Преузмите комплетан рад/Download

 

Аутор/Authors: Ernest О. Okpako

DOI: 10.5937/ZRPFU2022025O

УДК: 159.947.5.072:37.091.12(669)

Компаративно испитивање пословне мотивације, опаженог стреса  у вези посла и пословне сатисфакције на успешност наставника међу наставницима средњих јавних и приватних школа у држави Екити, Нигерија

Aпстракт: Ова студија испитује компаративно истраживање пословне мотивације, опаженог стреса у вези посла и пословне сатисфакције на успешност наставника међу наставницима јавних и приватних средњих школа у Држави Екити, у Нигерији. У студији је примењен дескриптивни приступ корелативног типа. Узорак од двеста педесет наставника средњих јавних и приватних школа изабран је користећи технику узорковања на више нивоа. Четири скале су коришћене да се прикупе информације. Осам питања је постављено и на њих се одговарало у истраживању. Прикупљени подаци су анализирани користећи Т-тест и анализу вишеструке регресије. Резултати показују да постоји значајна разлика у успешности подучавања наставника средњих јавних и приватних школа; t (248) = -3,206, p < 0,05. Постојала је такође и знатна разлика у њиховој пословној мотивацији; t (248) = -2,159, p < 0,05. Значајна разлика је примећена и у опаженом стресу међу овим наставницима; t (248) = -3,648, p < 0,05, а такође и значајна разлика у задовољству послом међу наставницима ових школа; t (248) = -2,742, p > 0,05. Регресивна анализа је открила да је постојао заједнички ефекат независних варијабли (пословна мотивација, опажени стрес и пословна сатисфакција) на ефикасност наставника јавних школа (R = 0, 598, P < 0,05). 34,3% варирања јављало се када су предикторске променљиве узете заједно. Значај комбинованог доприноса је тестиран на (P < 0,05). Даље, постојао је такође заједнички ефекат независних променљивих (пословна мотивација, опажени стрес и пословна сатисфакција) на ефикасност наставника приватних школа (R = 0,641, P < 0,05). 39,4% варирања јављало се када су предикторске променљиве узете заједно. Значај комбинованог доприноса је тестиран на (P < 0,05). На основу резултата истраживања, закључено је да је добробит наставника који су покретач средњег образовања веома битна за њихову ефикасност, нарочито у приватним средњим школама. Такође Владини службеници и акционари у средњем образовању морају обезбедити добробит наставника да би олакшали процес учења и довели до доброг подучавања, само-развоја наставника, ученика и нације у целини.

Кључне речи: ефикасност наставника, пословна мотивација, пословна сатисфакција, опажени стрес, наставници.

COMPARATIVE INVESTIGATION OF JOB MOTIVATION, PERCEIVED JOB STRESS AND JOB SATISFACTION ON TEACHERS EFFICACY AMONG PUBLIC AND PRIVATE SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN EKITI STATE, NIGERIA

Abstract: The study examines the comparative investigation of job motivation, perceived job stress and job satisfaction on teacher’s efficacy among public and private secondary school teachers in Ekiti State, Nigeria. The study adopted a descriptive design of correlational type. A Sample of two hundred hundred fifty public and private secondary school teachers were selected using a multi-stage sampling technique. Four scales were used to collect information. Eight research questions were raised and answered in the study. Data collected were analyzed using T-test and Multiple regression analysis. Results indicated that there was a significant difference in the teaching efficacy of public and private secondary school teachers; t (248) = -3.206, p < .05, there was also a  significant difference in the job motivation of public and private secondary school teachers; t (248) = -2.159, p < .05, a significant difference also was observed in the perceived stress of public and private secondary school teachers; t (248) = -3.648, p < .05 and a significant difference in the job satisfaction of public and private secondary school teachers was also observed; t (248) = -2.742, p > .05. The Regression analysis revealed that there was a joint effect of the independent variables (job motivation, perceived stress and job satisfaction) on public school teachers’ efficacy (R = .598, P < .05). 34.3% of the variance was accounted for by the predictor variables when taken together. The significance of the composite contribution was tested at (P < .05). Furthermore, there was also a joint effect of the independent variables (job motivation, perceived stress and job satisfaction) on private school teachers’ efficacy (R = .641, P < .05). 39.4% of the variance was accounted for by the predictor variables when taken together. The significance of the composite contribution was tested at (P < .05). It is recommended from the findings of the study that the welfare of teachers who are the engine room of secondary education is very critical to their efficacy most notably in the private secondary school section. Also, Government, employers and stakeholders in the secondary education must ensure the wellness of teachers in order to facilitate the learning process towards good teaching, self-development of teachers, students and nation at large.

Keyword: Teacher Efficacy, Job motivation, Job Satisfaction, Perceived Stress, Teachers

 

Литература/References:

Anderson, R. N., Greene, M. L. & Loewen, P. S. (1988).  Relationships among teachers’  and students’ thinking skills, sense of efficacy, and student achievement. Alberta Journal of Educational Research, 34, 148–165.

Ashton, P. T. & Webb, R. B. (1986). Making a difference: Teachers’ sense of efficacy and student achievement. New York: Longman.

Babita, A. & Gurmit, S. (2014). Teacher effectiveness and self-confidence as a predictor of burnout among male Secondary School Edubeam. Multidisciplinary-Online Research Journal, 11(1), 2320–2341.

Bandura, A. (1998). Health promotion from the perspective of social cognitive theory. Psychology and Health, 13, 249–623.

Bishay, A. (2006). “Teacher motivation and job satisfaction: a study employing the experience sampling method”. Journal of Undergraduate Sciences, 3(3), 147–155.

Borg, M. G. & Riding, R. J. (1991). Occupational stress and satisfaction in teaching. British Educational Research Journal, 17, 263–281.

Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Borgogni, L. & Steca, P. (2003). Efficacy beliefs as determinants of teachers’ job satisfaction. Journal of Educational Psychology, 95(4), 821–832.

Cohen, S. G. (1994). Designing self-managing work teams. In Advances in interdisciplinary studies of work teams, 1, series on self-managed work teams. Greenwich, CT: JAI Press.

Coladarci, T. (1992). Teachersʼ Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. The Journal of Experimental Education, 60(4), 323–337.

Cooper, C. L. & Dewe, P. J. (2008).  Stress: A Brief History, Wiley.

Gibson, S. & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76, 569–582.

Gkolia, A., Belias, D. & Koustelios, A. (2014). Teacher’s Job Satisfaction and Self-efficacy: A Review. European Scientific Journal, 10(22).

Hipp, K. A. (1997). Documenting the effects of transformational leadership behaviour on teacher efficacy. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Chicago.

Hoy, W. K. & Woolfolk, A. E. (1990).  The socialisation of student teachers. American Educational Research Journal, 27, 279–300.

Elezovic, Z. & Minic, V. (2016). The Main Problems and the Role of Teachers in the Transformation of Education in Serbia. Mediterranean Journal of Social Sciences, 7(5). 

Jehangir, K., Glas, C. A. W. & van den Berg, S. (2015). Exploring the relation between socioeconomic status and reading achievement in PISA 2009 through an intercepts-and-slopes-as-outcomes paradigm. International Journal of Educational Research, 71, 1–15.

Lee, V. E., Bryk, A. S. & Smith, J. B. (1993). The organisation of effective secondary schools. Review of Research in Education, 19, 171–267.

Leithwood, K. & Jantzi, B. J. (2005). Transformational leadership. In B. Davies, Essentials of School Leadership (31–43). CA: Paul Chapman and Corwin, Thousand Oaks.

Lewandowski, K. L. (2005). A study of the relationship between teachersʼ self-efficacy and the impact of leadership and professional development. A Dissertation. Indiana: University of Pennsylvania.

Lin, H. & Gorrel, J. (2001). Expletory analysis of pre-service teacher efficacy in Taiwan. Teaching and Teacher Education, 17, 623–635.

Liu, C., Borg, I. & Spector, P. E. (2004). Measurement equivalence of the German Job Satisfaction Survey used in a multinational organization: implications of Schwartzʼs culture model. Journal of Applied Psychology, 89(6), 1070.

Looney, L. (2003). Understanding teachersʼ efficacy beliefs: The role of the professional community (Doctoral dissertation).

Mason, J. W. (1975). Emotion as reflected in patterns of endocrine integration. In L. Levi (ed.), Emotions: Their parameters and measurement (143–181). New York: Raven Press.

Mustafa, M. & Othman, N. (2010). The effect of work motivation on teacher’s work performance in Pekanbaru senior high schools, Riau Province, Indonesia. SOSIOHUMANIKA, 3(2), 259–272.

Newmann, F. M., Rutter, R. A. & Smith, M.S. (1989). Organizational factors that affect school sense of efficacy, community and expectations. Sociology of Education, 62, 221–238.

Ogochi, G. (2014). Job Satisfaction and teacher Effectiveness in selected Secondary Schools in Trans Mara West District, Kenya. Journal of Education and Practice, 5(37), 125–142.

Parasuraman B., Uli, J. & Abdullah, M. M. (2009). Job Satisfaction among Secondary School Teachers. Journal Kemanusiaan, 1(3), 10–18.

Reilly, Eithne (2012). An Empirical Investigation of Teachers’ Self-Efficacy, Self-Esteem and Job Stress as predictors of job satisfaction. International Journal of Educational Management, 28(4), 234–241.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American psychologist, 55(1), 68.

Salim, S. S., Nasir, R., Arip, M. A. & Mustafa, M. B. (2012). The Role of Emotional Intelligence on Job Satisfaction among School Teachers. The Social Sciences, 7(3), 125–129.

Schmitz, G. S. & Schwarzer, R. (2002). Individuelle und kollektive Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrern [Individual and collective self-efficacy of teachers]. Zeitschrift für Pädagogik, 44. Beiheft: Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen, 192–214.

Schwarzer, R. & Greenglass, E. (1999). Teacher burnout from a social-cognitive perspective: A theoretical position paper. In R. Vandenberghe & M. Hubermann (eds.), Understanding and preventing teacher burnout: A sourcebook of  international research and practice (238–246). Cambridge: Cambridge University Press.

Skaalvik, E. M. & Skaalvik, S. (2007). Dimensions of teacher self-efficacy and relations with strain factors, perceived collective teacher efficacy, and teacher burnout. Journal of Educational Psychology, 99, 611–625.

Woolfolk, A. E. & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82, 81–91.