Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Марија К. Танасковић

DOI: 10.5937/ZRPFU2123177T

УДК: 37.091.3::78


УПОРЕДНА АНАЛИЗА ПРИСТУПА МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ У МЕТОДАМА ЕДГАРА ВИЛЕМСА  И МОРИСА МАРТЕНОА

Апстракт: У раду је дата упоредна анализа методе Вилемс и методе Мартено, имајући у виду њихов однос према музичком образовању. Богат­ство које поседује свака метода, нарочито када се говори о стицању прак­тичног искуства у музичком образовању, може бити веома важна основа за унапређење општег музичког образовања данас, као и учења у области музике. Наведене методе одликују специфичне карактеристике и приступи повезани са ритмом, мелодијом, хармонијом и покретима тела, али и инте­грација садржаја карактеристичних за друге уметности. Стога је циљ рада да се прикажу специфичности и предности обе методе, на основу анализе и прегледа начина на који је свака од метода конципирана – полазиштā, схва­тања музичког образовања, теоријских основа обе методе, фаза рада и мате­ријала који се користе, те улоге и значаја наставника.

Кључне речи: музичко образовање, деца, метод, Едгар Вилемс, Морис Мартено.


COMPARATIVE ANALYSIS OF THE APPROACH TO MUSIC EDUCATION IN THE METHODS OF EDGAR WILLEMS AND MAURICE MARTENOT

Abstract: The paper presents a comparative analysis of the Willems method and the Martenot method, bearing in mind their attitude towards music education. Тhe richness of each method, especially when it comes to gaining practical experiences in music education, can be a very important basis for improving general music education today, as well as learning in the field of music. These methods are characterized by specific characteristics and approaches related to aspects of rhythm, melody, harmony and body movement, but also the integration of contents of other arts. Therefore, the aim of the paper is to present the specifics and advantages of both methods, based on the analysis of the way in which each of the methods is conceived – starting points, understandings of music education, theoretical foundations of both methods, phases of work and used materials, and the role and importance of teachers.

Keywords: music education, children, method, Edgar Willems, Maurice Martenot.


Литература/References:

Green, L. (2006). Popular Music Education in and for It self, and for ‘Other’ Music: Cur­rent Research in the Classroom. International Journal of Music Education, 24(2), 101–118.

Ivanović, M. i Sudzilovski, D. (2018). Education Through Play in the Field of Music – Contribution of Montessori Method. Зборник радова, 21(20). Ужице: Педагошки факултет, 271–282.

Martenot, M. (1966). Guía didáctica para el maestro. Buenos Aires: Editorial Ricordi Americana.

Martenot, M. (1979). Método Martenot. Solfeo. Formación y desarrollo musical. Guía didáctica del maestro. Buenos Aires. Ricordi Americana.

Martenot, M. (1993). Principios fundamentales de formación musical y su aplicación. Madrid: Rialp.

Matijević, M. i Radovanović, D. (2011). Nastava usmjerena na učenika. Zagreb: Školske novine.

Милић, И. (2020). Методички аспекти примене анимираних филмова у музичком васпитању. У Б. Мандић и Ј. Атанасијевић (ур.), Експресивност и интимност у музици & Тако мале ствари: интимно у уметности и култури, Књига III, Зборник радова са XIV међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, 25–27. октобар 2019, Крагујевац (97–108). Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.

Slunjski, E. (2012). Izazovi i perspektive razvoja kurikuluma ranog odgoja. U I. Pehilić, E. Vejo i A. Hasanagić (ur.), Savremeni tokovi u ranom odgoju (315–330). Zenica: Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici.

Terzić, E. (1998). Analiza i vrednovanje udžbenika muzičke kulture u osnovnoj školi u Mađarskoj i Srbiji. Beograd: Centar za usavršavanje rukovodilaca u obrazovanju.

Frega, A. L. (1996). A Comparison of the Teaching Strategies of Maurice Martenot and Edgar Willems: Conclusions and Implications for Future Research. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 127, 63–71.

Cozzutti, G., Blessano, Е. & Romero-Naranjo, F. J. (2014). Music, Rhythm and movement: A comparative study between the BAPNE and Willems Methods. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 152, 13–18.

Willems, E. (1961). Bases psicológicas de la educación musical. Buenos Aires: Eudeba.

Willems, E. (1964). El ritmo musical. Buenos Aires: Eudeba.

Willems, E. (1981). El valor de la educación musical. Buenos Aires: Paidós.