Преузмите комплетан рад/Download

Аутори: Мирјана M. Чутовић, Марина Ж. Семиз

DOI 10.5937/ZRPFU2224095C

УДК 37.091.3::811.163.41   

 

УЛОГА КЊИЖЕВНОУМЕТНИЧКОГ ТЕКСТА  У РАЗВОЈУ ВРЕДНОСНИХ КРИТЕРИЈУМА КОД УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Апстракт: Општељудске вредности као што су толеранција, пошто­вање различитости, узајамна помоћ, великодушност, искреност, љубазност, поверење, правичност су високо моралне вредности које је код ученика млађег школског узраста могуће подстицати имплементацијом различитих књижевноуметничких садржаја у оквиру наставе књижевности. Упознавање ученика са вредносним категоријама и њихово прихватање умногоме може допринети да се могући проблеми и неадекватно понашање деце у комуни­кацији са вршњацима, и одраслима евентуално и предупреде.

У раду су методом анализе садржаја разматрани начини подстицања развоја вредносних критеријума коришћењем књижевноуметничких чита­начких програмских и ванпрограмских текстова у оквиру наставе српског језика и књижевности са ученицима млађег школског узраста. Узорком је обухваћено 25 књижевноуметничких текстова, од тога осам у читанкама за трећи разред и седамнаест у читанкама за четврти разред. Спроведена ана­лиза је указала да разматрани текстови подстичу развој различитих вредно­сних критеријума код деце млађег школског узраста, али да су најзаступље­нији искреност и толеранција и поштовање различитости. Поред наведеног, ова студија је мали прилог афирмисању вредносних критеријума у курику­лумима и наставним програмима ради ефективнијег отклањања негативних облика понашања, односно подстицања позитивних начина понашања уче­ника.

Кључне речи: вредносни критеријуми, књижевноуметнички тек­стови, настава књижевности, толеранција, основна школа.

 

THE ROLE OF LITERARY-ARTISTIC TEXTS IN THE DEVELOPMENT OF VALUE CRITERIA OF YOUNGER PRIMARY SCHOOL STUDENTS 

Summary: Fundamental human values such as tolerance, respect for diversity, mutual help, generosity, honesty, kindness, trust, and fairness are highly moral values that can be encouraged among younger primary school students through the implementation of literary and artistic content in literature classes. Introducing students to the value categories and their acceptance can greatly contribute to preventing potential problems and inadequate behavior of children in communication with their peers and parents.

Using a method of content analysis, the present paper considers some ways of encouraging the development of value criteria through the use of both curricular and extracurricular literary texts in Serbian language and literature classes in younger primary schools. The sample comprised 25 literary texts, 8 of which are taken from the Serbian Reader for the 3rd grade and 17 texts are taken from the Serbian Reader for the 4th grade. The results indicate that the analyzed texts encourage the development of various value criteria among younger primary school children, the most frequently represented being honesty, tolerance, and respect for diversity. In addition, the paper represents a small contribution to the promotion of value criteria in the curricula and study programs, with the aim of more effectively eliminating negative forms of behavior and encouraging positive behavior among children. 

Keywords: value criteria, literary and artistic texts, literature classes, tolerance, primary school.

Литература

Abbas, Q. (2017). Human Values in Textbooks: A Case Study of General Zia and Post-2010 Democratic Regimes. JPDC, 1(1), 48–69. DOI 10.36968/JPDC.2017.I01.02.

Aglasi, M. & Casta, J. S. (2017). Integrating Local Values in English Textbooks. Asian Journal of Social Sciences & Humanities, 6(1), 75–86.

Aghni, L. A., Vianty, M. & Petrus, I. (2020). Character education in English subject: Teachers’ perceptions and strategies. JEES (Journal of English Educators Society), 5(2), 127–134, https://doi.org/10.21070/jees.v5i2.420.

Almerico, G. M. (2014). Building character through literacy with children literature. Research in Higher Educational Journal, 26, 1–9.

Baumbach, S., Grabes, H. & Nünning, A. (2009). Values in Literature and the Value of Literature: Literature as a Medium for Representing, Disseminating and Constructing Norms and Values. In S. Baumbach, H. Grabes & A. Nünning (еds.), Literature and Values: Literature as a Medium for Representing, Disseminating and Constructing Norms and Values (1–15). Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier.

Bialik, M., Bogan, M., Fadel, C. & Horvathova, M. (2015). Character education for the 21st century: What should students learn? Massachusetts: Center for Curriculum Redesign Boston.

Brković, A. (2011). Razvojna psihologija. Čačak: Regionalni centar zaposlenih u obrazovanju.

Gebregeorgis, M. & Mehari Yimulaw, Y. (2017). Peace Values in Language Textbooks: The Case of English for Ethiopia Student Textbook. Journal of Peace Education, 14(1), 54–68.

Говедарица, М. (2019). Емоције, систем вредности и учење. У С. Маринковић (ур.), Наука, настава, учење – проблеми и перспективе, рад штампан у целини, 25. октобар 2019, Ужице (17–28). Ужице: Педагошки факултет.

Декларација о принципима толеранције (1995). UNESCO.

Ђанкане, Д. (2006). За естетику књижевности за децу. У В. Марјановић и М. Ђуричковић (прир.) Књижевност за децу и младе у књижевној критици (40–45). Алексинац: Висока школа за вапитаче струковних студија.

Закон о основама система образовања и васпитања (2017). Службени гласник РС, бр. 88/2017.

Илић, М. (2015). Однос научног и вредносног у педагогији. Учење и настава, 1(4), 663–676.

Јевтић, Б. и Јовановић, А. (2020). Доминантне вредносне оријентације и фактори вредносног усмеравања младих. Годишњак за педагогију, V(2), 7–20.

Јовановић, Д. (2017). Емпатија у функцији унапређивања инклузивног образовања у предшколским установама. Годишњак Педагошког факулета у Врању, 8(1), 203–214.

Јоксимовић, С. и Јањетовић, Д. (2008). Појам о себи и вредносне оријентације адолесцената. Зборник Института за педагошка истраживања, 40(2), 288–305.

Крстић, К. (2019). Емоције ученика: делић који недостаје. У С. Маринковић (ур.), Наука, настава, учење – проблеми и перспективе, рад штампан у целини, 25. октобар 2019, Ужице (29–54). Ужице: Педагошки факултет.

Lukšić, I. (2015). Pojedinac, kultura, globalizacija U G. Bašić (ur.): Globalizacija i kultura (87–95). Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka

Marinković, S. & Erić, M. (2014). The problem of value in a textbook. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 128, 72–76.

Минић, В. (2017). Васпитање и образовање за мир и толеранцију у основној школи. Зборник радова Учитељског факултета, 11, 107–118.

Николић (1992). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Pavlović, Z. (2021). Psihologija vrednosti. Beograd: Institut za psihologiju.

Pedagoška enciklopedija 2 (1989). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Педагошки лексикон (1996). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Правилник о програму наставе и учења за трећи разред основног образовања и васпитања (2019). Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник, бр. 5/2019.

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (2019). Службени гласник Републике Србије, Просветни гласник, бр. 11/2019.

Пурић, Д. и Стојановић, Б. (2013). Читанка у функцији доживљавања, разумевања и тумачења књижевног дела у настави у млађим разредима основне школе. У Р. Николић (ур.), Настава и учење – квалитет образовног процеса, рад штампан у целини, 8. новембар 2013, Ужице (387–396). Ужице: Учитељски факултет.

 Пурић, Д. (2016). Читанка и могућности тумачења књижевног текста у настави. У А. Пешикан (ур.), Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења, рад штампан у целини, 4. новембар 2016, Ужице (75–90). Ужице: Учитељски факултет.

Rahayuningsih, S. & Sholikhan. (2016). Disciplinary character education at early age. IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSR – JRME), 6, 42–49.

Richert, R. A., Shawber, A. B., Hoffman, R. E. & Taylor, M. (2009). Learning From Fantasy and Real Characters in Preschool and Kindergarten. Journal of Cognition and Development, Taylor & Francis Group, 10, 41–66.

Сарленд, Ч. (2013). Невиних нема: идеологија, политика и књижевност за децу. У П. Хант (ур.): Тумачење књижевности за децу (61–86). Београд: Учитељски факултет.

Семиз, М. и Чутовић, М. (2020). Представе о детету у читанкама за трећи и четврти разред основне школе. Иновације у настави, XXXIII(3), 124–143.  DOI 10.5937/inovacije2003124S.

Solehuddin, М. (2019). Sustainable counselling values by Indonesian preschool teachers to prepare more tolerant young global citizens, JOMSIGN: Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling, 3(2), 119–136.

Стојановић, Б. (2013). Васпитне вредности текстова у читанкама за млађе разреде основне школе. У С. Денић (ур.): Књижевност и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста (351–361). Врање: Учитељски факултет.

Тодоровић, Ј. Н. (2014). Кривоклетство као проклетство исповијести – проблем истине у књижевности из перспективе постмодернистичке исповијести. Култура, 143, 149–167, https://doi.org/10.5937/kultura1443149t

Trbojević Jocić, J., Otašević, B. i Mitrović, D. (2015). Motivacija i empatija kao korelati pomagačkog ponašanja tokom poplava u Srbiji 2014. godine. Primenjena psihologija, 8(3), 227–244. DOI 10.19090/pp.2015.3.227-244.

Цветановић, З. (2012). Улога књижевних текстова у формирању вредносних система даровитих. U G. Gojkov i A. Stojanović (ur.): Darovitost i moralnost Zbornik 17 (250–263). Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača „Mihailo Palov”. Retrieved June 9, 2022 from the World Wide Web http: //www.uskolavrsac.edu.rs /Novi%20sajt%202010/ Dokumenta /Izdanja/17%20
Okrugli%20sto/19%20CvetanovicZ.pdf.

Цветановић, З., Стојановић, Б. и Мишић, Д. (2017). Врсте текстова у разредној настави језика и књижевности. Теме, XLI(3), 639–652.

Чутовић, М. и Пурић, Д. (2019). Значај и могућности развијања толеранције посредством књижевног текста. Зборник радова Педагошког факултета Ужице, 21, 129–142.