Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Милан С. Комненовић

DOI: 10.5937/ZRPFU2022067K

УДК: 37.018.3

 

УЛОГА, МЕСТО И ЗНАЧАЈ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ

Апстракт: У овом раду бавили смо се улогом и местом дома ученика средњих школа у васпитно-образовном систему Републике Србије. У раду се полази од представљања дома ученика и школе са интернатом у законским оквирима, тачније тежили смо да прикажемо на који начин се дом ученика одређује у закону и правилницима, као и који су конкретни законски оквири који регулишу овај део васпитања и образовања. У наставку рада, бавили смо се појмовним одређењем дома ученика и школе са интернатом користећи педагошке речнике и енциклопедије, као и радове домаћих аутора. Представили смо које све улоге има дом ученика као институција, односно приказали смо и објаснили савремене функције дома ученика попут социјалне, педагошке, психолошке и других. Поред тога, у раду смо приказали како је замишљен педагошки рад у дому ученика, анализирали смо и представили актуелни Правилник о основама програма васпитног рада у дому ученика, све са циљем да прикажемо које је место и улога ових васпитно-образовних институција, као и какав је значај ових установа за ученике у њиховом адекватном васпитању и образовању које се реализује ван родитељског смештаја.

Кључне речи: дом ученика, интернат, васпитно-образовни систем, средња школа.

 

THE ROLE, POSITION AND IMPORTANCE OF BOARDING SCHOOLS  IN THE EDUCATION SYSTEM

Abstract: This article focuses on the role and position of secondary boarding schools in the education system of the Republic of Serbia. This article begins with illustrating the dormitory and boarding school concepts within the legal framework. Namely, the aim is to explain the way in which a dormitory is defined within the law and rule books, as well as the concrete legal framework which regulates this part of                      education. Further, the article illustrates the dormitory and boarding school concepts using pedagogical dictionaries and encyclopaedias, as well as the articles of the authors from the region. All the roles that a dormitory has as an institution are presented; respectively, the contemporary functions such as the social, pedagogical, psychological and other functions are shown. Additionally, the article shows the hypothesized educational approach to work in dormitories, and it analyzes and presents the current rule book about the fundamentals of the education program in dormitories pertaining to the aim of elaborating the position and role of these educational institutions, as well as the importance of these establishments for students within the framework of the adequate education they receive outside their homes.

Keywords: dormitory, boarding school, education system, middle school.

 

Литература/References:

Birošević, V. (2014). Povijesni osvrt na pojavu i razvoj učeničkih domova. Napredak, 155(3), 323–332.

Vidaković, D. (2018). Domovi učenika kao agens socijalnog kapitala. Sociološki diskurs, 8(16), 23–54.

Vukasović, A. (2001). Pedagogija. Zagreb: HKZ „Mi”.

Закон о ученичком и студентском стандарду (2019). Службени гласник Републике Србије, бр. 18/2010, 55/2013, 27/2018 – др. закон и 10/2019.

Закон о основама система образовања и васпитања (2020). Службени гласник Републике Србије, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020.

Закон о средњем образовању и васпитању (2020). Службени гласник Републике Србије, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 – др. закон и 6/2020.

Zegnal, M. (2006). Kvaliteta slobodnog vremena u programima sportske rekreacije u učeničkim domovima Hrvatske. U V. Matijević (ur.): Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije (376–380). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.

Zovko, A. i Vukobratović, J. (2018). Domske aktivnosti u kontekstu pedagogije slobodnog vremena. U N. Kepeš (ur.): Izazovi i perspektive pomagačkih profesija 1 (219–236). Bihać: Islamski pedagoški fakultet.

Јешић, Д. (2009). Домска педагогија. Јагодина: Педагошки факултет.

Klapan, A. (1996). Učenje u učeničkom domu. Rijeka: Pedagoški fakultet.

Kolesarić, P. (2019). Odgojno djelovanje u učeničkom domu. Časopis za odgojne i obrazovne znanosti Foo2rama, 3(3), 51–66.

Комненовић, М. (2018a). Поставке слободног времена ученика у домовима средњих школа. У М. Лончар-Вујновић (прир.): Наука без граница: Образовање без граница (399–414). Косовска Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини.

Комненовић, М. (2018b). Социо-емоционална прилагођеност адолесцената у дому ученика. Зборник радова, 20. Ужице: Педагошки факултет, 71–88.

Комненовић, М. (2018c). Ставови Сретена Аџића о јединственој функцији школе и интерната. Узданица, XV(2), 159–169.

Комненовић, М. (2020a). Проблеми дефинисања предмета домске педагогије. У С. Маринковић (прир.): Наука и настава у васпитно-образовном контексту (217–230). Ужице: Педагошки факултет. DOI 10.46793/STEC20.217K.

Komnenović, M. (2020b). Professional Development оf Boarding School Teachers After Initial Education. Uzdanica, XVII(1), 289–305.

Маловић, Г., Трнавац, Н. и Кишјухас, Ј. (ур.) (1998). Васпитни рад и организација живота и рада у домовима ученика средњих школа, приручник за васпитаче. Београд: Министарство просвете, сектор за ученички и студентски стандард.

Конкурс за пријем ученика средњих школа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2020/2021. годину (2020). Београд: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Привредно друштво Просветни преглед д.о.о.

Правилник о програму васпитног рада у домовима ученика средњих школа Републике Србије (1997). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије, бр. 20/97.

Правилник о програму свих облика стручних сарадника (2012). Просветни гласник Републике Србије, бр. 5/2012.

Правилник о основама васпитног програма у школи са домом и дому ученика (2015). Просветни гласник, Службени гласник Републике Србије, бр. 3/2015.

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника (2018). Службени гласник Републике Србије, бр. 81/2017 и 48/2018.

Правилник о педагошкој норми васпитача и стручног сарадника психолога и педагога у дому ученика (2019). Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2019.

Правилник о стандардима компетенција за професију васпитач у дому ученика и школи са домом ученика и његовог професионалног развоја (2020). Службени гласник Републике Србије, бр. 111/2020.

Potkonjak, N. i Šimleša, P. (gl. ur.) (1989). Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Rosić, V. (2001). Domski odgoj. Rijeka: Graftrade.

Средње образовање – почетак школске 2019/2020. (2020). Београд: Републички завод за статистику.

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године (2012). Службени гласник Републике Србије, бр. 107/2012.

Теодосић, Р. (гл. ур.) (1967). Педагошки речник. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Трнавац, Н. (2002). Планирање, програмирање и припремање васпитног рада у дому ученика. Васпитни рад у домовима средњих школа, 139–145.

Ćuk, M. (2012). Odgojni rad odgajatelja i ponašanja učenika u učeničkim domovima. Pedagogijska istraživanja, 9(1–2), 223–238.

Филиповић, Д. и Беновић, Д. (2019). Положај ученичких домова у односу на систем вредновања квалитета васпитно-образовних установа. Учење и настава, V(2), 375–396.