Преузмите комплетан рад/Download


Аутор/Authors:  Живорад Марковић

 

УДК 159.943.072-053.4

 

ПРЕЦИЗНОСТ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА – РАЗЛИКЕ ПО ПОЛУ

Апстракт: Циљ рада је био да се истраже евентуалне разлике у прецизности деце предшколског узраста. Истраживање је реализовано у Предшколској установи „Дечја радост“ у Свилајнцу у првом полугодишту школске 2017/2018. године. У овој установи предшколски узраст обухваћен је предшколским васпитањем и то програмом целодневног и полудневног боравка, по моделу А. У истраживању је учествовало 116 предшколаца, подељених на два субузорка у односу на пол и то: 62 дечака и 54 девојчицe. За процену прецизности примењено је шест стандардизованих кретних задатака: котрљање лопте испод столице, набацивање обруча на сталак, гађање вертикалног циља, гађање вертикалног квадрата, убацивање лопте у кош и гађање чуњева. На скалираним подацима примењена је мултиваријантна анализа варијансе, дискриминативна анализа и Рojев тест. Вредности мултиваријантне анализе варијансе и дискриминативне анализе указују да између дечака и девојчица у односу на шест истраживаних моторичких варијабли постоји статистички значајна разлика и јасно дефинисана граница са нивоом статистичке значајности од р=0,000. Ројевим тестом констатована је статистички значајна разлика између дечака и девојчица у односу на свих шест истраживаних варијабли и она је у корист дечака.

Кључне речи: прецизност, предшколци, пол.


THE PRECISENESS OF PRESCHOOLERS – DIFFERENCES BY GENDER

Summary: The goal of this work was to study eventual differences in preciseness of the         preschoolers. The research was realized in a preschool „Decija Radost“ in Svilajnac in the first term of 2017/2018 school year. 116 preschoolers participated in this research. They were divided into two sub samples according to gender: 62 boys and 54 girls. For the evaluation of the preciseness six standardized movement tasks were used: rolling of a ball under the chair, throwing of a loop onto the post, shooting of vertical targets, shooting of a vertical square, putting the ball into the basket and shooting of the clubs. Multivariant analysis of the variance was applied, discriminative analysis, Roy’s test. The values of the multivariant analysis of the variance and discriminative analysis indicate that between boys and girls in relation to all six researched motor variables there is statistically significant difference and clearly defined imit with the level of statistical significance p = 0,000. The significant statistical difference was stated by the use of Roy’s test between boys and girls in relation to all six studied variables and it is in favour of the boys.

 

Keywords: preciseness, preschoolers, gender.

 

Литература/References

Bala, G. (2002). Strukturalne razlike motoričkih sposobnosti dečaka i devojčica u predškolskom uzrastu, Pedagoška stvarost, 48(9-10), 744–752.

Cadenas Sánchez, C., Artero, E. G., Concha, F., Leyton, B. and J. Kain (2015). Anthropometric Characteristics and Physical Fitness Level in Relation to Body Weight Status in Chilean Preschool Children, Nutricion Hospitalaria, 32(1), 346–353.

Cvetković, M., Popović, B. i D. Jakšić (2007). Razlike u motoričkim sposobnostima predškolske dece u odnosu na pol. U: N. Smajlović (ed.): Zbornik naučnih i stručnih radova II međunarodnog simpozijuma „Nove tehnologije u sportu“. Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, 288–293.

Horvat, V., Babić, V. and Ј. Miholić (2013). Gender Differences in Some Motor Abilities of Preschool Children, Croatian Journal of Education, 15(4), 959–980.

Jurimae, T. and M. Visnapuu (2008). The Influence of Basic Body and Hand Аnthropometry on the Results of Different Throwing Tests in Young Handball and Basketball Players, Anthropologischer Anzeiger, 66(2), 223–236.

Kosinac, Z. i R. Katić (1999). Longitudinalna studija razvoja morfološko-motoričkih karakteristika dečaka i devojčica od 5. do 7. godina. U: II međunarodna znanstvena konferencija. Dubrovnik: Hrvatska, 144–147.

Pržulj, D. (2000). Aнtropomotorika. Srpsko Sarajevo: Fakultet fizičke kulture.

Strahonja, A. i V. Janković (1974). Metrijske karakteristike testova za procjenu faktora preciznosti ciljanjem, Kineziologija, 4(2), 69–75.

Taboroši, A. and S. Halaši (2013). The Gender Differences in Anthropometric Characteristics, Body Composition and Motor Abilities of Junior School age Children. In: D. Madić (ed.): Proceedings Book of 3rd International Scientific Conference Exercise and Quality of Life. Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, 251–257.

Бала, Г. (1981). Структура и развој морфолошких и моторичких димензија деце САП Војводине. Нови Сад: Факултет физичке културе/ ООУР Институт физичке културе.

Бала, Г., Поповић Б. и Е. Сабо (2006). Истраживања на предшколској деци у Новом Саду. У: Г. Бала (ур.): Физичка активност дечака и девојчица предшколског узраста. Нови Сад: Факултет физичке културе, 75–102.

Курелић, Н., Момировић, К., Стојановић, М., Штурм, Ј., Радојевић, Ђ. и Н. Вискић Шталец (1975). Структура и развој морфолошких и моторичких димензија омладине. Београд: Институт за научна истраживања/ Факултет физичког васпитања.

Марковић, Ж. и Г. Шекељић (2008). Утицај боравка у предшколским установама на физички развој и физичке способности, Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 9, 79–94.

Нићин, Ђ. (2001). Антропомоторика. Нови Сад: Факултет физичке културе.

Херодек, К. (2006). Општа антропомоторика. Ниш: СИА.