Преузмите комплетан рад/Downloads

 

Аутор/Author: Љиљана С. Костић

 

УДК 821.163.41.09-94 Тодоровић П.

 

УСПОМЕНЕ НА КРАЉА МИЛАНА У КОНТЕКСТУ МЕМОАРСКЕ ПРОЗЕ ПЕРЕ ТОДОРОВИЋА

Апстракт: Мемоарски корпус Пере Тодоровића (1852–1907) тематски је везан за догађаје и личности које су обележиле његов живот – за Радикалну странку и Тимочку буну, с једне стране, и за краља Милана и династију Обреновић, с друге стране. Предмет рада јесу Успомене на краља Милана, које је, три месеца после краљеве смрти, Тодоровић почео да објављује у наставцима у свом часопису Мале новине. У овом делу на истој равни налазе се краљ Милан и сам писац и посматрају се у контексту веома сложених међусобних односа – од непријатељства до блиске сарадње. Циљ рада јесте да се Успомене на краља Милана сагледају у контексту Тодоровићеве мемоарске прозе, али и у контексту српске мемоарске прозе о краљу Милану Обреновићу.  

 

Кључне речи: Пера Тодоровић, мемоари, Успомене на краља Милана, краљ Милан, српска мемоарска проза.

 

ВОСПОМИНАНИЯ О КОРОЛЕ МИЛАНЕ В КОНТЕКСТЕ МЕМУАРНОЙ ПРОЗЫ ПЕРЫ ТОДОРОВИЧА

Аннотация: Мемуарный корпус Перы Тодоровича (1852–1907) тематически связан с событиями и личностями, которые ознаменовали его жизнь – с Радикальной партией и Тимокским восстанием, с одной стороны, и жизнью короля Милана и династии Обреновичей, с другой. Предметом работы является произведение Воспоминания о короле Милане, которые через три месяца после смерти короля Тодорович начал выпускать в номерах своего журнала Малая газета. В этом произведении на одном уровне находятся король Милан и сам писатель, и они рассматриваются в контексте очень сложных взаимоотношений – от вражды до близкого сотрудничества. Целью статьи является рассмотрение Воспоминаний о короле Милане в контексте мемуарной прозы Тодоровича, а также в контексте мемуарной сербской прозы о короле Милане Обреновиче.

 

Ключевые слова: Пера Тодорович, мемуары, Воспоминания о короле Милане, король Милан, сербская мемуарная проза.

Извори/Sources

 

Тодоровић, П. (1986). Књижевна писма. У Изабрани списи II. Београд: Рад.

Тодоровић, П. (1988). Дневник једног добровољца. Београд: Нолит.

Тодоровић, П. (1990). Дневник. Београд: Српска књижевна задруга.

Тодоровић, П. (1997а). Огледало: зраке из прошлости. Београд: Медицинска књига – Медицинске комуникације.

Тодоровић, П. (1997б). Српска ствар у старој Србији. Успомене на краља Милана. Београд: Новинско-издавачка установа Службени лист СРЈ.

 

Литература/References

 

Грдинић, Н. (2003). Аутобиографија – проблеми проучавања. Зборник Матице српске за књижевност и језик, књ. 51, св. 3, 665–674.

Иванић, Д. (1999). Поетика фељтона (Пера Тодоровић у Самоуправи). У В. Матовић (ур.): Пера Тодоровић (305–315). Београд: Институт за књижевност и уметност.

Јовановић Стојимировић, М. (1987). Силуете старог Београда 2. Београд: Просвета.

Каљевић, Љ. (2006). Моје успомене. Ужице: Историјски архив.

Костић, Љ. (2012). Ме­мо­а­ри и ауто­би­о­гра­фи­је као из­вор за ре­а­ли­за­ци­ју вас­пит­но-обра­зов­них ци­ље­ва у основ­ној шко­ли. У С. Маринковић (ур.): На­ста­ва и уче­ње – ци­љеви, стан­дар­ди, ис­ходи (447–458). Ужи­це: Учи­тељ­ски фа­кул­тет.

Матовић, В. (2002). Поетички и аутобиографски дискурс Пере Тодоровића. У В. Матовић и Б. Златковић (ур.): Пера Тодоровић – нови погледи: политичке идеје и књижевно-публицистичко дело (97–114). Београд – Смедеревска Паланка: Институт за књижевност и уметност – Библиотека „Милутин Срећковић”.

Нинчић, В. (1956). Пера Тодоровић. Београд: Нолит.

Палавестра П. (1999). Књижевна фантастика Пере Тодоровића. У В. Матовић (ур.): Пера Тодоровић (167–172). Београд: Институт за књижевност и уметност.

Перовић, Л. (1997а). Пера Тодоровић о мемоарској књижевности. Токови историје: часопис Института за новију историју Србије, 3–4, 221–229.

Перовић, Л. (1997б). Предговор. У П. Тодоровић, Српска ствар у старој Србији. Успомене на краља Милана. Београд: Новинско-издавачка установа Службени лист СРЈ.

Перовић, Л. (1999). Дело Пере Тодоровића као историјски извор. У В. Матовић (ур.): Пера Тодоровић (11–24). Београд: Институт за књижевност и уметност.

Радуловић, М. (1999). Естетски идеали Пере Тодоровића (Крвава година и Успомене краља Милана). У В. Матовић (ур.): Пера Тодоровић (235–253). Београд: Институт за књижевност и уметност.

Савић, М. (1999). Тодоровићев ратни дневник. У В. Матовић (ур.): Пера Тодоровић (175–194). Београд: Институт за књижевност и уметност.

Стефановић, М. Д. (2010). Аутобиографија. Београд: Службени гласник.