Скочи на садржај


Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Dana Kollárová

DOI: 10.5937/ZRPFU2123011K

УДК: 37.015.31:502/504(437.6)“2019/2021″


ШУМСКА ПЕДАГОГИЈА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ЊЕНО ПОИМАЊЕ ОД СТРАНЕ ПЕДАГОГА

Апстракт: У данашње време у  Словачкој учитељи и васпитачи на основном нивоу образовања показују велико интересовање за сарадњу са шумским учитељима. Сарадња се односи на област испуњавања образовних стандардa и циљева на теме везане за шумско окружење. То су углавном теме из области Човек и природа, Човек и друштво као и Човек и свет рада. У раду су представљени резултати истраживања са учитељима. Предмет истраживања су била мишљења учитеља о сарадњи са шумским учитељима као и мишљења о утицају шумске педагогије у образовању.

Кључне речи: шумска педагогија, шумски педагог, образовне области, васпитач, школска сарадња.


FOREST PEDAGOGY IN A PRIMARY EDUCATION AND ITS PERCEPTION BY THE PEDAGOGUES

Abstract: Currently, elementary education teachers and tutors in Slovakia express massive interest in collaboration with forest pedagogues. This collaboration focuses on fulfilling educational standards and meeting educational objectives tight to the topics of the forest environment. These are mainly the topics from the subjects of Human and nature, Human and society, Human and the world of labour. The object of the research was teachers’ opinions on collaboration with forest pedagogues and the impact of forest pedagogy on the educational process.

Keywords: forest pedagogy, forest pedagogue, educational areas, tutor, school collaboration.


Литература/References:

Daniš, P. (2016). Dětivenku v přírode: ohrožený druh?. Praha: Tereza.

Chlpošová, D. et al. (2020). Lesná pedagogika v primárnom vzdelávaní. Nitra: PF UKF.

Kollárová, D. (2018). Potencial lesnej pedagogiky v primárnom vzdelávaní. Slavonic Pedagogical Studies  Journal, 7(1), 155–163.

Loyová, D. et al. (2018). Lesná pedagogika: učebné texty k vzdelávaciemu programu. Zvolen: Národnélesnícke centrum.

Marušáková, Ľ. et al. (2010). Lesná pedagogika ako súčasť environmentalnej výchovy na Slovensku – Koncepcia rozvoja. Zvolen: Národné lesnícke centrum.

Nagyová, A. & Kollárová, D. (2020). Učebné úlohy v Prvouke vo vzťahu k Bloomovej taxonómii kognitívnych cieľov. Grant Journal, 9(2), 50–53.

Warden, J.
(2012). Nature Kindergartens and Forest Schools. Fowlis Wester: Mindstretchers Ltd.

www.forestpedagogics.eu

www.lesnapedagogika.sk

www.nlc.sk

www.statpedu.sk