Преузмите комплетан рад/Downloads

 

Аутори/Authors

Живорад M. Марковић

Горан В. Шекељић

 

УДК 371.322.5

 

ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА У КРОСУ

Ап­стракт: Ван­на­став­не ак­тив­но­сти уче­ни­ка управ­ну осно­ву до­би­ја­ју Оп­штим за­ко­ном о школ­ству 1958. го­ди­не, ка­да су шко­ле до­би­ле обaве­зу да их ор­га­ни­зу­ју ра­ди успе­шни­јег ор­га­ни­зо­ва­ња вас­пи­та­ња и обра­зо­ва­ња уче­ни­ка, про­ши­ри­ва­ња и обо­га­ћи­ва­ња дру­штве­ног жи­во­та и ра­зо­но­де уче­ни­ка. Ван­на­став­не ак­тив­но­сти ве­за­не за фи­зич­ко вас­пи­та­ње об­у­хва­та­ју: школ­ске сек­ци­је, так­ми­че­ња, кро­се­ве, из­ле­те, ло­го­ро­ва­ња, оста­ле ак­тив­но­сти у при­ро­ди и јав­не ма­ни­фе­ста­ци­је. Крос је тр­ча­ње на сред­њим и ду­гим ста­за­ма у при­ро­ди. То је јед­на од нај­ра­спро­стра­ње­ни­јих спорт­ских ди­сци­пли­на у све­ту. Из­раз по­ти­че од ен­гле­ске ре­чи cross-co­un­try, што зна­чи пре­ко по­ља. У на­став­ном пла­ну и про­гра­му за основ­не шко­ле, спорт­ска крос-так­ми­че­ња се сма­тра­ју ин­те­грал­ном ком­по­нен­том про­це­са фи­зич­ког вас­пи­та­ња и оба­ве­зом шко­ле да их ор­га­ни­зу­је за све уче­ни­ке. Пла­ном и про­гра­мом на­ста­ве фи­зич­ког вас­пи­та­ња пла­ни­ра­ју се два кро­са у то­ку школ­ске го­ди­не, а то су: про­лећ­ни и је­се­њи крос. Ор­га­ни­за­ци­ји кро­са у основ­ној шко­ли, по­себ­но у мла­ђим раз­ре­ди­ма основ­не шко­ле, тре­ба при­ћи крај­ње озбиљ­но. Мо­ра се узе­ти у об­зир уз­раст, као и фи­зи­о­ло­шке и пси­хо­фи­зич­ке ка­рак­те­ри­сти­ке уче­ни­ка овог уз­ра­ста. Да би крос остао у ле­пом се­ћа­њу, уче­ни­ци се мо­ра­ју при­пре­ми­ти. При­пре­ме уче­ни­ка су по­жељ­не (оба­ве­зне) за све раз­ре­де.

 

Кључ­не ре­чи: так­ми­че­ња, ван­на­став­не ак­тив­но­сти, крос, основ­но­школ­ски уз­раст.

 

 

CROSS COUNTRY RUNNING COMPETITIONS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

 

Summary: Extracurricular activities of students got legal basis by the introduction of school law in 1958, when schools got the obligation to organize extracurricular activities in order to successfully organize students’ education, broadening of social life and students’ free time. Extracurricular activities connected with physical education are: school clubs, competitions, street running, excursions, camping and other activities in nature and public manifestations. Cross country running is running on medium and long tracks in nature. This is one of the most frequent sports events in the world. In primary schools’ plan and programme cross country competitions are integral part of physical education and schools are obliged to organize cross country competitions for all primary schools students. Two cross country competitions are planned for one school year and these are spring cross country running and autumn cross country running. The organization of cross country competition especially for younger primary school students demands serious planning. Students’ age, physiological and psychophysical characteristics must be taken into consideration. In order to have nice memories from their cross country competition, students must be prepared. Preparations of students are obligatory for all school years.

 

Key words: competitions, extracurricular activities, cross country running, primary school age.

Литература/References

 

Буђа, И. (1995). Вратимо школска такмичења аматерима. Физичка култура, 49(3–4), 292–295.

Вишњић, Д., Милетић, К. и Јовановић, A. (2004). Теорија и методика физичког васпитања. Београд: Ауторско издање.

Илић, С. и Мијатовић, С. (2006). Историја физичке културе. Београд: ДТА ТРАДЕ.

Келер, Б. (1984). Прилог проучавању развоја морфолошких карактеристика и моторичких способности ученица виших разреда основне школе након примене десетомесечног програма рада пионирске атлетске школе.  (Необјављен магистарски рад). Београд: Факултет физичког васпитања.

Крагујевић, Г. (2005). Теорија и методика физичког васпитања. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Марковић, Ж. и Вишњић, Д. (2008). Модификација структуре часа физичког васпитања као могућност ефикаснијег развоја физичких способности ученица. У Г. Бала (ур.), Зборник радова са интердисциплинарне научне конференције са међународним учешћем Антрополошки статус и физичка активност деце, омладине и одраслих (339–346). Нови Сад: Факултет спорта и физичког васпитања.

Марковић, Ж. и Богдановић, З. (2009). Утицај ванчасовних активности на моторичке способности ученица средњешколског узраста. У Б. Бокан (ур.), Зборник радова са Међународне научне конференције Теоријски, методолошки и методички аспекти физичког васпитања, 11–12. децембар 2008, Београд (76–83). Београд: Факултет спорта и физичког васпитања.

Marković, Ž. i Kopas Vukašinović, E. (2013). Organisation of physical activities as a precondition of guality development of motor abilities of pre school and school children. Croatian Journal of Education, 15(1), 129–152.

Марковић, Ж. (2014). Утицај гимнастике, елементарних игара и спортских игара на ефективно време вежбања. Узданица, 2, 101–110.

Marković, Ž. (2016). Material spacious conditions of the buildings for the realization of physical education. In G. Ćirović (ed.): International Monograph Sports Facilities – Modernization and Construction – SPOFA 16. Belgrade: University of Belgrade Faculty of Sport and Physical Education, 238–250.

Мартиновић, Д., Марковић, Ж. и Вишњић, Д. (2009). Ефекти „допунске вежбе” у трансформацији моторичких способности ученица млађих разреда основне школе. Зборник радова. Београд: Учитељски факултет, 267–276. 

Матић, М. (1992). Теорија физичке културе. Београд: Факултет физичке културе.

Мијић, З. (2005). Утврђивање оптималне дужине стазе за крос такмичења код ученика старијег школског узраста. Физичка култура, (1–4), 24–30.

Петковић, М. (1985). Посебан програм атлетике у функцији решавања задатака физичког васпитања код ученика узраста 15–16 година. (Необјављен магистарски рад). Београд: Факултет физичког васпитања.

Стефановић, Ђ. (1980). Неопходна припрема ученика за пролећни крос. Физичка култура, 1, 72–79.