Преузмите комплетан рад/Download


Аутор:/Authors Милован В. Стаматовић

 

УДК 371.3::796

 

ДОПРИНОС НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА АНТРОПОМЕТРИЈСКИМ ПРОМЕНАМА  ТЕЛЕСНОГ РАЗВОЈА (ТЕЛЕСНА ВИСИНА И ТЕЛЕСНА МАСА) УЧЕНИКА У ЗАВИСНОСТИ ОД МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА РАД

Ап­стракт: Овај рад је резултат педагошког истраживања уз примену класичног експеримента са паралелним групама (код ученика од 9 до 10 година). Предмет истраживања је био допринос наставе физичког васпитања антропометријским променама телесног развоја (телесна висина и телесна маса) у зависности од тога да ли се настава физичког васпитања реализује у школама које располажу свим потребним материјално-техничким условима за реализацију наставе или у школама које не поседују дате услове. Резултати истраживања су показали да нема статистички значајне разлике у антропометријским променама телесне висине и телесне масе између ових група.

Кључ­не ре­чи: настава физичког васпитања, материјално-технички услови, антропометрија, телесни развој, телесна висина, телесна маса.

 

ВКЛАД ФИЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ФИЗИЧЕСКАЯ ВЫСОТА  И ВЕС ОРГАНИЗМА) УЧЕНИКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАБОТЫ

Резюме: Эта работа является результатом педагогического исследования с использованием классического эксперимента с параллельными группами (для учеников от 9 до 10 лет). Предметом исследования был вклад преподавания физического воспитания антропометрическим изменениям физического развития (физическая высота и вес организма) в зависимости от того, реализуется ли физическое воспитание в школах, которые имеют все необходимые материально-технические условия для проведения занятий или в школах, у которых нет таких условий.

Результаты исследования показали, что не было статистически значимой разницы в антропометрических изменениях физического роста и веса организма между этими группами.

 

Ключевые слова: преподавание физического воспитания, материально-технические условия, антропометрия, физическое развитие, физическая высота, вес организма.

 

Литература/References

Бан­ђур, Б., Круљ, Р. и И. Ра­до­ва­но­вић (1996). Ста­ти­сти­ка у пе­да­го­шком ис­тра­жи­ва­њу. Бе­о­град.

Бер­ко­вић, Л. (1978). Методика физичког васпитања. Београд: Партизан/ Савез за физичку културу Југославије.

Ви­шњић, Д. (1984). Оса­вре­ме­њи­ва­ње на­ста­ве фи­зич­ког вас­пи­та­ња као ис­тра­жи­вач­ки за­да­та­ка, Фи­зич­ка кул­ту­ра, 3, Бе­о­град.

Ива­нић, С. (1988). Кри­те­ри­ју­ми за про­це­ну фи­зич­ког раз­во­ја и фи­зич­ких спо­соб­но­сти де­це и омла­ди­не уз­ра­ста 7–19 го­ди­на (нор­ма­ти­ви), Бил­тен, 13. Београд: Град­ска са­мо­у­прав­на ин­те­ре­сна за­јед­ни­ца фи­зич­ке кул­ту­ре.           

Јо­ва­но­вић, А. (1998).  Ди­на­ми­ка раз­во­ја мор­фо­ло­шких и ан­тро­по­ло­шких ди­мен­зи­ја уче­ни­ка основ­них шко­ла из Бе­о­гра­да. (Док­тор­ска ди­сер­та­ци­ја). Београд: Фа­кул­тет фи­зич­ке кул­ту­ре.

Катанић, М. (2010). Утицај различитих материјално-техничких услова и начина организације наставе на антропометријски и моторички статус ученика. (Магистарски рад). Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Крсмановић, Б. (1985). Ефикасност наставе физичког васпитања у зависности од модела наставног програма. (Докторска дисертација). Нови Сад: Факултет физичке културе.

Ку­ре­лић, Н., Мо­ми­ро­вић, К., Сто­ја­но­вић, М., Штурм, Ј., Ра­до­је­вић, Ђ. и Н. Ви­скић-Шта­лец (1997). Струк­ту­ра и раз­вој мо­то­рич­ких ди­мен­зи­ја омла­ди­не. Београд: Ин­сти­тут за на­уч­на ис­тра­жи­ва­ња/Фа­кул­тет за фи­зич­ко вас­пи­та­ње од 1–4 раз­ре­да основ­не шко­ле/За­вод за уџ­бе­ни­ке и на­став­на сред­ства.

Марковић, Ј. (2016). Ефикасност алтернативног програма наставе физичког васпитања у млађим разредима основне школе. (Докторска дисертација).  Ужице: Учитељски факултет.

Ми­ла­но­вић, Љ. (1997). На­ста­ва фи­зич­ког вас­пи­та­ња од 1–4 раз­ре­да основ­не шко­ле. Београд: За­вод за уџ­бе­ни­ке и на­став­на сред­ства.

Милановић, Љ., Стаматовић, М. и Г. Шекељић (2008). Теорија и методика наставе физичког васпитања. Ужице: Учитељски факултет, 212–215.

Му­жић, В. (1977). Ме­то­до­ло­ги­ја пе­да­го­шког ис­тра­жи­ва­ња. Сарајево: Свје­тлост.

Ста­ма­то­вић, М. (1990). Фи­зич­ко ве­жба­ње сва­ко­днев­на по­тре­ба уче­ни­ка, Жи­вот и шко­ла, 39(2), За­греб, 221–228.

Ста­ма­то­вић, М. (2002). Ис­пи­ти­ва­ње ефи­ка­сно­сти на­ста­ве фи­зич­ког вас­пи­та­ња код уче­ни­ка че­твр­тог раз­ре­да основ­не шко­ле у за­ви­сно­сти да ли се на­ста­ва ор­га­ни­зу­је као „раз­ред­на“ или „пред­мет­на“. (Док­тор­ска ди­сер­та­ци­ја). Београд: Фа­кул­тет за спорт и фи­зич­ко вас­пи­та­ње.

Стаматовић, М. и Г. Шекељић (2006). Утицај различитих концепција наставе физичког васпитања на моторички статус ученика млађег школског узраста, Зборник радова, Интердисциплинарна научна конференција са међународним учешћем. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања, 301–310.

Ћелеш, Н. (2007). Разлике морфолошких карактеристика и моторичких способности ученика петих разреда урбаних и руралних основних школа Санског Моста, Гласник Антрополошког друштва Југославије, 97–109.

Шекељић, Г. и М. Стаматовић (2006). Допринос наставе физичког васпитања     промени морфолошког статуса ученика млађег школског узраста, Зборник               радова, Интердисциплинарна научна конференција са међународним учешћем. Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања, 311–318.