Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Authors: Мирјана М. Стакић

DOI: 10.5937/ZRPFU2022153S

УДК: 373.3:37.091.214(497.11)

 

УПОЗНАВАЊЕ СА ФРАЗЕОЛОГИЗМИМА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Апстракт: Једна од новина реформисаног Програма наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (2019), који ће у нашим школама почети да се примењује од школске 2021/2022. године, јесте и увођење устаљених језичких израза у садржаје и фразеологизама у исходе предмета Српски језик, што представља значајан корак ка методичком утемељењу фразеологије у млађим разредима основне школе. Због тога се у раду дају конкретне методичке препоруке како приступити обради фразеологизама у млађим разредима основне школе и указује на терминолошку неусаглашеност појмова у програмским садржајима, исходима учења и упутству за дидактичко-методичко остваривање програма, која може утицати на избор језичке грађе и тиме ставити ученике четвртог разреда у неједнак положај када је реч о богаћењу речника фразеологизмима. Импликације се односе на уједначавање терминологије; усклађивање исхода учења са захтевима савремене методичке теорије и иницирају потребу даљих истраживања и методичких радова који ће се бавити питањима изучавања фразеологизама у млађим разредима основне школе.

Кључне речи: српски језик, фразеологизам, методички приступ фразеологизмима, млађи разреди основне школе, ученик.

 

INTRODUCING PHRASEOLOGISMS UNITS IN JUNIOR GRADES OF PRIMARY SCHOOL

Abstract: One of the novelties in the reformed Curriculum for the Fourth Grade of Primary School (2019) the application of which will begin from 2021/2022 is the introduction of common linguistic expressions into the curriculum content and phraseological units into outcomes of the Serbian Language course. Although we are talking about the content of a single course, it marks a major step forward and lays the groundwork for methodological acquisition of phraseology in junior grades of primary school. Therefore, our paper provides specific methodological  recommendations and know-how for introducing students to phraseologisms in                junior grades of primary school, and points to the terminological inconsistency between concepts in the curriculum content, learning and instructions for didactic-methodological implementation of the curriculum outcomes that may bear upon the selection of language teaching material, thus putting  fourth-graders in an unfavourable position when it comes to enriching their vocabulary with phraseological units. This implies the need for harmonization of terminology in the curriculum content and learning outcomes, harmonization of learning outcomes with the requirements of contemporary teaching methodology, as well as the need for further methodological research that will address the issue of studying phraseological units in junior grades of primary school.

Keywords: Serbian language, phraseological unit, methodological approach to phraseology, junior grades of primary school, primary school students.

Литература/References:

Berbić Kolar, E. i Žulj, M.  (2015). Frazeologija dječjega jezika. Život i škola: časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja, LXI(2), 145–156.

Burger, H. (2003). Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.

Вуловић Н. (2015). Српска фразеологија и религија: Лингвокултуролошка истраживања. Београд: Институт за српски језик САНУ.

Драгићевић, Р. (2010). Лексикологија српског језика. Београд: Завод за уџбенике.

Ђукић, М. (2017). Фразеологија у тестовима из српског језика са такмичења за средњу школу. Књижевност и језик, LXIV(1–2), 233–246.

Јањић, М. (2008). Савремена настава говорне културе у основној школи. Нови Сад: Змај.

Коцић, С. (2001). Кад се речи окамене: мали водич кроз свет идиома или једно кажеш друго мислиш – при том ниси неискрен. Београд: С. Коцић.

Куртума, Н. и Ристић, Г.  (2017). О важности имплементације фразеологизама у настави страног језика. Педагошка стварност, LXIII(1), 52–63.

Ломпар, В., Живановић, Ј., Кљајић, Н., Марковић, М., Никић, Б. и Чорболоковић, С. (2014). Асоцијације у настави српског језика и књижевности: приручник за наставнике. Београд: Klett.

Мишић, Б. (2013). Наставно тумачење фразеологизама у приповеткама Петра Кочића. У Б. Димитријевић (ур.): Филологија – од науке до наставе, књига 2 (155–167). Ниш: Филозофски факултет Универзитета у Нишу. Retriеved October 25, 2020 from the World Wide Web https://izdanja.filfak.ni.ac.rs
/zbornici/2013/od-nauke-do-nastave-knjiga-2.

Мршевић Радовић, Д. (1987). Фразеолошке глаголско-именичке синтагме у савременом српскохрватском језику. Београд: Филолошки факултет.

Никић, Б. (2020). Фразеологизми у лектири за основну школу. (Необјављена докторска дисертација). Београд: Универзитет у Београду, Филолошки факултет. Retriеved October 30, 2020 from the World Wide Web https://uvidok.rcub.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/4012/Doktorat.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Николић, М. (2002). Стилске вежбе. Београд: Просветни преглед.

Николић, М. (2012). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике.

Николић, М. (2012). Садржаји о фразеологизмима у уџбеницима српског језика за млађе разреде основне школе. Узданица, IX(2), 49–64. Retriеved October 1, 2020 from the World Wide Web https://pefja.kg.ac.rs/uzdanica-god-ix-br-2-decembar-2012/.

Оташевић, Ђ. (2012). Фразеолошки речник српског језика. Нови Сад: Прометеј.

Правилник о програму наставе и учења за четврти разред основног образовања и васпитања (2019). Службени гласник РС – Просветни гласник, бр. 11/2019. Retriеved October 30, 2020 from the World Wide Web http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/pg/ministarstva/pravilnik/
2019/11/1/reg.

Пурић, Д. (2018). Вежбање у настави српског језика у функцији унапређивања усменог и писаног изражавања ученика млађег школског узраста. Зборник радова, 21(20), Педагошки факултет у Ужицу, 163–176.

Смиљковић, С. и Стојановић, Б. (2011). Компаративни приступ методици матерњег језика и књижевности. Врање: Учитељски факултет.

Стакић, М. (2017). Ставови учитеља о мотивационој вредности језичких предложака у уџбеницима граматике. У С. Маринковић (ур.): Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења (317–332). Ужице: Учитељски факултет.

Станојчић, Ж. и Поповић, Љ. (2011). Граматика српског језика за гимназије и средње школе. Београд: Завод за уџбенике.

Цвијетић, Р. (2004). Живот речи: прилози настави српског језика и књижевности. Ужице: Учитељски факултет.

Цвијетић, Р. (2006). Систем лексичких и семантичких вежби у настави српског језика. Иновације у настави, XIX(1), 36–44.

Штрбац, Г. (2018). Фразеологија о човеку и човек у фразеологији. Нови Сад: Филозофски факултет.