Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Нина Стојановић


УДК 371.3::73/76


Могућности примене пројектног модела рада у настави ликовне културе

Ап­стракт: По­ла­зе­ћи од чи­ње­ни­це да су са­вре­ме­ном обра­зо­ва­њу по­треб­не про­ме­не и уво­ђе­ње ино­ва­тив­них мо­де­ла у на­ста­ву, у овом ра­ду раз­ма­тра­ли смо мо­гућ­но­сти при­ме­не про­јект­ног мо­де­ла ра­да у на­ста­ви ли­ков­не кул­ту­ре. Усва­ја­ње зна­ња кроз ак­тив­но уче­шће у на­став­ном про­це­су, са­мо­стал­ни ис­тра­жи­вач­ки рад и лич­но ис­ку­ство уче­ни­ка, пред­ста­вља­ју глав­не ци­ље­ве про­јект­не на­ста­ве ко­ја се од иде­је кон­струк­ти­ви­стич­ких те­о­ри­ја раз­ви­ла до ни­воа це­ло­ви­тог си­сте­ма ра­да.По­ве­за­ност у струк­ту­ри про­це­са ра­да на­ста­ве ли­ков­не кул­ту­ре и про­јект­не на­ста­ве отва­ра ве­ли­ке мо­гућ­но­сти за њи­хо­ву ин­те­гра­ци­ју, што по­ка­зу­ју и ре­зул­та­ти мно­гих ис­тра­жи­ва­ња. На­и­ме, по­ред успе­шног по­ве­зи­ва­ња и ин­те­гра­ци­је са­др­жа­ја раз­ли­чи­тих на­став­них пред­ме­та, про­јект­на на­ста­ва ути­че на мо­ти­ва­ци­ју уче­ни­ка, раз­вој кре­а­тив­но­сти и уна­пре­ђе­ње со­ци­јал­них ве­шти­на. По­ред број­них пред­но­сти про­јект­ног мо­де­ла на­ста­ве, ја­вља­ју се и те­шко­ће у ње­ној ре­а­ли­за­ци­ји: про­бле­ми вре­мен­ске ор­га­ни­за­ци­је, не­флек­си­бил­ност ку­ри­ку­лу­ма и не­до­вољ­на оспо­со­бље­ност на­став­ни­ка за ова­кав на­чин ра­да. Про­јект­ни мо­дел ра­да ни­је че­ста по­ја­ва у на­шим шко­ла­ма и због то­га су нео­п­ход­на да­ља ис­тра­жи­ва­ња у ци­љу пре­ва­зи­ла­же­ња тре­нут­них те­шко­ћа, ства­ра­ња мо­гућ­но­сти и обез­бе­ђи­ва­ња усло­ва за при­ме­ну овог мо­де­ла у на­став­ној прак­си.

Кључне речи: пројектна настава, настава ликовне културе, учитељ, учeник.


Possibilities of applying the project-based teaching model in art education

Summary: Starting from the fact that modern education requires changes and the implementation of innovative models in teaching, in this paper we considered the possibilities of applying the project-based teaching model in art education. Knowledge acquisition through active participation in the teaching process, independent research work and personal experience of students are the main goals of project-based teaching, which developed from the idea of constructivist theory to the level of a comprehensive system of work. The connection in the structure of the process of art education and project-based teaching opens great opportunities for their integration, which is shown by the results of many researches. Namely, in addition to successful connection and integration of contents of different school subjects, project-based teaching influences students’ motivation, development of creativity and improvement of social skills. Despite the many advantages of the project-based teaching model, there are also difficulties in its realization: problems of time organization, inefficiency of the curriculum and insufficient training of teachers for this teaching model. The project-based teaching model is not a common occurrence in our schools, and therefore further research is needed in order to overcome the current difficulties, to create opportunities and provide conditions for applying this model in teaching practice.

Keywords: project-based teaching, art education, teacher, student.


Литература/References

Bognar, L. i M. Matijević (2002). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.

Dopplet, Y. (2003). Implementing and assessment of PBL in flexible  environment,  International Journal of Technology and  Design Education, 13, 255–272.

Koberg, D. and J. Bagnall (1981). The All New Universal Traveler: A Soft-Systems Guide to Creativity, Problem-Solving and the Process of Reaching Goals. Los Altos, CA: William Kaufmann, Inc.

Krajcik, J. S., Blumenfeld, P. C., Marx, R. W. and E. Soloway (1994). A  coolaborative model for helping middle grade science teacher learn project-based instruction, The Elementary School Journal, 94, 483–497.

Lowenfeld, V. and W. Brittan (1975). Creative and mental growth. New York, USA: Macmillan Publishing Co., Inc.

Marx, R. W., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J. S. and E. Soloway (1997). Enacting project-based science: Challenges for practice and policy, Elementary School     Journal, 97, 341–358.

Meyer, H. (2002). Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.

Пешикан, А. (2003). Настава и развој друштвених појмова код деце. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Ристановић, Д. (2015). Утицај пројектног модела рада у настави природе и друштва на познавање специфичних вештина и алогаритама, Узданица, XII(2), 71–84.

Scardamalia, M. and C. Bereiter (2003). Knowledge Building. In: J. W. Guthrie (ed.): Encyclopedia of Education (2nd edition). New York, USA: Macmillan Reference, 1370–1373.

Thomas, J. W. (2000). A Review of Research on Project-Based Learning.

Retrieved October 2, 2017 from the World Wide Web http://www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL_Research.pdf.

Tomljenović, Z. (2012). Integrirana nastava – projekt u izbornoj nastavi likovne kulture u osnovnoj školi, Metodički obzori: časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, 7(14), 119–134.

Toolin, R. (2004). Striking a balance beetween innovation and standards: A study of teachers implementing project-based approaches to teaching science, Journal of Science, Education and Technology, 13(2), 179–187.

Wilhelm, J., Walters, K. and S. Sherrod (2008). Project-based learnig enviroments: Challenging perservice to act in moment, Journal of Educational Research, 101(4), 220–233.