Преузмите комплетан рад/Download

Aутори/Authors: Маја М. Босанац, Радован Б. Грандић

DOI: 10.5937/ZRPFU2022011B

УДК: 159.954/.956.072

 

ОБРАЗОВНЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ „ШЕСТ ШЕШИРА ЗА РАЗМИШЉАЊЕ”

Апстракт: Савремено образовање све чешће се доводи у везу са тржишним принципима. Заговорници овог приступа истичу неопходност развоја предузетничког начина размишљања, док критичари истичу да се на тај начин занемарује хуманистичка димензија образовања. Као циљ рада поставља се представљање модела учења „шест шешира за размишљање” као начина за подстицање развоја креативног мишљења. Иако је његова примарна употреба у оквиру сектора неформалног образо­вања (креативни тренинзи и интерактивне радионице), овај модел учења своју примену има и у оквиру академске заједнице. У оквиру формалног образовања аутори заговарају могућности широке примене овог модела, технике или игре улога, како га називају различити аутори што указује у исто време и на плурализам приступа. Такође, анализом проучене литера­туре утврђена је примена модела на различитим нивоима образовања. У закључку рада истиче се да, иако није конвенционалан и општеприхваћен, модел „шест шешира за размишљање” може да буде добар начин за подсти­цање креативног и предузетничког мишљења. Примена овог модела препо­ручује се наставницима који традиционални приступ настави сматрају ригидним и крутим те су спремни за промене које подразумевају активнију улогу ученика/студената.

Кључне речи: креативност, предузетништво, „шест шешира за размишљање”.

 

EDUCATIONAL IMPLICATIONS OF “SIX THINKING HATS”

Abstract: Modern education is increasingly linked to market principles. On the one hand, proponents of this approach emphasize the need to develop an entrepreneurial mindset, while critics point out that this approach neglects the humanistic dimension of education. The goal of the paper is to set up a “six thinking hats” learning model as a way to encourage the development of creative thinking. Although its primary use is in non-formal education (creative training and interactive workshops), this model also has its application within the academic community. Within formal education, the authors advocate the possibility to widespread the application of this model, technique, or role-playing game as it is called by different authors, which points to the pluralism of approaches. Also, the analysis of the studied literature revealed the application of the model at different levels of education. In conclusion, it is stated that although it is not a conventional and widely accepted model, it can be a good way to foster creative and entrepreneurial thinking. The application of this model is recommended for teachers who find the traditional approach to teaching rigid and who are ready for changes that involve a more active pupil/student role.

Keywords: creativity, entrepreneurship, six thinking hats.

Литература/References:

Aithal, P. S. & Kumar, P. M. (2016). Using six thinking hats as a tool for lateral thinking in organizational problem solving. International Journal of Engineering Research and Modern Education (IJERME), 1(2), 225–234.

Aithal, P. S., Kumar, P. M. & Shailashree, V. (2016). Factors & Elemental Analysis of Six Thinking Hats Technique using ABCD Framework. International Journal of Advanced Trends in Engineering and Technology (IJATET), 1, 2456–4664.

Gregory, S. & Masters, Y. (2012). Real thinking with virtual hats: A roleplaying activity for pre-service teachers in Second Life. Australasian Journal of Educational Technology, 28(3), 420–440. Retrieved April 29, 2020 from the World Wide Web http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet28/gregory.html.

Ђорђевић, М. З. (2019). Улога наставника у подстицању просоцијалног понашања ученика. Зборник радова Педагошког факултета Ужице, 21, 27–44.

Zacłona, Z. (2009). Kreativni pristup u nastavi budućih učitelja i odgojitelja. U К. Munk (ur.): Poticanje stvaralaštva u odgoju i obrazovanju. Knjiga radova – Priručnik za sada­šnje i buduće učiteljice i učitelje,rad štampan u celini (61–68). Zagreb: Profil International.

Ibraković, V. (2009). Kreativnost u nastavi bilinogojstva. U К. Munk (ur.): Poticanje stvara­laštva u odgoju i obrazovanje. Knjiga radova – Priručnik za sadašnje i buduće učiteljice i učitelje, rad štampan u celini (307–321). Zagreb: Profil International.

Karadag, M., Saritas, S. & Erginer, E. (2009). Using the “Six thinking hats” model of learning in a surgical nursing class: sharing the experience and student opinions. AJAN, 26(3), 59–70.

Kenny, L. J. (2003). Using Edward de Bono’s six hats game to aid critical thinking and reflection in palliative care. International Journal of Palliative Nursing, 9(3), 105–112.

Kivunja, C. (2015). Using De Bono’s six thinking hats model to teach critical thinking and problem solving skills essential for success in the 21st century economy. Crea­tive Education, 6, 380–391.

Paterson, A. (2006). Dr Edward de Bonoʼs Six Thinking Hats and Numeracy. Australian Primary Mathematics Classroom, 11(3), 11–15.

Перић, М. и Дејановић, А. М. (2016). Како доћи до нових пословних идеја. Београд: Висока школа модерног бизниса.

Carl, W. J. (1996). Six Thinking Hats: Argumentativeness and Response to Thinking Model. Retrieved April 27, 2020 from the World Wide Web https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED399576.pdf.

Чекић-Марковић, Ј. (2015). Предузетничко образовање – компаративни преглед образовних политика, модела и праксе. ТИМ за социјално укључивање и смањење сиромаштва. Београд: Влада Републике Србије.