Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Authors: Марина Ж. Семиз

DOI: 10.5937/ZRPFU2022131S

УДК: 37.091.26

 

ПЕДАГОШКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРИСТУПА У ПРОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗНАЊА УЧЕНИКА

Апстракт: У раду се разматрају педагошке импликације психометријског и аутентичног приступа у процењивању квалитета знања ученика. Полазећи од таксономије знања коју су развили Андерсон и Кратвол, епистемолошких претпоставки и поставки теорија учења приказане су и анализиране основне карактеристике оба приступа и могућности у процењивању квалитета знања ученика. С обзиром на чињеницу да сваки приступ у процењивању ученичких постигнућа почива на другачијим епистемолошким претпоставкама, а у основи има супротстављена теоријска утемељења јасно је да сваки понаособ даје другачију слику о квалитету знања ученика и да на особен начин доприноси унапређењу праксе оцењивања образовних постигнућа ученика. На темељу сазнања развијених у оквиру два приступа у процењивању ученичких постигнућа изведене су следеће педагошке импликације: а) конципирање теорије и праксе професионалног развоја наставника на начин да подржава и нове (аутентичне) приступе у процењивању ученичких постигнућа; б) примена наставних метода треба да интегрише карактеристике и принципе аутентичног приступа у процењивању образовних постигнућа; в) конструисање тестова и аутентичних задатака је интегрални део наставног процеса;  г) принцип апроксимативности је обележје теорије и праксе процењивања образовних постигнућа; и д) разматрани приступи имају различите могућности  у процењивању квалитета знања ученика. Поред наведеног, у раду се указује на бројна питања од значаја за даље теоријске расправе, истраживања и примену различитих приступа у процењивању квалитета знања ученика. 

Кључне речи: квалитет знања, образовна постигнућа, психометријски приступ, аутентични приступ, педагошке импликације.

 

Pedagogical Implications of Different APPROACHES TO Assessing  the Quality of Student Knowledge

Abstract: The paper analyzes pedagogical implications of a psychometric and authentic approach in assessing the quality of student knowledge. Starting with the taxonomy of knowledge developed by Anderson and Krathwohl, epistemological assumptions and foundations of the theory of learning, the paper presents and analyzes the basic characteristics of both approaches, as well as their possibilities in assessing the quality of student knowledge. Given the fact that each approach in the assessment of student achievement is based on different epistemological assumptions, and is basically built on opposing theoretical foundations, it is clear that each of them provides a different picture of the quality of student knowledge, and helps improve the assessment of student achievement in its own, unique way. Based on the findings obtained using the two approaches to the assessment of student achievement, the following pedagogical implications have been derived: a) designing the theory and practice of teacher professional development in a way that supports new (and authentic) approaches in the assessment of student achievement; b) implementation of teaching methods should integrate the principles and characteristics of the authentic approach in the assessment of educational achievement; c) designing tests and authentic tasks is an integral part of the teaching process; d) principle of approximation is a feature of both theory and practice of educational assessment; and e) approaches considered here have different possibilities in assessing the quality of student knowledge. In addition to the previously mentioned, the paper also points out a number of important issues for further theoretical discussion, research and the application of different approaches in assessing the quality of student knowledge.   

Keywords: knowledge quality, educational achievement, psychometric approach, authentic approach, pedagogical implications.

 

Литература/References:

Aikenhead, G. S. (1997). A framework for reflecting on assessment and evaluation. Retrieved May 26, 2017 from the World Wide Web http://www.usask.ca/
education/people/ainkenhead/seoulassess.htm.

Аnderson, L. W. & Krathwohl, D. R. (еds.) (2001). A taxonomy  for learning, teaching and assessing – a revision of Bloomʼs taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Антонијевић, Р. (2006). Систем знања у настави. Београд: Институт за педагошка истраживања.

Antonijević, R. i Vujisić Živković N. (2014). Činioci nivoa i kvaliteta obrazovnog postignuća učenika osnovne škole. U D. Pavlović Breneselović, Ž. Krnjaja i L. Radulović (ur.): Pedagoški modeli evaluacije i strategije razvijanja kvaliteta obra­zovanja (125–140). Beograd: Filozofski fakultet i Institut za pedago­giju i andragogiju.

Asamoah, D. (2019). Traditional assessment procedures, and performance and portfolio assessment procedures: an in-depth comparison. International Journal of Educational Research and Studies, 1(2), 28‒30.

Barootchi, N. & Keshavarz, M. H. (2002). Assessment of achievement through portfolio and teacher-made tests. Educational Research, 44(3), 279‒288.

Biggs, J. B. & Collis, K. F. (1982). Evaluating the quality of learning: The SOLO taxonomy (structure of the observed learning outcome). New York: Academic Press.

Bloom, B. (1981). Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva: kogni­tivno područje. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazova­nja.

Bruner, Dž. (2000). Kultura obrazovanja. Zagreb: Eduka.

Вилотијевић, М. (1999). Дидактика 1. Београд: Народна књига и Учитељски факултет.

Vu, Т. Т. & Alba, G. D. (2014). Authentic assessment for student learning: An  ontological conceptualisation. Educational Philosophy and Theory, 46(7), 778‒791. Retrieved Januar 20, 2017 from  the World Wide Web http://dx.doi.org/10.1080/00131857.2013.795110.

Вујачић, М. Б., Ђевић, Р. С. и Јошић, С. М. (2020). Школска клима као фактор обра­зовне ефeктивности школа – секундарна анализа података из TIMSS 2015 студије. Иновације у настави, 33(2), 15‒28.

Gagne, R. (1985). The conditions of learning (4th ed.). New York: Holt, Rinehart & Winston.

Dikli, S. (2003). Assessment at a distance: Traditional vs. alternative assessments. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3) 13‒19. Retrieved January 22, 2017 from the World Wide Web http://www.tojet.net/articles/v2i3/232.

Dori, Y. J. (2003). From nationwide standardized testing to school‐based alternative embedded assessment in israel: students’ performance in the matriculation 2000 project. Journal of Research in Science Teaching JRST, 40(1), 34‒52. Retrieved January 22, 2017 from the World Wide Web https://doi.org/10.1002/tea.10059.

Islam, N.  N. & Ahmed, I. (2018). Thinking unconventional: Alternative assessment at tertiary level education in Bangladesh. International Journal of New Technology and Research (IJNTR), 4(1), 18‒23.

Jovanović, V. i Baucal, A. (2016). Razvoj PISA čitalačke kompetencije u srednjem obrazovanju. Psihološka istraživanja, 19(1), 63‒82.

Koh, K. (2017). Authentic assessment. In G. W. Noblit (еd.): Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford: Oxford University Press.

Koh, K. & Velayutham, R. (2009). Improving teachers’ assessment literacy in Singapore schools: an analysis of teachers’ assessment tasks and student work. Research Brief, No. 09-002. Singapore: National Institute of Education.

Koh, K. H., Tan, C. & Ng, P. Т. (2012). Creating thinking schools through authentic assessment: the case in Singapore. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 24(2), 135‒149.

Koh, K., Carol-Ann Burke, L., Luke, A., Gong, W. & Tan, C. (2018). Developing the assessment literacy of teachers in Chinese language classrooms: a focus onassessment task design. Language Teaching Research, 22(3), 264‒288. Retrieved May 26, 2019 from the World Wide Web https://doi.org/
10.1177/1362168816684366.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloomʼs taxonomy: an overview. Theory in Practice, 4(1), 212‒264.

Кузмановић, Д. и Павловић Бабић, Д. (2011). Приступи у процењивању образовних постигнућа ученика: критички осврт. Зборник Института за педагошка истраживања, 43(1), 53‒85.

Lalović, Z. (2009). Naša škola: metode učenja/nastave u školi. Podgorica: Zavod za školstvo.

Лексикон образовних термина (2014). Београд: Учитељски факултет.

Mitrović, M. (2007). Osnovna kretanja u novim studijama pismenosti. Pedagogija, 62(4), 550‒560.

Mитровић, М. (2011). О новим концептима метода у настави. Педагогија, 66(1), 168‒172.

Митровић, М. (2014). Промена парадигме оцењивања у настави као елеменат стра­тегије унапређивања квалитета образовања. Настава и васпитање, 63(2), 175‒188.

Mitrović, М. (2017). Reformski potencijal ocenjivanja u nastavi. Beograd: IPA, Filozof­ski fakultet.

Образовна постигнућа ученика трећег разреда – Национално тестирање 2004 (2006). Београд: Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Ruić, R. (2006). Učinkovitost grupne nastave u stjecanju kvalitete znanja u nastavi kemije. Odgojne znanosti, 8(2), 443‒467.

Rule, A. C. (2006). The components of authentic learning. Journal of Authentic Learning, 3(1), 1–10.

Sussman, J. & Wilson, M. R. (2019). The use and validity of standardized achievement tests for evaluating new curricular interventions in mathematics and science. American Journal of Evaluation, 40(2), 190‒213.

Tsagari, D. (2004). Is there life beyond language testing? An introduction to alternative language assessment. CRILE Working Papers No. 58, 2–23.

Uzelac, M. (2012). Filozofija obrazovanja I: filozofske osnove savremenih pedagoških teorija. [Elektronski izvor] Novi Sad: M. Uzelac. Dostupno na URL www.uzelac.eu.

Frey, B. B., Schmitt, V. L. & Allen, J. P. (2012). Defining authentic classroom assessment. Practical Assessment, Research & Evaluation, 17(2), 2‒18. Retrieved May 26, 2017 from the World Wide Web http://pareonline.net/
getvn.asp?v=17&n=2.

Cumming, J. J. & Maxwell, G. S. (1999). Contextualising Authentic Assessment. Assessment in Education: Principles, Policies and Practices, 6(2), 177‒194.

Herrington, J. & Herrington, A. (1998). Authentic assessment and multimedia: How university students respond to a model of authentic assessment. Higher Education Research and Development, 17(3), 305–322.

Wiggins, G. (1989a). Teaching to the (authentic test). Educational Leadership, 46(7), 41‒47.

Wiggins, G. (1989b). A true test: Toward more authentic and equitable assessment. Phi Delta Kappan, 70(9), 703‒716.

Wiggins, G. (1990). The case for authentic assessment. Washington, DC: ERIC Clearinghouse on Tests, Measurement, and Evaluation. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 328 606).