Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Authors: Живорад М. Миленовић

DOI: 10.5937/ZRPFU2022121M

УДК: 37.01:329.18(430)“1935″

 

ВАСПИТНО ДЕЛОВАЊЕ И УЧЕЊЕ У ЛЕБЕНСБОРН ПРОЈЕКТУ НАЦИСТИЧКЕ НЕМАЧКЕ

Апстракт: За време трајања нацистичке Немачке од 1933. до 1945. године, када је и завршен Други светски рат, десили су се најстрашнији злочини у историји човечанства. Била је заснована на милитаризму, расизму, антисемитизму, идеологизму и окултизму. Најпре су били донети Нирнбершки закони који су довело до Холокауста, а 12. 12. 1935. године у Минхену, по налогу команданта СС трупа Ханјриха Химлера, започет је тајни државни Лебенсборн пројекат. Циљ овог државног пројекта је стварање чисте аријевске расе, што се сматрало кључним условом да Немачка постане водећа светска сила у војном, економском и културном погледу, а немачки народ да завлада светом са својом узвишеном традицијом и културом. Лебенсборн пројекат је подразумевао рађање деце од биолошких мајки пажљиво одабраних из реда расно чистих младих, лепих и здравих немачких девојака и биолошких очева из реда официра СС трупа, која би се касније смештала у Лебенсборн домовима или у домовима СС официра или угледних чисто аријевских породица. У ове домове смештана су и деца отета широм Европе, која су испуњавала критеријуме изгледа припадника чисте аријевске расе. Осим чувања и одгајања, под строгим надзором спроводило се и васпитно деловање и учење ове деце у Лебенсборн домовима, засновано на поставкама фашистичке педагогије, о чему ће се расправљати у овој теоријској студији.

Кључне речи: фашистичка педагогија, милитаризам, расизам, антисемитизам, идеологизам, окултизам, Лебенсборн домови, Лебенсборн бебе.

 

EDUCATIONAL ACTIVITIES AND LEARNING IN THE LEBENSBORN PROJECT OF NAZI GERMANY

 

Abstract: During the time of Nazi Germany from 1933 to 1945, that is, to the end of World War II, the most horrific crimes in human history took place. Nazi Germany was based on militarism, racism, anti-Semitism, ideologism and occultism. First, the Nuremberg Laws were passed, which led to the Holocaust, and on December 12, 1935, in Munich, by the order of the commander of the SS troops, Heinrich Himmler, a secret state Lebensborn project was established. The goal of this state project was to create a pure Aryan race, which was considered a key condition for Germany to become the world’s leading power in military, economic and cultural terms, and for the German people to rule the world with their sublime tradition and culture. The Lebensborn project involved the birth of children from biological mothers carefully selected from the ranks of racially pure young, beautiful and healthy German girls and biological fathers from the ranks of SS troops, who would later be housed in Lebensborn homes or in the homes of SS officers or prominent purely Aryan families. Children abducted all over Europe, who met the criteria of seemingly belonging to the members of the pure Aryan race, were also accommodated in these homes. In addition to custody and upbringing, the  educational activities and teaching of these children in Lebensborn homes were carried out under strict supervision, based on the principles of fascist pedagogy the point that will be discussed in this theoretical study.

Keywords: fascist pedagogy, militarism, racism, anti-Semitism, ideology, occultism, Lebensborn homes, Lebensborn babies.

 

Литература/References:

Arendt, H. (1996). Totalitarizam. Zagreb: Politička kultura.

Basil, А. (2012). The Anti-Tobacco Movement of Nazi Germany: A Historiographical Re-Examination. International Electronic Journal of Health Education, 15(1), 166–172.

Bedürftig, F. (1994). Lexikon III. Reich. Hamburg: Carlsen.

Benecke, J. (2019). Between Exclusion and Compulsory Service: The Treatment of the Jewish “Mischlinge” as an Example for Social Inequality Creation in the “Hitler-Jugend”. Policy Futures in Education, 17(2), 222–245.

Dozono, T. (2018). The Fascist Seduction of Narrative: Walter Benjaminʼs Historical Materialism beyond Counter-Narrative. Studies in Philosophy and Education, 37(5), 513–527.

Kennedy, K. (2016). Singing about Soldiers in German Schools, from 1890. to 1945. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 52(1), 76–91.

Кулић, Р., Арсић, Р., Рајчевић, П. и Минић, В. (2019). Педагогија – темељна питања. Лепосавић: Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Факултет за спорт и физичко васпитање у Приштини и Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић.

Мазовер, М. (2019). Хитлерово царство: нацистичка владавина у окупираној Европи. Београд: Архипелаг.

Миленовић, Ж. (2015). Учење о Холокаусту по моделу Yad Vashem школе на примеру наставне целине Депортација. У Ж. Миленовић и С. Башчаревић (ур.): Настава и наука у времену и простору (563–581). Лепосавић: Универзитет у Приштини – Косовска Митровица, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавић.

Миленовић, Ж. (2014). Учење о Холокаусту као фактор неговања културе сећања и очувања националног идентитета. Зборник радова Учитељског факултета у Призрену – Лепосавићу, 10(8), 88–100.

Pruneri, F. (2016). Тhe “Convitti Scuola della Rinascita” (The Boarding Schools of Rebirth): An Innovative Pedagogy for Democracy in Post-War Italy (1945–1955). Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 52(1–2), 188–200.

Retter, H. (2019). Hein, Retter, How William H. Kilpatrickʼs Project Method Came to Germany: Progressive Education against the Background of American-German Relations before and after 1933. International Dialogues on Education: Past and Present, 6(1), 88–124.

Schuch, J. (2017). Negotiating the Limits of Upbringing, Education, and Racial Hygiene in Nazi Germany as Exemplified in the Study and Treatment of Sinti and Roma. Race. Ethnicity and Education, 20(5), 609–623.

Ferenc, T. (1968). Nacistička politika denacionalizacije u Sloveniji u godinama od 1941. do 1945. Maribor: Založba Obzorja.

Heinz Elmar, T. (1989). Education and Pedagogics between 1930 and 1945–A Historiographic Controversy. Zeitschrift fur Padagogik, 35(2), 261–280.

Herrera, L. (2008). A Song for Humanistic Education: Pedagogy and Politics in the Middle East. Teachers College Record, 110(2), 352–376.

Horn, D. (1976). The Hitler Youth and Educational Decline in the Third Reich. History of Education Quarterly, 16(4), 425–447.

Wayne, U. & Marybeth, S. (2015). Much Ado about Something? James Bryant Conant, Harvard University, and Nazi Germany in the 1930s. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education, 51(1–2), 152–165.

Webb, P. & Gulson, K. (2011). Education Policy as Proto-Fascism: The Aesthetics of Racial Neo-Liberalism. Journal of Pedagogy, 2(2), 173–194.

Wegner, G. (2004). Mothers of the Race: The Elite Schools for German Girls under the Nazi Dictatorship. Journal of Curriculum and Supervision, 19(2), 169–188.

Wegner, G. (1995). Buchenwald Concentration Camp and Holocaust Education for Youth in the New Germany. Journal of Curriculum and Supervision, 10(2), 171–188.