Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Authors: Бранка Р. Брчкало, Златко М. Павловић, Бранка С. Малинић Чугаљ

DOI: 10.5937/ZRPFU2123059B

УДК: 028.5/.8-057.874(497.6РС)“2020/2021″


ИНТЕРЕСОВАЊА УЧЕНИКА ТРЕЋЕГ И ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  ГИМНАЗИЈЕ ЗА ЧИТАЊЕ ЛЕКТИРЕ

Апстракт: Читалачка култура и интересовања ученика гимназије за читање лектире мењају се из генерације у генерацију. Определили смо се за ученике трећег и четвртог разреда гимназије јер сматрамо да су они активни читаоци са изграђеним читалачким укусом и навикама. Ученици који имају кућне библиотеке и окружени су књигама  и чији родитељи имају виши степен образовања у просеку више читају него они који уопште немају књига у кући и живе у мање развијеној културно-економској сре­дини. Познавање књижевних интересовања ученика поставља се као мето­дички захтев и поклања му се све већа научна пажња. У раду се анализи­рају резултати истраживања читалачких интересовања ученика трећег и четвртог разреда гимназије општег смера у школама које припадају граду Источно Сарајево. Сви подаци треба да укажу на то какав је досегнути сте­пен културе читања, да ли ученици редовно читају прописану лектиру и дела изван обавезног програма, које их теме занимају, која дела најрадије читају и да ли постоје разлике у интересовањима у зависности од пола уче­ника, њиховог школског успеха те породичних и социоекономских прилика. Примењена је метода систематског емпиријског неексперименталног истраживања.

Кључне речи: читалачка култура, интересовања ученика гимна­зије, лектира. 


INTERESTS OF PUPILS OF THE THIRD AND FOURTH GRADE OF THE HIGH SCHOOL FOR READING 

Abstract: The culture of reading, and interests of students in the school reading, changes from generation to generation. We have opted for gymnasium students of the third and fourth grade because we regard them as active readers with developed reading tastes and habits. Students who have home libraries and are surrounded by books, and whose parents have a higher level of education, read more on average than those who have no books at home and live in a less developed cultural and economic environment. Information about student literary interests is set as a methodological requirement and growing scientific attention is paid to it. The paper analyses the research findings on reading interests of students of the third and fourth grade of the general secondary                  education in schools in the City of East Sarajevo. All data should indicate: the level of reading culture that has been achieved; whether students regularly read the required reading and works outside the compulsory programme; which topics they are interested in; which works they prefer to read; and whether there are differences in interests depending on the gender of students, their academic achievements, and family and socioeconomic opportunities. The method of systematic empirical non-experimental research was applied. 

Keywords: Reading culture, gymnasium student interests, reading.


Литература/References:

Adamiecz, W. (1975). The fructions of bibliographical and autobiographical literature in reading culture. In N. Y. Dobrinina, I. Kamaras, J. Kolodziejska & J. Waligora (еds.): Reading research in the socialist countries (120–124). Budapest: National Szechenyi Library Centre for Library Science and Mehodology.

Божић, С. и Новаковић, А. (2020). О читалачким навикама средњошколаца у настави књижевности. Иновације у настави, 33(3), 14–27.

Brborić, V. i sar. (2008). Šta čitaju naši srednjoškolci, objavljeno u izvodu. Politika. Retrieved April 8, 2021 from the World Wide Web http://www.politika.
co.rs/sr/clanak/34981/.

Брчкало, Б. (2010). Интересовања ученика млађих разреда основне школе за читање лектире. Методичка пракса, X(4), 667–680. Годишњак Учитељског факултета у Врању, 2011(2), 415–429.

Илић, П. (1998). Српски језик и књижевност у наставној теорији и пракси. Нови Сад: Змај.

Крњаић, З., Степановић, И. и Павловић Бабић, Д. (2011). Читалачке навике сред­њошколаца у Србији. Зборник Института за педагошка истраживања, 43(2), 266–282.

Kuka, M. (2007). Formiranje i struktura interesovanja školske populacije. Beograd: Vova. Retrieved March 12, 2021 from the World Wide Web https://www.
researchgate.net/publikati.

Наставни програм за трећи разред гимназије свих смјерова (2013). Бања Лука: Министарство просвјете и културе РС. Retrieved March 1, 2021 from the World Wide Web www.rpz-rs.org/dok/file/web.

Наставни  програм за четврти разред гимназије свих смјерова (2014). Бања Лука: Министарство просвјете и културе РС. Retrieved March 1, 2021 from the World Wide Web www.rpz-rs.org/dok/file/web.

Николић, М. (1999). Методика наставе српског језика и књижевности. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Педагошка енциклопедија (1989). Н. Поткоњак и П. Шимлеша (ур.). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

Пурић, Д. (2008). Читалачке навике и подршка у породици као фактори квалитета читања. У Т. Росић (ур.): Књижевност за децу у науци и настави (444–455). Јагодина: Педагошки факултет.

Пурић, Д. (2012). Учитељ и читалачка интересовања ученика млађег школског узраста. У В. Јовановић и Т. Росић (ур.): Књижевност за децу  и омладину – наука и настава (213–227). Јагодина: Факултет педагошких наука.

Пурић, Д. (2013). Фактори наставе и развијање читалачких интересовања ученика млађег школског узраста. Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу, XVI(15), 201–212.

Пурић, Д. (2014). Читалачка интересовања ученика млађег школског узраста. Пожега: Епоха.

Rosandić, D. (1986). Меtodika književnog одгоја i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.

Стевановић, Ј., Ранђеловић, Б. и Лазаревић, Е. (2020). Читалачке навике ученика средњих школа у Србији. Зборник Института за педагошка истражи­вања,  52(1), 136–180.