Преузмите комплетан рад/Download

 

Аутори/Authors: Сафија Р. Скоморац-Пезер, Санела Мерјем Рустемпашић

DOI: 10.5937/ZRPFU2022165S

УДК: 37.091.33-027.22::5(497.6)

 

ПРИМЈЕНА МЕТОДЕ ЕКСПЕРИМЕНТА У НАСТАВИ МОЈЕ ОКОЛИНЕ

Апстракт: За постизање максималне ефикасности наставног процеса, неопходно је елиминисати негативне карактеристике традиционалне наставе попут претјеране употребе вербализма, репродуктивног учења, доминантне улоге учитеља и недовољне ангажираности ученика. Учитељи данас имају више могућности за креативнији рад са ученицима, нарочито на часовима предмета Моја околина. Метода експеримента је искуствено учење при којем ученици износе претпоставке, изводе експеримент, посматрају, биљеже запажања и доносе закључке. Циљ рада био је испитати и утврдити ставове учитеља о бенефитима и могућностима примјене методе експеримента у Кантону Сарајево. Испитали смо 100 учитеља разредне наставе. Резултати рада показују да су учитељима познати бенефити методе експеримента, али је ријетко примјењују. Учитељи препознају наставне садржаје који су примјерени за рад овом методом. Учитељима су јасне предности примјене методе експеримента за ученике, али недостају увјети, подршка и стручно знање за већу и бољу примјену.

Кључне ријечи: метода експеримента, наставна метода, настава, Моја околина.

 

THE Application OF experimental method in teaching Environmental education

Abstract: To achieve maximum efficiency of the teaching process, it is necessary to eliminate the negative effects of traditional teaching such as forcing verbalism, reproductive learning, the dominant role of teacher and insufficient studentsʼ engagement. Teachers today have better oppotunities for more creative work with students, and this is especially expressed in Moja okolina (My Environment) subject classes. The experimental method is learning by observing direct reality, following protocols and keeping notes of observations. We examined the attitudes and opinions of 100 primary school teachers from Sarajevo Canton. The results of this work show that teachers are familiar with the benefits of the experimental method but do not apply it enough. Teachers recognize teaching materials which are compatible in work with this method. Teachers are familiar with many benefits of applying the experimental method for students but the conditions, support and expertise to apply it more and better are missing.

Keywords: experiment method, teaching method, teaching, Environmental education.

 

Литература/References:

Andevski, M. (1983). Nastava bez podučavanja. Inovacije u nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet, 5–14.

Veinović, Z. (2004). Savremene teorije učenja i nastave i problemska nastava. Obra­zovna  tehnologija, 4, 59–66.

Голубовић-Илић, И. (2012). Дидактичко-методичке специфичности примене лабо­раторијско-експерименталне методе и истраживачког приступа у настави Природе и друштва. Методички видици, 3, 341–362.

Golubović-Ilić, I. i Cekić-Jovanović, O. (2013). Modernizing Science Lessons by Using the Scientific (Inquire-Based) Method. In A. Barakoska and all Education between tradition and modernity, International symposium, Institute for pedagogy. Ohrid: Faculty of philosophy, 238–248.

Gulaš, V. (2016). Eksperimenti u nastavi prirode i društva. (Neobjavljen diplomski rad). Pula.

De Zan, I. (2005). Metodika nastave prirode i društva. Zagreb: Školska knjiga.

Јукић, С. (2007). Време је за наставу у којој ученик мисли. Норма, 7, 21–41.

Kadum-Bošnjak, S. i Peršić, I. (2007). Neki pogledi na ulogu učitelja i položaj učenika pri rješavanju problemskih zadataka. Metodički obzori, 2, 73–80.

Križanac, I. i Lacić, S. (2010). Primjena prirodoznanstvene metode u početnoj nastavi prirodoslovlja Kruženje vode u prirodi. Napredak, 152(1), 109–120.

Миленовић, Ж. (2017). Конструктивистички приступ настави природе и друштва, Научни скуп „Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења”. Ужице: Учитељски факултет, 223–230.

Potkonjak, N. i Šimleša, P. (1989). Pedagoška enciklopedija I i II. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Rustempašić, S. M. (2018). Problemsko učenje. Sarajevo: Pedagoški fakultet Univerzi­teta u Sarajevu.

Сузић, Н. (2014). Наставу са меморисања и репродукције помјерити ка учењу, Настава и учење – савремени приступи и перспективе. Ужице: Учитељски факултет, 285–296.

Цвјетићанин, С. и Сегединац, М. (2007). Примена експеримента у сазнајном про­цесу наставе познавања природе. Иновације у настави, 3, 132–141.

Števanić-Pavelić, M. i Vlasac, I. (2006). Postignuća učenika primjenom različitih metoda i oblika rada u nastavi prirode. Život i škola, 15–16(1–2), 155–165.