Преузмите комплетан рад/Download

Аутор/Author: Gordana M. Ljubičić

DOI: 10.5937/ZRPFU2123103L

УДК: 811.111ˈ36ˈ272  


КАКО ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УТИЧУ НА ГРАМАТИКУ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА?

Апстракт: Рад се бави најновијим променама које су се десиле у енглеском језику услед промена у самом друштву. Сваки језик је под утицајем промена које се дешавају у сваком аспекту људског живота, као што су политика, економија, култура или људски односи. Тема рада је како промене у родним односима утичу на енглеску граматику, односно део граматике који се бави енглеским заменицама. Данас многи људи, трансродни или други, одбијају да буду означени заменицама у једнини „он” или „она”, и уместо тога бирају једнину „они”. Иако ова употреба „они” није тако нова ствар, јер је небинарна, заменица „они” проглашена је за реч године 2015. од стране Америчког дијалекатског друштва, а и поново 2019. години као реч деценије, од исте институције, људи су још увек скептични у погледу њене граматичке исправности. Употреба ове заменице постаје све популарнија и енглески језик врло брзо би могао прихватити ове промене.

Кључне речи: енглески језик, „они”, заменица, не-бинарни, пол, промене.


How Do the Social Changes Influence the English Language Grammar?

Abstract: The paper deals with recent changes occurring in the English language due to the changes in the society itself. Every language is influenced by the changes happening in every aspect of human life, namely, in politics, economics, culture or human relations. The topic of the paper is how the changes in gender relations influence the English grammar, that is, the part of the grammar dealing with English pronouns. Nowadays, many people, transgender or others, refuse to be denoted by singular pronouns “he” or “she” – and choose the singular “they” instead. Although this use of “they” is not such a new thing, because the nonbinary pronoun “they” was voted the Word of the Year 2015 by American Dialect Society and again in 2019 as the Word of the Decade by the same institution, people are still sceptic about its grammatical correctness. But, this use of the pronoun is gaining in popularity, and very soon, the English language might accept these changes,

Keywords: English language, “they”, pronoun, non-binary, gender, changes.


Литература/References:

A Brief History of Singular They (2020). Oxford English Dictionary. Retrieved May 20, 2021 from the World Wide Web public.oed.com.

Barr, S. (2020). Singular Pronoun “They” Made Word of Decade by American Linguists. Retrieved May 20, 2021 from the World Wide Web www.independent.co.uk.

Beyond “He” and “She”: The Rise of Non-binary Pronouns (2020). BBC New, Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners (2001). Harper Collins Publishers.

Huddleston, R. & Pullum, K. G. (2002). The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University Press.

Љубичић, Г. (2019). Превођење енглеских сложених придева на српски језик и неке специфичности у вези са тим. Зборник радова Педагошког факултета у Ужицу, 19(18), 139–148.

“(My) Pronouns”. Word of the Decade is Singular “They”. (2020). American Dialect Society.

Schmidt, S. (2020). Merriam Webster Adds Non-binary Pronoun “They” to Dictionary. www.washingtonpost.com.

Swan, M. (2005). Practical English Usage. Oxford University Press.

The New Oxford American Dictionary (Third Edition, 2010). Oxford University Press.

The New Oxford Dictionary of English (1998). Oxford University Press.