Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Authors: Mиа Р. Марић, Марија Д. Сакач

 

УДК 316.346.32-053.6

 

ПРИРОДА И КВАЛИТЕТ РЕЛАЦИЈА ДЕЦЕ И МЛАДИХ ПРЕМА СТАРИМ ОСОБАМА У НАШОЈ СРЕДИНИ

Ап­стракт: С об­зи­ром на све при­сут­ни­ји јаз из­ме­ђу ге­не­ра­ци­ја деч­јег уз­ра­ста и мла­дих, са јед­не стра­не, и ста­ри­је по­пу­ла­ци­је, са дру­ге стра­не, кроз овај рад ће на­сто­ја­ти да се при­ка­жу ре­зул­та­ти са­вре­ме­них сту­ди­ја у на­шој сре­ди­ни ко­је се ба­ве овом про­бле­ма­ти­ком, као и да се да­ју пе­да­го­шке смер­ни­це од ко­јих тре­ба по­ла­зи­ти у ра­ду са де­цом и мла­ди­ма, ка­ко би се њи­хов од­нос пре­ма ста­ри­ма по­ди­гао на ви­ши ни­во.

Пре­гле­дом са­вре­ме­не ли­те­ра­ту­ре ко­ја се ба­ви од­но­сом мла­дих пре­ма ста­рој по­пу­ла­ци­ји у на­шој сре­ди­ни, али и ди­рект­ним уви­дом у ак­ту­ел­ну си­ту­а­ци­ју у дру­штву, уоча­ва се не­га­ти­ван од­нос мла­дих пре­ма ста­ри­ма и ста­ре­њу, у свим кључ­ним жи­вот­ним под­руч­ји­ма, као што су по­ро­ди­ца, вас­пи­та­ње, обра­зо­ва­ње, рад и сл. Не­го­ва­ње ис­прав­ног од­но­са пре­ма ста­ри­ји­ма и под­сти­ца­ње обо­стра­ног ува­жа­ва­ња и по­што­ва­ња кључ­но је, ка­ко за пра­ви­лан пси­хо­со­ци­јал­ни раз­вој де­це и мла­дих и њи­хо­ву еду­ка­ци­ју и вас­пи­та­ње у же­ље­ном сме­ру, та­ко и за ква­ли­тет жи­во­та и пси­хич­ко бла­го­ста­ње ста­ри­је по­пу­ла­ци­је.

Глав­ни циљ ра­да пред­ста­вља при­ка­зи­ва­ње ак­ту­ел­ног од­но­са де­це и мла­дих пре­ма ста­ри­јој по­пу­ла­ци­ји у на­шем дру­штву, пу­тем на­ла­за раз­ли­чи­тих сту­ди­ја ко­је су се ба­ви­ле овим про­бле­мом у на­шој сре­ди­ни, пре све­га, ка­ко би се под­ста­кло кре­и­ра­ње од­го­ва­ра­ју­ћих пе­да­го­шко-раз­вој­них про­гра­ма, ко­ји­ма би се по­бољ­шао ква­ли­тет од­но­са мла­дих пре­ма ста­ри­ма, чи­ме ће се зна­чај­но до­при­не­ти еду­ка­ци­ји и вас­пи­та­њу ге­не­ра­ци­ја ко­је до­ла­зе.

 

Кључ­не ре­чи: де­ца и мла­ди, по­пу­ла­ци­ја ста­рих, со­ци­јал­на сре­ди­на,  по­ро­ди­ца, обра­зов­ни си­стем.

 


NATURE AND QUALITY OF CHILDREN AND YOUTH RELATIONS TO  ELDERLY PEOPLE IN OUR SOCIAL ENVIRONMENT

Summary: Given the present generation gap between the children and the youth on one hand, and the elderly population on the other, in this paper the results of recent studies in our community dealing with these problems will be presented, and the pedagogical guidelines from which we should start to work with children and young people in the aim of raising the quality of their relation to the elderly to a higher level will be provided.

By reviewing the literature dealing with the relationship of the young people to the elderly population in our community, and also by direct insight into the current situation in the society, we can observe a negative relation of the young to the old people and the aging, in all key areas of life, such as family, education, training, work etc. Fostering the correct attitude towards the elderly and encouraging mutual respect and understanding is crucial, both for the proper psychosocial development of children and young people, their education and upbringing in the desired direction, and for the quality of life and psychological well-being of the elderly population.

The main objective of this paper is to reveal the actual relationship of children and young people to older people in our society, through the findings of different studies that have dealt with this problem in our community, above all, to encourage the creating of appropriate pedagogical development programs that would improve the quality of  relation of the young to the old people, which will significantly contribute to the education and upbringing of the future generations.

Keywords: children and youth, the elderly population, social environment, family, educational system.

 

Литература/References

Аgencija za evropske integracije i saradnju sa udruženjima (2010). Zvezde Beograda 2010. – Najbolji projekti organizacije civilnog društva finansirani iz budžeta grada Beograda u 2010. godini.

Allport, G. W. (1954). The nature of prejudice. Cambridge, MA: Perseus Books.

Ћировић, И., Павловић, М. и С. Гашић-Павишић (2012). Ставови деце према старима. Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Despotović, M. (2012).  Merenje uticaja socijalne mreže i socijalne podrške na zdravlje i kvalitet života starih, PONS – medicinski časopis, 9(2), 70–76.

Đorđević, Z., Erceg, P., Despotović, N., Milošević, D. P. i M. Davidović (2007). Predrasude prema starenju. U: M. Tasić, M. Davidović, A. Milićević-Kalašić i G. Ševo (ur.): Gerijatrijski praktikum. Beograd: Gradski zavod za gerontologiju, kućno lečenje i negu, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara“, 1–5.

Gavrilović, D. (2008). Projekat „U susret starima“, Socijalna misao, 1, 143–146.

Гашић-Павишић, С. (2012). Педагошке импликације истраживања о ставовима деце и младих према старијим особама. Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Jovanović, S. (2009). Doprinos psihologije uspešnijem životu u starosti, Gerontologija, 1, 25–38.

Jovanović, S. (2010). Tolerancija i međugeneracijska solidarnost – preduslovi uspešnog starenja, Gerontologija, 37(2), 285–293.

Komatina, S. (2003). Dominantne predstave o starosti, Stanovništvo, 1-4, 147–160.

Љубичић, М. (2012). Генерацијски сукоб: друштвена конструкција стварности? Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Maксић, С. (2012). Лепо је бити млад, али није мали успех ни остарити, Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Маrić, М. (2010). Osobine ličnosti, životni događaji i anksioznost adolescenata, Primenjena psihologija, 1, 39–57.

Марић, М. и З. Нововић (2010). Чиниоци који доприносе појави дисфоричних реакција у адолесценцији, Педагошка стварност, 3-4, 317–325.

Марић, М. (2011а). Проблематично понашање деце и адолесцената – појам, учесталост, порекло и превенција, Норма, 16(2), 175–183.

Marić, M. (2011b). Socio-demografski činioci i upotreba psihoaktivnih supstanci u adolescenciji, Stanovništvo, 2, 91–113.

Marić, M. (2012a). Ličnost, emocionalna stanja i sredinski faktori kao činioci upotrebe cigareta u adolescenciji, Nastava i vaspitanje, 61(3), 478–493.

Марић, М. (2012b). Перманентно образовање, опште задовољство животом и психичко благостање, Андрагошке студије, 1, 81–98.

Марић, М. (2012c). Однос деце и младих према популацији старих особа посматрано кроз различите социјалне контексте, Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Марушић, M. (2012). Особености професионалног развоја наставника старије старосне доби. Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и  Геронтолошко друштво Србије.

Милић, А. (2012). Млади и стари у породици, Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Milićević-Kalašić, A. (2010). Unapređenje mentalnog zdravlja starijih – od strategije do realnosti, Gerontologija, 37(2), 131–140.

Mirić, J. (2011). Jedan pokušaj merenja nedisciplinovanog ponašanja u školi, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43(2), 299–311.

Mирков, С. (2012). Целоживотно учење у функцији личног развоја и квалитета живота. Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Пејатовић, А., Пекеч, К. и Е. Кецап (2012). Комуникација између младих и старих у организованим образовним активностима. Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Peruničić, I. i J. Mirić (2011). Rasprostranjenost imorala u stavovima učenika i studenata prema školskim prestupima, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 43(2), 283–298.

Petrović, D. (2010). Kognitivno zdravlje i problemi ostarele populacije, Gerontologija, 37(2), 111–122.

Pešić, Lj. (2007). Socijalni i zdravstveni problemi osoba u poznim godinama života, Acta Medica Medianae, 46(2), 45–48.

Половина, Н. (2012). Однос остарелих родитеља и њихове деце у светлу међугенерацијске етике породичног живота. Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Rašević, M. i B. Mijatović (2004). Ka zadovoljenju potreba populacije starih lica, Sociološki pregled, 38(4), 481–506.

Rašević, M. i G. Penev (2001). Demografska sadašnjost i neposredna budućnost Beograda, Sociološki pregled, 3–4, 261–276.

Srnić, J. (2010). Nasilje nad starim osobama, Temida, 1, 95–111.

Stanković, A. (2010). Pozitivan stav produžuje život. Pristupano dana 24. marta 2013., na http://www.zzjzpgz.hr/nzl/41/stav.htm.

Stepanović, I., Pavlović-Babić, D. i Z. Krnjaić (2009). Ispitivanje uzora i idola srednjoškolaca u Srbiji, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 41(2), 401–417.

Ševkušić-Mandić, S. G. (1998). Kooperativno učenje kao oblik aktiviranja učenika, Nastava i vaspitanje, 47(3), 355–374.

Ševkušić-Mandić, S. G. (2003). Kreiranje uslova za kooperativno učenje: osnovni elementi, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 35, 94–110.

Ševo, G. (2007). Zdravstvene i socijalne potrebe starih. U: M. Tasić, M. Davidović, A. Milićević-Kalašić, G. Ševo (ur.): Gerijatrijski praktikum. Beograd: Gradski zavod za gerontologiju, kućno lečenje i negu, Kliničko-bolnički centar „Zvezdara“, 6–14.

Tomašić, J. (2011). Doprinosi li međugrupni kontakt pozitivnijim implicitnim i eksplitinim stavovima adolescenata prema starijim osobamama?, Život i škola, 26(2), 83–100.

Урошевић, Р. (2012). Волонтирање као подржавајући контекст развијања међугенерацијске солидарности. Зборник резимеа научне конференције Однос младих према старима и старењу. Београд: Институт за педагошка истраживања и Геронтолошко друштво Србије.

Vukosavljević-Gvozden, T., Opačić, G. i Z. Marić (2010). Iracionalne evaluacije i antisocijalno ponašanje adolescenata, Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja,  42(2), 263–276.