Скочи на садржај

Преузмите комплетан рад/Downloads

Аутор/Author: Далиборка С. Пурић

УДК 371.3::811.163.41


ВЕЖБАЊЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂИВАЊА УСМЕНОГ И ПИСАНОГ ИЗРАЖАВАЊА УЧЕНИКА МЛАЂЕГ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Ап­стракт: Са­вре­ме­но дру­штво, из­ме­ђу оста­лог, ка­рак­те­ри­ше сво­је­вр­сна кри­за у кул­ту­ри, ко­ја се тран­спо­ну­је и на кул­ту­ру го­во­ра и кул­ту­ру пи­са­ног из­ра­жа­ва­ња. Иако је уче­шће вас­пит­но­о­бра­зов­них ин­сти­ту­ци­ја у ре­ша­ва­њу овог про­бле­ма нео­п­ход­но, и са­ма на­ста­ва срп­ског је­зи­ка у основ­ној шко­ли су­о­ча­ва се са број­ним иза­зо­ви­ма раз­ви­ја­ња кул­ту­ре из­ра­жа­ва­ња уче­ни­ка.

Аутор у ра­ду ис­пи­ту­је зна­чај ве­жба­ња у на­ста­ви срп­ског је­зи­ка у функ­ци­ји раз­ви­ја­ња је­зич­ке кул­ту­ре уче­ни­ка мла­ђег школ­ског уз­ра­ста. За­да­ци ис­тра­жи­ва­ња од­но­си­ли су се на ис­ку­ства учи­те­ља (N = 273) у ве­зи са вр­ста­ма ве­жба­ња у на­ста­ви кул­ту­ре је­зич­ког из­ра­жа­ва­ња, у ци­љу уна­пре­ђи­ва­ња (а) усме­ног и (б) пи­са­ног из­ра­жа­ва­ња. Ре­зул­та­ти ис­тра­жи­ва­ња по­ка­зу­ју да се ор­то­еп­ска ве­жба­ња при­ме­њу­ју у нај­ве­ћој ме­ри у функ­ци­ји уна­пре­ђи­ва­ња усме­ног из­ра­жа­ва­ња, при че­му у пр­вом и дру­гом раз­ре­ду до­ми­ни­ра­ју ар­ти­ку­ла­циј­ска, а у тре­ћем и че­твр­том ак­це­нат­ска ве­жба­ња. Нај­че­шћи об­лик ве­жба­ња пи­са­ног из­ра­жа­ва­ња у пр­вом и дру­гом раз­ре­ду  је­сте дик­тат, док су у тре­ћем и че­твр­том раз­ре­ду нај­за­сту­пље­ни­ји пи­са­ни са­ста­ви. По­ме­ра­њем те­жи­шта на­став­них за­да­та­ка ка раз­ви­ја­њу је­зич­ких и стил­ских вред­но­сти из­ра­жа­ва­ња, уче­ни­ци би се у ве­ћој ме­ри под­сти­ца­ли да при­ме­њу­ју сте­че­но зна­ње у соп­стве­ној је­зич­кој прак­си, у усме­ном и пи­са­ном из­ра­жа­ва­њу, и на тај на­чин би се ­све­о­бу­хват­ни­је ан­га­жо­ва­ли и њи­хо­ви ства­ра­лач­ки по­тен­ци­ја­ли, у функ­ци­ји уна­пре­ђи­ва­ња је­зич­ке пи­сме­но­сти. 

Кључ­не ре­чи: ве­жба­ње, усме­но из­ра­жа­ва­ње, пи­са­но из­ра­жа­ва­ње,  на­ста­ва срп­ског је­зи­ка у мла­ђим раз­ре­ди­ма основ­не шко­ле, учи­тељ.


EXERCISE IN SERBIAN LANGUAGE TEACHING IN THE FUNCTION  OF IMPROVEMENT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS’ ORAL  AND WRITTEN EXPRESSION

Summary: Modern society, among other things, is characterized by a kind of crisis in culture, which transposes both the culture of speech and the culture of written expression. Although the participation of the educational institutions in solving this problem is necessary, Serbian language teaching in the elementary school itself also faces numerous challengesof developing pupils’ culture of expression.

Author examines the importance of exercising in Serbian language teaching in the function of developing elementary school age pupils’language culture. Research tasks concerned teachers’ experience (N = 273) in relation to types of exercises in language culture teaching in order to promote (a) oral and (b) written expression. Results of the study show that orthoepic exercises are used to the greatest extent in the function of promoting oral expression, whereby articulation exercises are dominant in the first and second grade, and accent exercises in the third and fourth grade.The most common form of written exercises in the first and second grade is dictation, while the most frequent exercises in the third and fourth grade are written essays. By shifting the focus of teaching tasks to developing linguistic and stylistic values of expression, pupils would be more likely encouraged to apply acquired knowledge in their own language practice, in oral and written expression, and in this way, their creative potentials would be more comprehensively involved, in the function of promoting language literacy.

Key words: exercise, oral expression, written expression, Serbian language teaching in elementary school grades, teacher.


Литература/References

Ашић, Т. (2014). Наука о језику. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Брборић, В. (2004). Правопис српскога језика у наставној пракси. Београд: Чигоја штампа.

Visinko, K. (2010). Jezično izražavanje u nastavi hrvatskoga jezika – Pisanje. Zagreb: Školska knjiga.

Вучковић, М. (1993). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: ЗУНС.

Gottesman, D. i Mauro, B. (2006). Umijeće javnog nastupa: osvojite govornicu koristeći se glumačkim vještinama. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.

Ђорђевић, M. (2013). Књижевност у знаку кризе. Београд: Сербика.

Ђукић, С. (2016). Слободно препричавање у настави језичке културе (модел лексичко-семантичке вјежбе у млађим разредима основне школе). Прилози, V, 139–151.

Закон о основама система образовања и васпитања (2017). Просветни гласник, Службени гласник РС, бр. 88/2017.

Златић, М. и Ђорђевић, Ј. (2014): Проблеми културе писменог изражавања у основној школи. Синтезе, 5, 85–94.

Илић, П. (1983). Од слова до есеја. Сарајево: Свјетлост.

Илић, П. (1998). Методике наставе – српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад: Змај.

Јањић, М. (2008). Савремена настава говорне културе у основној школи. Нови Сад: Змај.

Key Competences for Lifelong Learning: European Reference Framework (2006).

Retrived January 29, 2019 from the World Wide Web https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC.

Ковачевић Микић, Д. (2012). Развијање језичких компетенција наставника и ученика и унапређивање наставе српског језика (област: усмено изражавање). У Б. Димитријевић (ур.): Образовање и савремени универзитет (58–72). Ниш: Филозофски факултет.

Kyriacou, C. (2001). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: EDUCA.

Милатовић, В. (2013). Методика наставе српског језика и књижевности у млађим разредима основне школе. Београд: Учитељски факултет

Миновић, М. (1978). Култура изражавања као наставна област. Прилози настави српскохрватског језика и књижевности, 9. Сарајево: Друштво наставника српскохрватског језика и књижевности СР БиХ, 1–12.

Николић, М. (1992). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Pavličević-Franić, D. (2005). Komunikacijom do gramatike, Razvoj komunikacijske kompetencije u ranom razdoblju usvajanja jezika. Zagreb: Alfa.

Правилник о наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања (2005). Просветни гласник, Службени гласник РС, бр. 1/2005.

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања (2017). Просветни гласник, Службени гласник РС, бр. 10/2017.

Пурић, Д. и Бојовић, Ж. (2016). Унапређивање културе језичког изражавања ученика у школском и ваншколском контексту. Култура, 156, 160–176.

Reljac Fajs, E. i Jerković, T. (2014). Pravopis u razrednoj nastavi hrvatskoga jezika. Hrvatski, XII(1), 37–55.

Rosandić, D. (1981). Metodičke osnove suvremene nastave hrvatskog ili srpskog jezika i književnosti u srednjoj školi. Zagreb: Školska knjiga.

Стевановић, Ј. и Димитријевић, М. (2013). Подстицање иницијативе, сарадње и стваралаштва у настави српског језика и књижевности. Зборник Института за педагошка истраживања, 45(2), 381–403.

Težak, S. (1985). Govorne vježbe u nastavi hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.

Howe, M. (2002). Psihologija učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Цветановић, З. (2009): Говорни узори ученицима даровитим за вештину говорења. У Г. Гојков (ур.): Даровити и друштвена елита (122–135). Вршац: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.

Шипка, М. (2011). Култура говора. Нови Сад: Прометеј.