Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Authors: Нада Милетић, Наташа Вукићевић


УДК 37.036-057.874


ЛИКОВНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ДОЖИВЉАЈА МУЗИЧКОГ ДЕЛА

Апстракт: Интердисциплинарни приступ настави музичке и ликовне културе у раду је приказан са аспекта његовог значаја за музички талентоване ученике, односно ученике који похађају музичку школу. Циљ истраживања био је испитивање осетљивости ученика млађег школског узраста за препознавање изражајних карактеристика музичког дела кроз ликовне интерпретације. За сваког ученика је посебно одређиван степен разлике између употребљеног истог ликовног елемента на радовима инспирисаним различитим музичким композицијама. Истраживање је показало да су, по сваком појединачном параметру, ученици који похађају музичку школу показали ве­ћи сте­пен ис­по­ља­ва­ња до­жи­вље­них раз­ли­ка из­ме­ђу две му­зич­ке ком­по­зи­ци­је. По­сто­ја­ње на­гла­ше­ног ин­тер­ак­тив­ног од­но­са ли­ков­но-му­зич­ких ак­тив­но­сти и њи­хо­вог до­жи­вља­ја ука­зу­је на ви­сок сте­пен ко­ре­ла­ци­је из­ме­ђу му­зич­ких спо­соб­но­сти и из­ра­жа­ва­ња му­зич­ког до­жи­вља­ја.

Кључ­не ре­чи: му­зич­ки до­жи­вљај, ли­ков­на ин­тер­пре­та­ци­ја, му­зич­ки та­ле­нат, ин­тер­ак­ци­ја, на­ста­ва му­зич­ке/ли­ков­не кул­ту­ре.


VISUAL ART INTERPRETATION OF THE EXPERIENCE OF A MUSIC PIECE

Summary: In this paper, interdisciplinary approach to teaching of music and visual art has been shown from the aspect of its significance for musically talented students. The aim of the research was to examine the sensibility of students in younger school age for recognition of expressive characteristics of a music piece through visual interpretations. For each student, a degree of difference between the same used painting element on works inspired by different music compositions was separately determined. The research has shown that, according to each individual parameter, the students who attend school of music showed higher degree of expressing experienced differences between two music compositions. The existence of emphasized interactive relation between music-visual activities and their experience indicates high degree of correlation between music capabilities and expression of music experience.

Keywords: music experience, visual interpretation, music talent, interaction, teaching of music/visual art.


Литература/References

Вујошевић, Н. (2015). Преглед новијих истраживања у области музичке перцепције и визуелне комуникације код музичара и немузичара. У: С. Пајић и В. Каначки (ур.): Уметничко наслеђе и рат: Музика и медији, књига III. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 377–385.

Vukićević, N. i K. Stanojević (2009). Music teaching modification in order to meet the needs of the talented students, Gifted and talented creators of progress. Bitola: Faculty of Education, 405–409.

Вукићевић, Н. и К. Станојевић (2014). Ликовна уметност у функцији тумачења музичких феномена у настави музичке културе. У: С. Пајић и В. Каначки (ур.): Паганско и хришћанско у ликовној уметности: Сатира у музици, књига III. Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 189–196.

Гашић-Павишић, С. (2009). Евалуација доприноса припремног предшколског програма интелектуалној спремности деце за школу. У: Ђ. Комленовић и С. Гашић-Павишић (ур.): Квалитет и ефикасност наставе. Београд: Институт за педагошка истраживања. Волгоград: Волгоградски државни педагошки  универзитет.

Ивановић, Н. (2007). Методика општег музичког образовања за основну школу. Београд: Завод за уџбенике.

Koen, M. A., Evans, K. K., Horowitz, T. S. and J. M. Wolfe (2011). Auditory and visual memory in musicians and nonmusicians, Psychonomic Bulletin & Review, 18(3), 586–591.

Мirković Radoš, K. (1998). Psihologija muzickih sposobnosti. Beograd: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva.

Панић, В. (1998). Психологија уметничког стваралаштва. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Petrović, S. (1989). Boja i savremeno srpsko slikarstvo. Beograd: Naučna knjiga. Niš: Prosveta.

Плавша, Д. (1968). Музичко васпитање, први део. Београд: Завод за издавање уџбеника СР Србије.

Плавша, Д. (1989). Музичко-педагошке дилеме и теме. Нови Сад: Академија уметности.

Шефер, Ј. (2005). Креативне активности у тематској настави. Београд: Институт за педагошка истраживања. 

Шефер, Ј. (2008). Евалуација креативних активности у тематској настави. Београд: Институт за педагошка истраживања.