Скочи на садржај

Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author:  Мирјана М. Стакић, Мирјана M. Чутовић

УДК 371.3::811.163.41


ЧИТАНКА КАО МОТИВАЦИОНО СРЕДСТВО У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Апстракт: Ис­пи­ту­је­мо са­др­жај чи­тан­ке за че­твр­ти раз­ред основ­не шко­ле као мо­ти­ва­ци­о­ног сред­ства у функ­ци­ји уче­ња срп­ског је­зи­ка. Циљ је да утвр­ди­мо ми­шље­ња учи­те­ља о то­ме: 1) да ли са­др­жа­ји у чи­тан­ци мо­ти­ви­шу уче­ни­ке да ис­тра­жу­ју и са­мо­стал­но уче и 2) да ли са­др­жа­ји у чи­тан­ци упу­ћу­ју уче­ни­ке на уну­тар­пред­мет­ну и ме­ђу­пред­мет­ну ко­ре­ла­ци­ју. Ис­тра­жи­ва­ње је спро­ве­де­но 2016. го­ди­не на узор­ку од 153 учи­те­ља. Ре­зул­та­ти, по ми­шље­њу учи­те­ља, ука­зу­ју да са­др­жа­ји у чи­тан­ци у ве­ли­кој ме­ри не под­сти­чу уче­ни­ке да ис­тра­жу­ју и са­мо­стал­но уче  и не упу­ћу­ју их на уну­тар­пред­мет­ну и ме­ђу­пред­мет­ну ко­ре­ла­ци­ју. Сло­же­на и зна­че­њи­ма бо­га­та струк­ту­ра књи­жев­ног тек­ста омо­гу­ћа­ва пра­вље­ње број­них па­ра­ле­ла и по­ве­зи­ва­ње зна­чењ­ских сло­је­ва тек­ста ка­ко са жи­вот­ним ис­ку­ством уче­ни­ка, та­ко и са зна­њи­ма из дру­гих пред­ме­та и на­ста­вом гра­ма­ти­ке. На­ве­де­но им­пли­ци­ра да је нео­п­ход­но по­бољ­ша­ти ква­ли­тет чи­тан­ке у сег­мен­ту  ме­то­дич­ке апа­ра­ту­ре ко­ји пра­ти ана­ли­зу и ин­тер­пре­та­ци­ју књи­жев­них тек­сто­ва. Ква­ли­та­тив­на из­ме­на струк­ту­ре уџ­бе­ни­ка ти­ца­ла би се по­бољ­ша­ња мо­ти­ва­ци­је уче­ни­ка у ме­то­дич­кој апа­ра­ту­ри чи­тан­ке за уче­ње (ис­тра­жи­ва­ње и са­мо­ста­лан рад), и по­ве­зи­ва­ња на­ста­ве књи­жев­но­сти и са на­ста­вом гра­ма­ти­ке и са про­грам­ским са­др­жа­ји­ма дру­гих на­став­них пред­ме­та.

Кључ­не ре­чи: срп­ски је­зик, чи­тан­ка, мо­ти­ва­ци­ја, ко­ре­ла­ци­ја, на­ста­ва гра­ма­ти­ке.


A TEXTBOOK AS A MOTIVATIONAL MEANS IN THE SERBIAN LANGUAGE TEACHING

Summary: We examine the content of the textbook for the fourth grade of the primary school as a motivational means in the function of learning the Serbian language. The aim is to define the teachers’ opinions about: 1) whether the content in the textbook motivates students to explore and independently learn; and 2) whether the contents in the textbook refer students to internal and interrelated correlation between subjects. The survey was conducted in 2016 on the sample of 153 teachers. The results, in the opinion of the teachers, suggest that the contents in the textbook do not greatly encourage students to research and learn independently and do not refer them to a large extent the to the internal and interrelated correlation between subjects. The complex and meaningfully rich structure of the literary text enables them to make numerous parallels and relations between the meaningful strata of the text both with the students’ life experience, as well as with their knowledge from other subjects and grammar. The above implies that it is necessary to improve the quality of the textbook in the segment of the methodical apparatus used in the analysis and interpretation of literary texts. A qualitative change in the structure of the textbook would concern improvements in the methodical apparatus of the learner’s motivation for learning (research and independent work), and making correlation of literature teaching with both grammar teaching and the curriculum content of other subjects.

Keywords: the Serbian language, a textbook, motivation, correlation, teaching grammar.


Литература/References

Аврамовић, З. и М. Вујачић (2010). Однос квалитативне и квантитативне методе истраживања школских уџбеника, Теме, XXXIV(2), 447–461.

Антић, С. (2009). Савремена схватања уџбеника: последице на конструкцију и мерила квалитета, Иновације у настави, XXII(4), 25–39.

Антић, С. (2016). Уџбеник у мозаику различитих перспектива. У: А. Пешикан (ур.): Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења. Ужице: Универзитет у Крагујевцу/Учитељски факултет у Ужицу, 21–34.

Bašić, S. (2006). Otvorena nastava kao teorijski konstrukt, Pedagogijska istraživanja, 3(1), 21–31.

Богавац, Д. (2009). Структура уџбеника у функцији трајних и примењивих знања, Иновације у настави, XXII(4), 50–56.

Влаховић, М. Б. (2009). Уџбеник у сусрет сутрашњици образовања. У: Н. Поткоњак (ур.): Будућа школа. Београд: Српска академија образовања, 1090–1110.

Gjuran, N. (2008). Od motivacije igrokazom do učenja jezičnih sadržaja, Hrvatski: časopis za teoriju i praksu nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja, te medijske kulture, 6(2), 279–289.

Закон о уџбеницима. Службени гласник Републике Србије, бр. 68, 2015.

Златић, Л. и Д. Петровић-Бјекић (1999). Облици учења у читанкама за 3. и 4. разред основне школе из угла активне наставе. У: Н. Лакета (ур.): Вредности савременог уџбеника III. Ужице: Универзитет у Крагујевцу/Учитељски факултет у Ужицу, 295–310.

Ивић, И., Пешикан, А. и С. Антић (2008). Општи стандарди квалитета уџбеника: водич за добар уџбеник. Нови Сад: Платонеум.

Јевтовић, Б. (2011). Питања и налози у три жанровски различита текста у читанкама и активност ученика, Иновације у настави, 24(2), 49–63.

Јовановић, А. (2006).  Разумевање књижевног текста у односу са другим наставним предметима – теоријско-методички аспект, Иновације у настави, XIX(1), 97–107.

Kolstad, R., L. Briggs and K. Whalen (1996). Incorporating language arts into the mathematics curriculum: A literature survey, Education, 116, 423–532.

Koludrović, M. i I. Reić-Ercegovac (2010). Podsticanje učenika na kreativno mišljenje u suvremenoj nastavi, Odgojne znanosti, 12(2), 427–439.

Мијановић, Н. (1999). Теоријско-методолишки аспекти проучавања савременог уџбеника. У: Н. Лакета (ур.): Вредности савременог уџбеника III. Ужице: Универзитет у Крагујевцу/Учитељски факултет у Ужицу, 137–149.

Миловановић, Б. (2014). Дидактичко-методичка апаратура књижевних текстова учитанкама за млађе разреде основне школе, Зборник радова Учитељског факултета Призрен – Лепосавић, 8, 139–150.

Moyer, P. S. (2000).  Communicating mathematically: Children’s literature as a natural connection, The Reading Teacher, 54(3), 246‒255.

Мркаљ, З. и Д. Плут (2007). Квалитет читанки за млађе ученике основне школе. У: Д. Плут (ур.): Квалитет уџбеника за млађи школски узраст. Београд: Институт за психологију Филозофског факултета, 51–95.    

McDuffe, A. R. and T. Young (2003). Promoting mathematical discourse through children’s literature, Teaching Children Mathematics, 9(7), 385–92.

Pedagoška enciklopedija (1989). Beograd/Zagreb/Sarajevo/Titograd/Novi Sad: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva/Školska knjiga/Svjetlost/Republički zavod za napređivanje vaspitanja i obrazovanja/Izdavanje udžbenika i udžbeničke literature/Zavod za izdavanje udžbenika.

Петровачки, Љ. (2008). Методичка истраживања у настави српског језика и књижевности. Нови Сад: Филозофски факултет.

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања. Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 10, 2006.

Правилник о Наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања. Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 2, 2010.

Пешикан, А. и С. Антић (2007). Како уградити идеје активног учења у уџбеник, Настава и историја, 7, 147–167.

Pešić, J. (2005a). Problemski diskurz udžbenika, Psihologija, 38(3), 225–237.

Pešić, J. (2005b). Sociokulturni pristup udžbeniku, Psihologija, 38(4), 369–381.

Плут, Д. (2003). Уџбеник као културно-потпорни систем. Београд: Завод за  уџбенике и наставна средства, Филозофски факултет, Институт за психологију.

Пурић, Д. и Б. Стојановић (2013). Читанка у функцији доживљавања, разумевања и тумачења књижевног дела у настави у млађим разредима основне школе. У: Р. Николић (ур.): Настава и  учење – квалитет васпитно-образовног процеса. Ужице: Универзитет у Крагујевцу/Учитељски факултет у Ужицу, 387–396.

Пурић, Д. (2016). Читанка и могућности тумачења књижевног текста у настави. У: А. Пешикан (ур.): Настава и учење –  уџбеник у функцији наставе и учења. Ужице: Универзитет у Крагујевцу/Учитељски факултет у Ужицу, 75–90.

Стакић, М. и М. Чутовић (2016). Ставови учитеља о уџбенику из граматике као мотивационом средству за самостално учење. У: А. Пешикан (ур):  Настава и учење – Уџбеник у функцији наставе и учења. Ужице: Универзитет у Крагујевцу/Учитељски факултет у Ужицу, 91–104.

Smith, J. (1995). A different angle for integrating mathematics, Teaching Children Mathematics, 1(5), 288–94.

Стојковић, Љ. (1984). Теоријске претпоставке дидактичке анализе облика учења у основношколским читанкама, Зборник 17 Института за педагошка истраживања,113–138.

Стојковић, Љ. (1987). Облици учења у основношколским читанкама. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Францишковић, Д. (2011). Читанка и методолошко обликовање програмског садржаја, Методички видици, 2(2), 12–17.

Цветановић, З. (2007). Дидактичко-методичка апаратура у читанкама за млађе разреде основне школе – структура и функција, Иновације у настави, XIX(3), 75–83.

Цветановић, З. (2012). Читанка у разредној настави. Београд: Учитељски факултет.

Шефер, Ј., Лазаревић, Е. и Е. Стевановић (2008). Језик уџбеника: подстицај или препрека, Зборник Института за педагошка истраживања, 40(2), 347–368.

Welchman-Tischler, R. (1992). How to Use Children’s Literature to Teach Mathematics (NCTM How to – Series). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Whitin, D. and C. Gary (1994). Promoting mathematical explorations through children’s literature, Arithmetic Teacher 41 (March), 394–400.