Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Далиборка Б. Шкипина

DOI: 10.5937/ZRPFU2123043S 

УДК: 37.091.12:005.963(497.6)“1950/1972″


СТРУЧНИ ИСПИТ КАО ОБЛИК СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УЧИТЕЉСКИМ ШКОЛАМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ У ДРУГОЈ  ПОЛОВИНИ 20. ВЕКА

Апстракт: Стручни испит у учитељској школи имао је посебну тежину и значај. На стручном испиту, млади учитељи су морали да покажу зрелост, солидно знање и умеће, и да га примењују у пракси. Критеријуми оцењивања били су веома строги, у толикој мери, да је само један број кан­дидата од укупног броја пријављених положио испит у првом испитном року. Насушна је потреба и задатак сваког наставника (учитеља) у трагању за новим знањем, стваралачка примена знања у датим условима и сталан напор да се ради боље и успешније. У том циљу веома је битна и важност рада на развијању одговорности наставника за властито стручно усаврша­вање. Функција стручног усавршавања треба да садржи у себи захтев за преиспитивањем у смислу изграђивања отворености наставника за промене, сузбијања отпора да се раније стечено знање стално наглашава и сматра довољним, што је из разних разлога код учитеља, у том времену, прилично било наглашено, а што је, може се рећи, и данас присутно. Ово теоријско проучавање има за циљ анализирање и представљање једног од облика (форми) стручног усавршавања учитеља у Босни и Херцеговини у другој половини 20. века, а то је стручни учитељски испит након завршене учи­тељске школе. Дакле, ради се о историјском истраживању које се заснива на анализи доступне, релевантне документације.

Кључне речи: стручно усавршавање, учитељске школе, стручни испит.


PROFESSIONAL EXAM AS A FORM OF PROFESSIONAL TRAINING IN TEACHER SCHOOLS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY

Abstract: The professional exam in a teacher’s school had a special weight and significance. At the professional exam, young teachers had to show maturity, solid knowledge and skills, and apply it in practice. The evaluation criteria were very strict, to such an extent that only a number of candidates out of the total number of applicants passed the exam in the first exam period. There is an urgent need and task of every teacher in the search for new knowledge, creative application of knowledge in given conditions and constant effort to work better and more successfully. To that end, the importance of working on developing teachers’ responsibility for their own professional development is very important. The function of professional development should include a request for                 reconsideration in terms of building teachers’ openness to change, suppressing resistance to the previously acquired knowledge is constantly emphasized and considered sufficient, which for various reasons was quite emphasized by teachers at that time is, it may be said, still present today. This theoretical study aims to analyze and present one of the forms (forms) of professional development of teachers in Bosnia and Herzegovina in the second half of the 20th century, and that is the professional teacher exam after graduating from teacher’s school. So, this is a historical research based on the analysis of available, relevant documentation.

Keywords: professional development, teacher training schools, professional exam.


Литературa/References:

Ademović, H. (2009). Učiteljske škole u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Federalno mini­starstvo obrazovanja i nauke Mostar.

Budić, S., Klemenović, J. i Milutinović, J. (2003). Razvoj sistema školstva 1945–2001. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine.

Василијевић, Д. (2008). Индивидуално усавршавање наставника. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, 10, 17–32.

Zakon o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika (1976). Službeni list SR BiH, br. 6.

Izvјeštaj o stručnim i diplomskim ispitima, Državna mјešovita učiteljska škola, Sarajevo (1956), br. 509/56, upućeno Savјetu za prosvјetu, nauku i kulturu, Sarajevo.

Izvјeštaj o učiteljskom stručnom ispitu, Državna mјešovita učiteljska škola u Tuzli (1956), br. 575/56, upućeno Savјetu za prosvјetu, nauku i kulturu, Sarajevo.

Izvјeštaj o stručnim učiteljskim ispitima u periodu oktobar – januar 1956/57. godine, Državna učiteljska škola u Bijeljini (1957), br. 32, upućeno Savјetu za školstvo BiH Sarajevo.

Izvјeštaj o održanom popravnom ispitu na stručnom učiteljskom ispitu, Učiteljska škola „Hasan Kikić” Derventa (1956), br. 1303/56, upućeno Savјetu za školstvo NRBiH Sarajevo.

Илић, М., Николић, Р. и Јовановић, Б. (2008). Школска педагогија. Бања Лука: Филозофски факултет.

Лексикон образовних термина (2014). Београд: Учитељски факултет.

Милијевић, С. (2002). Стално стручно усавршавање наставника у функцији уна­пређивања васпитно-образовног рада. Наша школа, 1–2, 183–204.

Papić, M. (1981). Školstvo u Bosni i Hercegovini 1941–1955. Sarajevo: Svjetlost.

Pedagoška enciklopedija 1 i 2 (1989). u redakciji Nikole Potkonjaka i Petra Šimleše. Beograd i dr.: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Педагошки речник 1 и 2 (1967). Београд: Завод за издавање уџбеника Социјали­стичке Републике Србије.

Putevi i dostignuća u nastavi i vaspitanju (1965/1966). Organizovan a neodržan seminar biologije za profesore učiteljskih škola. Sarajevo: Republički zavod za unapređiva­nje školstva.

Svrdlin, Đ. (1968). Aktuelnosti stručnog usavršavanja nastavnika. Naša škola – časopis za pedagoška pitanja, 3–4, 142–152.

Svrdlin, Đ. (1983). Društveno-pedagoški smisao i način organizovanja stalnog stručnog usavršavanja nastavnika razredne nastave. (Neobjavljena doktorska disertacija). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Filozofski fakultet.

Smajkić, S. (1989). Poslijeratni razvoj sistema osposobljavanja osnovnoškolskih nastav­nika u SR BiH i potreba naučne procјene njegovih dometa i ograničenja. Zbornik radova sa simpozijuma 100 godina učiteljstva u Bosni i Hercegovini (398–401). Sarajevo: „Veselin Masleša” i Samoupravna interesna zajednica osnovnog obrazo­vanja i vaspitanja BiH.