. Zagreb: Alfa.

Von Franz, M. L. (2007). Interpretacija bajki. Zagreb: Scarabeus-naklada.

Јоцић, З. (2007). Језичко стваралаштво у настави граматике. Београд: Учитељ­ски факултет.

Јунг, Ј. (1996). Човек и његови симболи. Београд: Народна књига – Алфа.

Максимовић, Д. (2019). Бајка о лабуду. У Ј. Љуштановић и З. Рацић, Читанка за други разред основне школе – У срцу знање (58–59). Београд: БИГЗ.

Marinković, S. (1987). Stvaralačka nastava srpskohrvatskog jezika i književnosti. Beo­grad: Eksportpres.

Маринковић, С. (2000). Методика креативне наставе српског језика и књижевно­сти. Београд: Креативни центар.

Милатовић,  В. (2009). Методика наставе српског језика и књижевности у мла­ђим разредима основне школе. Београд: Учитељски факултет.

Милинковић, М. (2012). Бајковите форме у књижевности за децу и младе. Ужице: Учитељски факултет.

Мркаљ, З. (2013). Функционално повезивање наставе српског језика и књижевно­сти у млађим разредима основне школе. Иновације  у настави, 26(2), 45–51.

Николић, М. (2012). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике.

Олујић, Г. (1982). Поетика бајке. У В. Марјановић и М. Ђуричковић (ур.): Kњи­жевност за децу и младе у књижевној критици, књига 1 (65–72). Алекси­нац / Краљево: Висока школа струковних студија за васпитаче / Libro company.

Олујић, Г. (2014). Стакларева љубав. У Р. Жежељ-Ралић, Читанка за трећи раз­ред основне школе – Река речи (157– 160). Београд: Klett.

Опачић, З. (2011). Наивна свест и фикција. Нови Сад: Змајеве дечје игре.

Перушко,  Т. (1962). Матерински језик у обавезној школи. Загреб: Педагошки књижевни збор.

Петровић, Т. (2011). Увод у књижевност за децу. Нови Сад: Змајеве дечје игре.

Пешикан-Љуштановић, Љ. (2009). Усмено у писаном. Београд: Београдска књига.

Пипер, П. и Клајн, И. (2014). Нормативна граматика српског језика. Нови Сад: Матица српска.

Popović, M. (2013). Uloga bajki u analitičkoj psihoterapiji. (Doktorska disertacija). Beograd: Filozofski  fakultet Univerziteta u Beogradu.

Retriеved  October  27,  2019  from  the  World  Wide  Web https://fedorabg.bg. ac.rs/fedora/get/o:9495/bdef:Content/download.

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (2013). Службени гласник Републике Србије – Про­светни гласник, број 1/2013.

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и вас­питања (2011). Службени гласник Републике Србије – Просветни гласник, број 3/2011.

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпи­тања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и вас­питања (2017). Службени гласник РС – Просветни гласник, број 10/2017.

Правилник о програму наставе и учења за други  разред основног образовања и васпитања (2018). Службени гласник Републике Србије – Просветни гла­сник, број 16/2018.

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (2019). Службени гласник Републике Србије – Просветни гла­сник, број 5/2019.

Rоsandić, D. (1986). Metodika književnog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.

Самарџија, С. (1997). Поетика усмених прозних облика. Београд: Народна књига.

Смиљковић, С. (2006). Ауторска  бајка. Врање: Учитељски факултет.

Смиљковић, С. и Стојановић, Б. (2011). Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности. Врање: Учитељски факултет.

Стакић, М. (2012). Васпитно-образовна функција народне и ауторске бајке од првог до четвртог разреда основне школе. У С. Маринковић (ур.): Настава и учење – циљеви, стандарди, исходи (485–498). Ужице: Учитељ­ски факултет.

Стакић, М. и Миловановић, Б. (2015). Евалуација предзнања из грама­тике српског језика студената Учитељског факултета у Лепосавићу. У С. Маринковић (ур.): Настава и учење  – евалуација васпитно-образовног рада (273–284). Ужице: Учитељски факултет.

Стакић, М. (2017). Ставови учитеља о мотивационој вредности језичких предло­жака у уџбеницима граматике. У С. Маринковић (ур): Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења (317–332). Ужице: Учитељски факул­тет.

Stakić, M. (2017). Teaher as a motivation factor for encouraging students’ interest for learning the mother tongue grammar. Knowledge, International journal scientific papers, 17(4), 1551–1557.

Станисављевић, В. (2001). Наша народна књижевност. Београд: ПИРГ.

Стевановић, Ј. и Милошевић, Ј. (2019). Лексичко-семантичке особености у делима српских писаца и настава српског језика и књижевности. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Стефановић Караџић, В. (2014). Чардак ни на небу ни на земљи. У Р. Жежељ-Ралић, Читанка за трећи раз­ред основне школе – Река речи (62–64). Београд: Klett.

Crnković, M. (1984). Sto lica priče. Zagreb: Školska knjiga.