Скочи на садржај

Преузмите комплетан рад/Downloads

Аутор/Author: Вук Ч. Секач

 

УДК 004.087:371.671

 

ВРЕДНОВАЊЕ ЗНАЊА У ЕЛЕКТРОНСКОМ УЏБЕНИКУ

Ап­стракт: Има­ју­ћи у ви­ду да се не­до­ста­ци про­це­са вред­но­ва­ња, ко­ји су учи­ни­ли да оно по­ста­не јед­но од нај­о­се­тљи­ви­јих пи­та­ња на­ста­ве, те­шко пре­ва­зи­ла­зе у по­сто­је­ћим усло­ви­ма вас­пит­но-обра­зов­не прак­се, ре­ше­ње, мо­жда, тре­ба по­тра­жи­ти у при­ме­ни ИКТ. Циљ ра­да је да ука­же на мо­гућ­но­сти елек­трон­ског уџ­бе­ни­ка у про­це­су вред­но­ва­ња зна­ња. На­кон опи­са основ­них про­бле­ма, ука­зу­је се на са­вре­ме­не зах­те­ве ко­ји се по­ста­вља­ју пред про­цес вред­но­ва­ња зна­ња, а по­том раз­ма­тра­ју мо­гућ­но­сти елек­трон­ског уџ­бе­ни­ка да те зах­те­ве ис­пу­ни. Елек­трон­ски уџ­бе­ник се ов­де схва­та као сред­ство уче­ња ко­је на осно­ву ин­тер­ак­тив­но­сти оства­ру­је ви­ше­стру­ку ко­му­ни­ка­ци­ју са уче­ни­ком и уче­ству­је у кон­струк­ци­ји ње­го­вог зна­ња. Обез­бе­ђу­ју­ћи кон­ти­ну­и­тет ин­струк­ци­је и по­врат­не ин­фор­ма­ци­је, он ће ове на­из­глед раз­дво­је­не по­ступ­ке го­то­во об­је­ди­ни­ти, та­ко да ће про­цес вред­но­ва­ња по­ста­ти нео­дво­ји­ви део про­це­са уче­ња, од­но­сно, оно ће оства­ри­ти сво­ју фор­ма­тив­ну функ­ци­ју.

Kључ­не ре­чи: вред­но­ва­ње зна­ња, елек­трон­ски уџ­бе­ник, ин­тер­ак­тив­ност, по­врат­на ин­фор­ма­ци­ја.

 

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ В ЭЛЕКТРОННОМ УЧЕБНИКЕ

Аннотация: Учитывая, что недостатки процесса оценки, которые сделали его одним из наиболее чувствительных вопросов преподавания и выходят далеко за рамки существующих условий образовательной практики, решение, возможно, следует искать в применении ИКТ. Целью статьи является указать возможности электронных учебников в процессе оценки знаний. После описания основных проблем, мы указываем на современные требования, которые ставятся перед процессом оценки знаний, а затем обсуждаем возможности электронного учебника для выполнения этих требований. Электронный учебник здесь понимается как средство обучения, которое на основе интерактивности достигает множественного общения с учеником и участвует в построении его знаний. Обеспечивая непрерывность обучения и обратной связи, он почти объединит эти, казалось бы, отдельные процессы, так что процесс оценки станет неотъемлемой частью процесса обучения, то есть он будет реализовать свою формирующую функцию.

 

Ключевые слова: оценка знаний, электронный учебник, интерактивность, обратная связь.

 

Литература/References

Bennett, R. E. (2002). Inexorable and Inevitable: The Continuing Story of Technology and Assessment. Journal of Technology, Learning and Assessment, 1(1). Retrieved from the World Wide Web http://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/jtla/article/view/1667/.

Black, P. & Wiliam, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in  Education, 5(1), 7–75.

Василијевић, Д. (2013). Од класичног до електронског уџбеника. Иновације у настави, 26(3), 60–68.

Vesin, B. (2014). Personalizacija procesa elektronskog učenja u tutorskom sistemu primenom tehnologija semantičkog veba. (Doktorska disertacija). Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet.

Вилотијевић, М. (1999). Дидактика 3. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства / Учитељски факултет.

Garrison, D. R. & Anderson, T. (2007). E-learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. New York: Routledge Falmer.

Gibbs, G. & Simpson, C. (2005). Conditions under which assessment supports students’ learning”. Learning and Teaching in Higher Education, 1, 3–31.

Retrieved from the World Wide Web http://eprints.glos.ac.uk/3609/1/LATHE%201.%20Conditions%20Under%20Which%20Assessment%20Supports%20Students%27%20Learning%20Gibbs_Simpson.pdf.

Devedzic V. (2006). Semantic web and education. New York: Springer Science.

Draper, S. W. (2009). Catalytic Assessment: Understanding how MCQs and EVS can Foster Deep Learning. British Journal of Educational Technology, 40, 285–293.

Ђелић, Ј., Маричић, С. и Шпијуновић, K. (2016). Формативна вреност описних оцена у почетној настави математике. Зборник Института за педагошка истраживања, 48(1), 127–146.

Kozma, R. B. (1994). Will media influence learning? Reframing the debate. Educational Technology Research & Development, 42(2), 7–19. Retrieved from the World Wide Web http://anitacrawley.net/Resources/Articles/Kozma1994.pdf.

Кузмановић, Д. и Павловић Бабић, Д. (2011). Приступи процењивању образовних постигнућа ученика: критички осврт. Зборник Института за педагошка истраживања, 43(1), 63–85.

Маринковић, С. (2011). Активност ученика у светлу развојних теорија учења. Настава и васпитање, 3, 349–366.

Matijević, M. (2004). Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex.

Николић, Н. и Антонијевић, Р. (2014). Мишљење наставника о функционалности описног оцењивања. Иновације у настави, XXVII(2), 33–44.

Pachler, N., Daly, C., Mor, Y. & Mellar, H. (2010). Formative e-assessment: Practitioner cases, Computers and Education, 54(3), 715–721. Retrieved from the World Wide Web http://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.09.032.

Pellegrino, J. W. & Quellmalz, E. S. (2010). Perspectives on the Integration of Technology and Assessmentʼ. Journal of Research on Technology in Education, 43(2), 119–134. Retrieved from the World Wide Web http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ907019.pdf.

Пешикан, А. (2016). Најчешће заблуде о информационо-комуникационим технологијама у образовању. Настава и васпитање, LXV(1), 31–46.

Popham, W. J. (2008). Formative assessment. Alexandria, VA: ASCD.

Railean, A. (2014). Psychological and Pedagogical Considerations in Digital Textbook Use and Development. Hershey PA, USA: Information Science Reference (IGI Global).

Родић, Р. (2003). Нови погледи на евалуацију и оцењивање ученика у основној школи. Норма, IX(2–3), 223–227.

Salomon, G., Perkins, D. N. & Globerson, T. (1991). Partners in Cognition: Extending Human Intelligencewith Intelligent Technologies. Educational Researcher, 20(3), 2–9.

Schwartz, D. L. & Arena, D. (2009). Choice-Based Assessments for the Digital Age. Stanford University. Retrieved August 23, 2009 from the World Wide Web http://aaalab.stanford.edu/papers/ChoiceSchwartzArenaAUGUST232009.pdf.

Фајгељ, С. (2003). Психометрија – метод и теорија психолошког мерења. Београд: Центар за примењену психологију.

Hattie, John & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81–112.

Havelka N., Hebib, E. i Baucal, A. (2003). Ocenjivanje za razvoj učenika – priručnik za nastavnike. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta / Centar za evaluaciju.

Havelka, N. (2000). Učenik i nastavnik u obrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Chickering, W. & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 39(7), 3–7. Retrieved from the World Wide Web http://www.lonestar.edu/multimedia/sevenprinciples.pdf.

Clark, R. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), 445–449.

Clark, R. E. (1994). Media will never influence learning. Educational Technology Research & Development, 42(2), 21–29. Retrieved from the World Wide Web  https://www.researchgate.net/publication/225167506.

Шевкушић, С. (2006). Основне методолошке претпоставке квалитативних истраживања. Зборник Института за педагошка истраживања, 38(2), 299–316.

Whitelock, D. & Watt, S. (2008). Reframing e-assessment: adopting new media and adapting old frameworks. Learning, Media and Technology, 33(3), 151–154.  Retrieved from the World Wide Web https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/17439880802447391.