Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Зорица Милинковић

 

УДК 37.012:303.433.2 

 

ДОМЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА У ПРИМЕНИ СТУДИЈЕ СЛУЧАЈА У ПЕДАГОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Ап­стракт: Су­шти­на сту­ди­је слу­ча­ја, као вр­сте пе­да­го­шких ис­тра­жи­ва­ња, са­сто­ји се у са­гле­да­ва­њу свих ва­жни­јих аспе­ка­та јед­не по­ја­ве или си­ту­а­ци­је, узи­ма­ју­ћи за је­ди­ни­цу про­у­ча­ва­ња по­је­дин­ца, гру­пу, ор­га­ни­за­ци­ју, ло­кал­ну за­јед­ни­цу, це­лу кул­ту­ру, или би­ло ко­ји са­став ко­ји се сма­тра за­себ­ном це­ли­ном. Сту­ди­ји слу­ча­ја у про­це­су вас­пи­та­ња тре­ба по­све­ти­ти по­себ­ну па­жњу јер она до­при­но­си це­ло­ви­том и про­ду­бље­ном про­у­ча­ва­њу слу­ча­ја. Циљ ра­да је раз­ма­тра­ње кључ­них ка­рак­те­ри­сти­ка сту­ди­је слу­ча­ја, при че­му ће се по­себ­на па­жња усме­ри­ти на ана­ли­зу до­ме­та и огра­ни­че­ња ове вр­сте ис­тра­жи­ва­ња у пе­да­го­ги­ји. Сход­но то­ме, у ра­ду се раз­ма­тра­ју тер­ми­но­ло­шке ди­ле­ме у ве­зи са на­зи­вом сту­ди­ја слу­ча­ја, ука­зу­је се на бит­не ка­рак­те­ри­сти­ке сту­ди­је слу­ча­ја, ко­је пред­ста­вља­ју и ње­не по­зи­тив­не стра­не, ана­ли­зи­ра­ју се мо­гућ­но­сти при­ме­не сту­ди­је слу­ча­ја у ис­тра­жи­ва­њи­ма у пе­да­го­ги­ји.

 

Кључ­не ре­чи: сту­ди­ја слу­ча­ја, ис­тра­жи­ва­ње, ква­ли­та­тив­на ис­тра­жи­ва­ња.

 

ДОСЯГАЕМОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА КЕЙСОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Резюме: Суть метода кейсов, в качестве вида педагогических исследований, состоит в рассмотрении всех важных аспектов явления или ситуации, принимая для единицы исследования личность, группу, организацию, местное сообщество, совокупную культуру, или любую группу, которая считается отдельным целым. Особого внимания следует уделять методу кейсов в процессе воспитания, поскольку он способствует всестороннему и углубленному изучению этого дела. Цель состоит в том, чтобы рассмотреть ключевые особенности метода кейсов, где особое внимание будет направлено на анализ досягаемости и ограничений такого рода исследований в педагогике. Соответственно, в настоящей работе рассматриваются терминологические дилеммы, связанные с названием метод кейсов, автор указывает на существенные характеристики метода кейсов, которые представляют и его положительные стороны, а также автор анализирует возможность применения метода кейсов в педагогических исследованиях.

 

Ключевые слова: метод кейсов, исследование, качественные исследования.

 

Литература/References

Баковљев, М. (1997). Основи методологије педагошких истраживања. Београд: Научна књига.

Банђур, В. и Н. Поткоњак (1999). Методологија педагогије. Београд: Савез педагошких друштава Војводине.

Биличић, М. (2005). Метода случаја у знаности и настави, Поморство, 19, 217–228.

Гојков, Г., Круљ, Р. и М. Кундачина (2002). Лексикон педагошке методологије. Вршац: Виша школа за образовање васпитача.

Гојков, Г. (2007). Квалитативна истраживачка парадигма у педагогији. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.

Милић, В. (1977). Социолошки метод. Београд: Нолит.

Мужић, В. (1968). Методологија педагошких истраживања. Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

Пејчић, Б. (прир.) (1995). Методологија емпиријског научног истраживања. Београд: Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет.

Ристић, Ж. (2006). О истраживању, методу и знању. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Савићевић, Д. (2011). Увод у методологију андрагогије. Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“.

Фајгељ, С. (2004). Методе истраживања понашања. Београд: Центар за примењену психологију.

Халми, А. (2005). Стратегија квалитативних истраживања у примијењеним друштвеним знаностима. Загреб: Наклада „Слап“.

Cohen, L., Manion, L. i K. Morrison (2007). Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada „Slap“.

Шевкушић, С. (2008). Квалитативна студија случаја у педагошким истраживањима: сазнајне могућности и ограничења, Зборник Института за педагошка истраживања, 2, 239–256.

Шевкушић, С. (2011). Квалитативна истраживања у педагогији. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Yin, R. K. (2007). Studija slučaja – dizajn i metode. Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Yin, R. K. (2014). Case Study Research Design and Methods, Series No. 5. Thousand Oaks, CA: Sage.