Скочи на садржај

Преузмите комплетан рад/Downloads


Аутори/Authors Јелена Д. Стаматовић, Јасна М. Максимовић

 

УДК 371.11:005.32(497.11)

 

ПЕРЦЕПЦИЈА ДИРЕКТОРА ШКОЛА О РАЗВОЈУ КВАЛИТЕТА И ИНКЛУЗИВНОСТИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ ПРОЦЕСА КАО СТАНДАРДИМА ЊИХОВИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Апстракт: Компетентност директора подразумева одлике, знања и способности потребне директору да би оптимално остварио циљеве школе постављене од стране друштва. Велики распон задатака и одговорности, али и очекивања која су наметнута чине улогу директора школе веома захтевном и сложеном. У раду се приказују резултати квалитативног истраживања како директори перципирају своје компетенције у области развоја квалитета и инклузивности образовно-васпитног процеса. Резултати показују да директори познају своје компетенције, али њихова реализација у поменутим областима усмерена је углавном на веома општа питања и из позиције управљања и менаджерског приступа.

Кључне речи: директор школе, компетенције, стандарди, квaлитет и инклузивност.

 

PERCEPTION OF SCHOOL PRINCIPALS ON THE DEVELOPMENT OF QUALITY AND INCLUSIVENESS OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS THE STANDARDS OF THEIR COMPETENCES

Summary: The competences of school principals imply characteristics, knowledge and abilities that the principals need in order to optimally achieve the goals of the school set up by the society. A large range of tasks and responsibilities, but also the expectations imposed, make the role of the school principal very challenging and complex. The paper presents the results of a qualitative research on how the principals perceive their competencies in the field of quality development and inclusiveness of the educational process. The results show that principals know their competencies, but their implementation in these areas is focused mainly on very general issues both from the perspective of management and the managerial approach.

Keywords: school principal, competences, standards, quality and  inclusiveness.

 

Литература/References

Avisar, G., Reiser, S. & Leyser, Y. (2003). Principalsʼ views and practices regarding inclusion: the case of Israeli elementary school principals. Europian Journal of Special Needs Education, 18(3), 355–369.

Balyer, A. (2012). Transformational Leadership Behaviors of School Principals: A Qualitative Research Based on Teachers’ Perceptions. International Online Journal of Educational Sciences, 4(3), 581–591.

Blažević, I. (2014). Rukovodeća uloga ravnatelja u školi. Školski vjesnik, 63(1/2), 7–21.

Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analisys in Psihology. Qualitative Research in Psichology, 3(2), 77–101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa.

Bouillet, D. (2008). Ključne kompetencije u odgoju i ibrazovanju djece s tešškoćama u razvoju. U M. Cindrić (ur.), 2nd International Conference on Advanced and Systematic Research (37–46). Zagreb: Učiteljski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu.

Burns, M. J. (2003). Transforming Leadership: A New Pursuit of Hapiness. New York: Groove Press.

Caldwell, B. J. (2005). School-Based Management, Education Policy Series 3. Retrieved November 22, 2018 from the World Wide Web http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/
download?doi=10.1.1.544.6136&rep=rep1&type=pdf.

Cobb, C. (2015). Principals play many parts: a review of the research on school                        principals as special education leaders 2001–2011. International Journal of Inclusive Education, 19(3), 213–234.

Gilada A., Reiser, S. & Leyser, Y. (2003). Principalsʼ views and practices regarding inclusion: the case of Israeli elementary school principals. Europian Journal of  Special Needs Education, 18(3), 355–369.

Grissom, P., Cohen, J., Ronfeldt, M & Brown, L. (2014). The test matters: The                    relationship between classroom observation scores and teacher value-added on multiple types of assessment. Educational Researcher, 43(6), 293–303. 

Đaković, O. (2012). Modeli stručnog usavršavanja ravnatelja srednjih škola. Zagreb: Grafčka škola.

Ђуришић-Бојанић, М. и Максић, С. (2006). Директор школе – лидер или менаџер?. Настава и васпитање, 55(3), 337–347.

Ingvarson, L., Anderson, M., Gronn, P. & Jackson, A. (2006). Standards for School Leadership: A Critical Review of Literature. Australia: Australian Institute for Teaching and Scool Leadership.

Retrieved September 27, 2018 from the World Wide Web

http:///C:/Users/User/Downloads/Standards%20for%20School%20Leadership%20-%20A%20Critical%20Review%20of%20Literature.pdf

Ivančić, Đ i Stančić, Z. (2013). Stvaranje inkluzivne kulture škole. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 49(2), 139–157.

Lavingel, A. L. & Chamberlain, R. W. (2017). Teacher evaluation in Ilinois-School Leaders perceptions and Practices. Educational Assesment, Evaluation and Accountability, 29(2), 179–209.

Максић, С., Ђуришић-Бојановић, М. и Аврамовић, З. (2002). Подстицање предузетничког духа у управљању школом. Настава и васпитање, 51(1–2), 75–89.

Максић, С. и Ђуришић-Бојановић, М. (2005). Директори о контексту наставе и постигнуће ученика [Principals About Context of Teaching and Student Achievement]. У Р. Антонијевић и Д. Јањетовић (прир.): ТИМСС 2003 у Србији (249–269). Београд: Институт за педагошка истраживања.

Павловић, Б. (2008). Изазови лидерске улоге наставника. Зборник Института за педагошка истраживања, 47(2), 388–402.

Polat, F. (2011). Inclusion in education: A step towards social justice. International Journal of Educational Development, 31(1), 50–58.   

Peko, A., Mlinarević, V. i Gajger, V. (2009). Uĉinkovitost vođenja u osnovnim školama. Odgojne znanosti, 11(2), 67–84

Половина, Н. и Павловић, Ј. (2010). Теорија и пракса професионалног развоја наставника. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Правилник о стандардима копетенција директора установа образовања и васпитања (2013). Службени гласник Републике Србије, бр. 38/2013.

Стаматовић, Ј. (2015). Квалитет и самовредновање рада наставника. Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета.

Staničić, S. (2013). Standardi za ravnatelje: znanja, vještine i vrijednosti dobrih ravnatelja škole. U S. Staničić i B. Drandić (ur.): Školski priručnik 2013/2014. (167–183). Zagreb: Znamen.

Stančić, S. (2017). Školski ravnatelj u Hrvatskoj: Razvoj, stanje i budućnost. U M. Turk (ur.): Savremeni izazovi u radu (školskog) pedagoga (78–92). Rijeka: Filozofski fakultet.

Hitrec, S., Jurčev, A i Đaković, O. (2009). Vođenje odgojno-obrazovnih ustanova. U S. Barabaš – Seršić, Ž. Modrić, S. Hitrec, M. Rogač i O. Đaković (prir.): Ravnatelj škole – upravljanje – vođenje (41–66). Zagreb: NSO, Agencija za odgoj i obrazovanje.

Шевкушић, С. (2014). Нове концептуализације и операционализације функције лидера васпитнообразовних институција У Е. Лазаревић, Д. Станковић и Ј. Радишић (прир.), XVII Научна конференција Педагошка истраживања и школска пракса (26–27). Београд: Институт за педагошка истраживања и Учитељски факултет.

Špiljak, B. i Modrić, Ž. (2009). Upravljanje ljudskim potencijalima. U S. Barabaš – Seršić, Ž. Modrić, S. Hitrec, M. Rogač i O. Đaković (prir.): Ravnatelj škole –upravljanje – vođenje (121–142). Zagreb: NSO, Agencija za odgoj i obrazovanje.

Walker, K., Anderson, K., Scackney, L. & Woolf, J. (2003). Principals in Schools. Managing Global Transitions, 1(2), 195–215.