Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Authors: Марија С. Раковић

DOI: 10.5937/ZRPFU2123077R

УДК: 811.163.41ˈ373.611


ОБРАДА ТВОРБЕ РЕЧИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ НА ПРИМЕРУ ИНДИВИДУАЛНИХ ЛЕКСЕМА У ПОЕЗИЈИ МИЛОСАВА ТЕШИЋА

Апстракт: Предмет рада је методички приступ творби речи у основ­ној школи на примеру поезије Милосава Тешића. Циљ је да утврдимо моделе творбе лексема маркираних етикетом индивидуално и да дамо мето­дичке препоруке за инкорпорирање анализираних модела творбе у наставни процес. Творбеном анализом су обухваћене лексеме које представљају: (1) индивидуалну творевину песника и (2) стандарднојезичке лексеме којима је песник дао ново значење, незабележено у РМС. Корпус је начињен на основу увида у антологијску збирку која носи наслов У тесном склопу, као и на основу критичких текстова А. Петровић. Творбеном анализом дошло се до закључка да је највећи број индивидуализама настао слагањем, а најброј­нији продукти су полусложенице, па наведени модели могу бити примери за приказ тих модела творбе у основној школи. Кратак осврт на стваралаштво дат је са циљем да се покаже песниково опхођење према матерњем језику са посебном пажњом уз непрестано творење нових речи чиме изнова ствара и обнавља своју поезију, као и да се на неки начин оправда погодност теме за творбенa, као и семантичка истраживања у србистици, па самим тим и као занимљиви и лако памтљиви примери за творбу речи у основној школи. На основу спроведене анализе биће дате педагошке импликације за наставну праксу, које се тичу: (1) могућности обраде модела творбе речи у основној школи и (2) примера задатака за увежбавање стечених знања.

Кључне речи: индивидуализми, Милосав Тешић, творба речи, основна школа, импликације за наставну праксу.


PROCESSING OF WORD FORMATION IN PRIMARY SCHOOL  ON THE EXAMPLE OF INDIVIDUAL LEXEMES IN THE POETRY OF MILOSAV TESIC

Abstract: The subject of the paper is a methodical approach to word formation in primary school on the example of Milosav Tesic’s poetry. The aim is to determine the models of formation of lexemes marked with the label individually and to give methodical recommendations for the incorporation of the analyzed models of formation in the teaching process. The creative analysis includes lexemes that represent: (1) the individual work of the poet and (2) standard language lexemes to which the poet gave a new meaning, not recorded in the RMS. The corpus was made on the basis of an insight into the anthological collection entitled U tesnom skpopu, as well as on the basis of critical texts by A. Petrovic. The creative analysis came to the conclusion that the largest number of individualisms was created by agreement, and the most numerous products are semi-complex, so these models can be examples to show these models of creation in primary school. A brief review of the work is given in order to show the poet’s treatment of the mother tongue with special attention with the constant creation of new words which re-creates and renews his poetry, as well as to justify in some way the suitability of the topic for creative and semantic research. Serbian, and thus as interesting and easy to remember examples of word formation in primary school. Based on the conducted analysis, pedagogical implications for teaching practice will be given, which concern: (1) the possibility of processing word formation models in primary school and (2)                    examples of tasks for practicing the acquired knowledge.

Keywords: individualisms, Milosav Tešić, word formation, primary school, implications for teaching practice.


Литература/References:

Петровић, А. (2011). Усавршавање несавршености, о поезији Милосава Тешића. Београд: Службени гласник.

Тешић, M. (2005). У тесном склопу, изабране и нове песме. Београд: Задужбина Десанке Максимовић – Народна библиотека Србије.

Тешић, М. (2001). Бубњалица у пчелињаку. Чачак: Градска библиотека Владислав Петковић Дис.

Литература:

Андрејевић, Д. (2005). Лексичка полифонија у поезији Милосава Тешића. У Н. Мирков и М. Петровић-Филиповић (прир.), Поезија Милосава Тешића, књ. 21, Десанкини мајски разговори (25–34). Београд: Задужбина Десанка Максимовић.

Аћимовић Ивков, М. (2005). Чудо у језику. У Н. Мирков и М. Петровић-Филиповић (прир.), Поезија Милосава Тешића, књ. 21, Десанкини мајски разговори (55–58). Београд: Задужбина Десанка Максимовић.

Драгићевић, Р. (2005). Творба речи у настави српског језика. Књижевност и језик: часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност, 52(3–4), 347–354.

Драгићевић, Р. (2011). О неким проблемима творбе неологизама у настави. Књижевност и језик: часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност, 58(1–2), 89–95.

Ђуровић, С. (2007а). О неким спорним примерима за модел комбиноване творбе у савременом српском језику. У Р. Симић, Д. Иванић и М. Ковачевић, Српски језик и друштвена кретања, књ. 1, Зборник радова са научног скупа, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац (31. X – 1. XI 2006.), 205–215. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет.

Ђуровић, С. (2007б). Разграничење суфикса -ик/-ник код именица које значе особу у српском књижевном језику. Научни састанак слависта у Вукове дане, 36(1), 405–413.

Јовановић, А. (1999). Облик и смисао или о поезији Милосава Тешића. Књижевност и језик: часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност, 46(1–3), 97–108.

Јовић, Б. (2005). Ткање тамне пређе (светлосним језиком) – језички и књижевни (п)огледи Милосава Тешића. У Н. Мирков и М. Петровић-Филиповић (прир.), Поезија Милосава Тешића, књ. 21, Десанкини мајски разговори (59–70). Београд: Задужбина Десанка Максимовић.

Клајн, И. (2002). Творба речи у савременом српском језику, први део: слагање и префиксација. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Kовачевић, М. (2016). Стилистика атрибута у поезији Милосава Тешића. Српски језик: студије српске и словенске, 21, 25–53.

Лаковић, А. (2006). Језикотворци: гонгоризам у српској поезији. Зрењанин: Агора.

Милановић, А. (2016). Реч под окриљем поетике: језик српских песника. Краљево: Народна библиотека Стефан Првовенчани.

Радић, Ј. (2001). Статус српског језика у образовању. Наш језик, 34(1–2), 152–156.

Радић, Ј. (2005). Префиксална творба речи – деривација или композиција: наставни и ваннаставни аспект. Наш језик, књ. 36, св. 1/4, 54–67.

Радовић-Тешић, М. (2002). Именице с префиксима у српском језику. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Речник српскохрватскога књижевног језика, I–VI (1967–1976). Стевановић, М.,  Марковић, С., Матић, С. и Пешикан, М. (ур.). Нови Сад: Матица српска (и Матица хрватска I–III).

Ристић, С. (2009). Преглед најновијих творбених процеса (по врстама речи). Српски језик, 14(1–2), 77–91.

Ћорић, Б. (2010). Постфикс у српској творби речи. Српски језик, 15(1–2), 549–553.

Ћосић-Вукић, А. (2005). Са становишта брезових дедова Милосава Тешића. У Н. Мирков и М. Петровић-Филиповић (прир.), Поезија Милосава Тешића, књ. 21, Десанкини мајски разговори (81–91). Београд:  Задужбина  Десанка Максимовић.

Хамовић, Д. (2009). Шум творбеног ткања Милосава Тешића: дар и коб Милосава Тешића. Песма од почетка: есеји, критике и записи (72–77). Зрењанин: Агора.

Штасни, Г. (2008а). Творба речи у настави српског језика: творбени процеси: илустративни примери и вежбе. У Љ. Петровачки (ур.), Унапређивање наставе српског језика и књижевности: зборник радова (102–118). Нови Сад: Филозофски факултет.

Штасни, Г. (2008б). Творба речи у настави српског језика. Београд: Друштво за српски језик и књижевност.